Home

Elektrolýza ki

Elektrolýza chloridu měďnatého – Materiály pro žáky ZŠ

Elektrolýza roztoků NaCl a KI Elektrolýza v roztoku síranu měďnatého (Electrolysis of Copper Sulfate Solution) - Duration: 1:18. Physics in Pictures 15,359 views Elektrolýza má využití také při čištění kovů, kde se získávají velmi čisté kovy, např. měď. Vylučování kovů na elektrodách v průběhu elektrolýzy se prakticky využívá při galvanickém pokovování různých předmětů (mědí, zinkem, niklem, chromem), kdy se na kovovém předmětu získá lesklý souvisl Elektrolýza a její využití Elektrolýza - je děj probíhající na elektrodách - anodě a katodě - při průchodu stejnosměrného elektrického proudu roztokem nebo taveninou, které obsahují volně pohyblivé ionty (kationty a anionty) Při elektrolýze probíhá redoxní reakce: - na katodě, která je nabitá záporně, probíhá redukce - pohybují se k ní kationty a. Elektrolýza. Elektrolýza je děj probíhající na elektrodách při průchodu stejnosměrného elektrického proudu roztokem nebo taveninou.. Slovo elektrolýza je doslova rozklad elektrickým proudem (-lýza je druhá část složených slov majících význam rozklad).Elektrolýza je redoxní reakce. Na katodě probíhá redukce, na anodě probíhá oxidace

Elektrolyt a elektrolýza Elektrolyt je kapalina, která vede elektrický proud. Elektrolyt obsahuje volné částice - anionty a kationty, které se po zapojení zdroje elektrického napětí začnou pohybovat. Anionty se pohybují k anodě, kationty ke katodě. Elektrický proud v kapalinách je tvořen usměrněným pohybe Elektrolýza se nejčastěji provádí tak, že se do nádoby s roztokem, ve kterém jsou ionty, ponoří dvě elektrody. Elektrodou může být tyčinka nebo kus plechu z elektricky vodivého materiálu (kovy, grafit = tuha). Jedna elektroda - katoda - je pomocí vodiče spojena se záporným elektrickým pólem. Druh Protože se mi trochu příčí zbavovat železné předměty pomocí odrezovačů a kyselin, některé předměty mají jemné detaily a není tudíž možné použít mechanickou cestu, tak jsem se rozhodl vyzkoušet odstranění koroze pomocí elektrolýzy. Návodů je na internetu celkem dost, takže inspirace byla, ale obsahují některé chyby Taky se připojím elektrolýza je dobrá věc, čistím s tím mince které jsou už mrtvé u některých se mi povede je docela dobře očistit že vidím co to bylo za minci . Jinak dobrý článek klidně se mohl více rozepsat , nafotit co vše potřebujete k elektrolýze jaká nabíječka se dá použít jako jsem začal s telefonní. Jodid draselný je anorganická sloučenina s chemickým vzorcem KI. Tato bílá sůl je komerčně nejvýznamnějším jodidem, v roce 1985 činila roční světová výroba přibližně 37 tisíc tun. Je méně hygroskopický než jodid sodný, takže se s ním snadněji pracuje.Staré a nečisté vzorky jsou žluté, protože podléhají oxidaci jodidu na jod

Elektrolýza roztoků NaCl a KI - YouTub

Dobrý den, ve škole jsme dělali laboratorní práci na téma: Elektrolýza vodného roztoku jodidu draselného a máme na to vypracovat cvičení. Já bych potřeboval poradit s jedním úkolem: Vysvětlete vznik zabarvení v prostoru katody a v prostoru anody. Vůbec nikde nemůžu najít odpověď na tuto otázku Úloha I: Elektrolýza Pomůcky • Chlorid sodný (kuchyňská sůl) NaCl • Jodid draselný KI • Indikátor - fenolftalein (případně výluh zčerveného zelí) • Universální indikační papírky (pH) • Jodškrobový papírek • Multimetr • Plochá baterie (4,5 V) • Vodiče skrokosvorkami • Tuhy- grafit, uhlíková elektrod ELEKTROLÝZA Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012 Ro čník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Vzd ělávací oblast: Člov ěk a p říroda / Chemie / Chemické reakce 1 Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republik Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube

Elektrolýza roztoku chloridu sodného. (obr. 1) Roztok obsahuje ionty Na + a Cl - ze soli a H + a OH - ionty z vody. Kladně nabité částice putují ke katodě záporné částice putují k anodě. (obr. 2) Na katodě jsou přítomny H + kationy, které přijímají elektrony, protože sodík je reaktivnější než vodík: 2H + + 2e. Praktická část: 1. Elektrolýza vodného roztoku kuchyňské soli 2.Elektrolýza vodného roztoku jodidu draselného Pomůcky: Petriho misky, skleněná tyčinka, chemická lžička, dvě elektrody. Chemikálie: NaCl, KI, fenolftalein, jodškrobový papírek. Postup:1.V petriho miskách připravíme nasycené roztoky NaCl a KI

Téma: Elektrolýza roztoku jodidu draselného Vypracoval(a): Úkol: Proveďte elektrolýzu roztoku KI v bramboře Datum: Pomůcky: brambor, 2 grafitové elektrody, el. vodiče, zdroj stejnosměrného napětí (12V), nůž Chemikálie: roztok jodidu draselného (20% KI), lihový roztok fenolftaleinu Postup Elektrolýza nalezla značné využití ve výrobě. V roce 1854 zavedl v Anglii Robert Bunsen průmyslovou výrobu čistých kovů z přírodních rud (elektrometalurgie), které se v přírodě vyskytují převážně v podobě sloučenin, např. oxidů. Příkladem je hliníková ruda bauxit, v podstatě oxid hlinitý Elektrolýza v bramboře. V bramboře uděláme kulatou díru asi 2 cm hlubokou. Ze stran do brambory zapíchneme dva odmaštěné hřebíky tak, aby jejich konce byly co nejblíže u otvoru, ale nedostaly se až dovnitř. Do otvoru nalijeme 20 % roztok KI a hřebíky připojíme k 9 V baterii Elektrolýza. Elektrolýza je děj, při kterém dochází k rozkladu roztoku elektrolytu (tavenina nebo roztok iontových sloučenin) procházejícím stejnosměrným elektrickým proudem. Proud je do roztoku zaváděn prostřednictvím katody a anody. Jedná se o redoxní děj, dochází při něm ke změnám oxidačních čísel atomů Elektrolýza roztoků NaCl a KI . Školní pokus nebyl zařazen do žádného vzdělávacího stupně. 30. 7. 2013, 0:00: Jan Pokorný.

Elektrolýza Elektrolyt - roztoky kyselin, zásad, solí, popr. jejich tavenin, které vedou elektrický proud Vodivost elektrolytu zpúsobují kladné a záporné ionty (kationty a anionty) Elektrolytická disociace - rozpad látky na ionty Napr.: disociace kyseliny disociace zásady disociace soli 2H- + soâ KOH->KI +0+-1 NCI NCI -l První návštěvaOtázky od mého elektrolistu: Můj elektroedik, Marge, se mě zeptal na spoustu otázek o tom, jak dlouho jsem se zabývala nechtěnými vlasy na obličeji, co dělám na ošetřování vlasů na obličeji a proč si myslím, že mám vlasy na obličeji. Chtěla také vědět, jestli existuje minulá rodinná anamnéza nežádoucích vlasů na obličeji.Když jsem jí Elektrolýza NaCl a KI. Způsob výroby hašeného vápna z vápence: Co víte o NaCl? Vyberte nejsilnější hydroxid: a) Mg(OH)2 b)Ca(OH)2 c) Ba(OH)2. Napište rovnici vystihující krasový děj. Napište rovnici kaustifikace. Doplňte: Přechodnou tvrdost vody způsobuje _____a dá se odstranit____ K anodě přidáme KI a ke katodě přikápneme fenolftalein. 3. Do větší brambory udělejte díru hlubokou asi 2 cm (tak aby bylo možné bramboru položit). Z boku vsuňte do brambory dva hřebíky tak, aby byly co nejblíže k otvoru, ale nepronikly dovnitř. Do otvoru nalijte 20% roztok KI napuštěné roztokem KI a škrobu - při důkazu chloru chlor vytěsní z KI jod a ten pak dává se škrobem modré zbarvení - papírek zmodrá. sloučeniny halogenů : HALOGENIDY. dvouprvkové sloučeniny halogenů, solí halogenovodíkových kyselin. fluoridy, chloridy, bromidy, jodidy - ox. č. -

Elektrolýza vody. 2 H 2 O → 2 H 2 + O 2 Do vody je třeba přidat trochu kyseliny sírove, aby se zvýšila vodivost! Reakce vodíku ve stavu zrodu. K 2 Cr 2 O 7 + 4 H 2 SO 2 + 8 H + → Cr 2 (SO 4) 3 + K 2 SO 4 + 7 H 2 O Na filtrační papír nasypeme jemně namletý zinek a přefiltrujeme přes něj okyselený roztok dichromanu draselného Chemická reakce je proces, který vede k chemické transformace jedné sady chemických látek na druhou. Klasické chemické reakce zahrnují změny, které zahrnují pouze polohy elektronů při formování a rozbíjení chemických vazeb mezi atomy, beze změny jader (beze změny přítomných prvků) a lze je často popsat chemickou rovnicí. Jaderná chemie je subdisciplína chemie. VYBRANÉ KAPITOLY Z CHEMIE Přírodovědec - Rozvoj odborných kompetencí talentovaných studentů středních škol ve vědecko výzkumné práci v oblasti přírodních věd reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0040 Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta VYBRANÉ KAPITOLY Z CHEMIE (nejen pro střední školy) Ludmila Zajoncová a kolektiv OLOMOUC 2012 Oponenti: RNDr Podle tohoto vzoru zkuste rozepsat, jak by vypadala elektrolýza CuCl 2 a KI. Pokuste se mi to nějakou cestou dopravit, způsob nechám na vás, podle vašich možností. Pročtěte si v učebnici str. 19-20 na téma galvanické články a akumulátory a udělejte si výpisky do sešit Laboratorní práce - elektrolýza. Úkol: provést elektrolýzu z roztoků NaCl, KI, CuSO4. dokážeme přidáním 1-2 kapek KI - pozorujeme zbarvení a zápach, v roztoku vzniká NaOH - dokážeme fenolftaleinem v prostoru katody. Pozorování a reakce v prostoru elektrod, nákres situace nebo fotka: Dopište celkové iontové rovnice

Téma: Redoxní reakce - elektrolýza. Úkol: Proveďte elektrolýzu vodného roztoku chloridu měďnatého a dokažte produkty elektrolýzy. Teorie: Chlorid měďnatý se v roztoku disociuje na ionty: CuCl2 → Cu2+ + 2 Cl ELEKTROLÝZA •Je to usměrněný pohyb iontů. •Probíhá v roztoku nebo v tavenině, neprobíhá v pevné látce. •Podmínka - připojení ke zdroji stejnosměrného elektrického napětí (jinak by elektrody byly chvíli anodou a chvíli katodou a pohyb iontů by byl neusměrněný). •Přenos el. náboje a hmoty 2. Navážka vzorku znečištěného KI 0,6125 g se rozpustila ve vodě, roztok se okyselil a bylo k němu přidáno 20 ml 0,05M KIO 3 (stechiometrický přebytek). Jod byl vyvařen, roztok ochlazen a byl k němu přidán přebytek čistého KI za účelem spotřebování nevyužitého KIO 3 1 Čas: 20 minut 2 Pomůcky a chemikálie. Malý hliněný květináč, vosk, krystalizační miska, uhlíková elektroda, ocelová elektroda, vodivý drát se svorkami, zdroj stejnosměrného elektrického proudu (2-3 ploché baterie), pipeta, balonek, nasycený roztok NaCl,roztok KI (w = 5 %), škrobový maz, fenolftalein V technické praxi se používá elektrolýza roztoku NaCl nejen k výrobě chloru, ale rovněž k výrobě hydroxidu sodného NaOH. Do protokolu uveďte : schématický nákres aparatury. upravené rovnice (v úloze 1. a)), rovnice reakcí probíhajících při důkazu chloru roztokem KI a při důkazu vodíku

Elektrolýza

 1. erál)
 2. překlad elektrolyt ve slovníku češtino-slovinština. cs Před zahájením systémové léčby přípravkem IntronA a pravidelně i v jejím průběhu je třeba u všech pacientů provádět standardní hematologická Před zahájením systémové léčby přípravkem IntronA a pravidelně i v jejím průběhu je třeba u všech pacient
 3. Vyčíslování chemických rovnic 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Vyčíslování chemických rovnic Klíčová slova kapitoly B: Zachování druhu atomu , zachování náboje , stechiometrický koeficient , rdoxní děj Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly B: 0,5 + 2 hodiny (teorie + řešení úloh) Průvodce studiem
 4. Téma: Elektrolýza roztoků solí. Princip: Vložíme-li do roztoku libovolné soli dvě elektrody a ty připojíme na zdroj stejnosměrného elektrického proudu, vytváří se mezi elektrodami elektrické pole. V tomto elektrickém poli nastává pohyb iontů: kationtů ke katodě (záporné elektrodě), aniontů k anodě (kladné elektrodě)

Elektrolýza - webzdarm

Celkové výsledky 6. ročníku soutěže O klobouk kouzelníka Pokustóna Pořadí: Soutěžící: Škola: Body: 1. VOCLOVÁ: Karolína: a: PORSCHOV Potřebuješ látkové množství KI: m(KI) = 60*1,032*0,06 = 3,7152g KI; n(KI) = n/M = 3,7152/166,0028 = 0,02238mol. V(0,2M) = 0,02238/0,2 = 0,1119dm3 = 111,9cm3 F I A L O V Ě 5. P O T A Š [29] Li NaCl NaNO3 NaHCO3 Na2SO4.10H2O Na2CO3 KI KCN Dezinfekce Úprava kovů Prášek do pečiva Výroba akumulátorů Kuchyňská sůl Výroba hnojiv Výroba skla Výroba papíru Patří mezi alkalické kovy Jeho sloučeniny barví plamen červeně Používá se v jaderné technice a k výrobě akumulátorů

Rez & elektrolýza - by

Elektrolýza 143 . Coulometrie 144 . Řada napětí kovů ki Created Date: 3/18/2017 8:53:13 AM. elektrolýza tramvaje, metro velmi pomalu prom ěnná pole 50 Hz elektrická a magnetická pole Ki(400 nm) = 330. Dělení laser ůdo bezpe čnostních t říd Lasery II. t řídy: kontinuální lasery viditelných vlnových délek, jejichž doba emise záření překlad elektromagnet ve slovníku češtino-slovinština. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte

Čištění železa elektrolýzou, aneb jak to dělá Habán (1

 1. Elektrolýza, co probíhá na anodě a katodě chloridu sodného. jak na to když mam zjistit co probiha na anode a katode chloridu sodného NACL. Témata: chemie
 2. PK !^Æ2 '' mimetypeapplication/vnd.oasis.opendocument.textPK !øû €w p META-INF/manifest.xmlÄVËnÂ0 ¼Wê?D¾'./©² ¨‡õÐöB?À$ ¸²7V¼Að÷u* Ú.
 3. Sada je zaměřena na procvičování probíraného učiva - chemické nádobí a pomůcky, směsi, nejpoužívanější kovy, prvek a PSP, rozlišení ethenu a ethynu, elektrolýza roztoku KI, sacharidy, deriváty uhlovodíků, nebezpečné chemické látky, oddělování složek směsí, alkalické kovy, měření pH, neutralizace.
 4. KI za vzniku __, což dokazuje jeho _____ barva. Cl2 + 2 KI červená NaOH žlutohnědá I2 _____2 KCl + I2 Temně modré až černé částečky jsou _____.zrnka škrobu obarvená jodem Provedli jsme elektrolýzu chloridu sodného. XII 5­21:24 Elektrolýza Při průchodu stejnosměrného el. proud
 5. • nízká napětí (50 - 500V, 100 - 50000A) - elektrolýza • vysoká napětí (10 - 100kV, 50 - 1500mA) - el. stat. odlučovače • střídače • záskokové zdroje (50Hz, 230/400V, 10 - 500A) U U kI U U z Z k I 0. 14 ©Jan Baue

Elektrolýza a galvanické články, LP - výroba kovů, elektrolýza KI a NaCl, galvanické pokovování, galvanické články, KP - elektrochemie, průběžné testy. Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 46001, Liberec 1 tel./fax:482710670, e-mail: info@zslesni.cz Roztok vzorku o objemu 1,00 ml byl přenesen do coulometrické nádobky, která obsahovala 10 ml 0,5M-KI a 40 ml fosfátového pufru o pH = 7,0 a byl titrován jodem generovaným z KI elektrochemicky za konstantního proudu. Titrace se opakovala celkem 12 krát při různých hodnotách proudu (4, 6, 8 a 10 mA) - elektrolýza vodného roztoku Nal (vylučuje se na katodě) 2 + KI → KI 3 (vzniká tzv. Lugolův roztok) Příprava - redukcí z jodidu draselného chlorem Cl 2 + 2 KI → I 2 + 2 KCl Použití - výroba léčiv a dezinfekčních roztoků na kůži i povrchy (Ajatin, etadine + NH3 elektrolýza tav. + H2SO4 . Na HNO3 Hg sublimace KI + NH3 -Hg zř. H2SO4 vzduch oC - SO2 HgS I- Hg(NH2)Cl Hg2SO4 (červený) K2[HgI4] k. H2SO4, oC. NH3. NaCl. HgCl2 HgSO4. Slovníček: elektrolýza - redoxní reakce, které probíhají na elektrodách při průchodu stejnosměrného elektrického proudu roztokem nebo taveninou; tavenina - roztavené chemické látky, které vedou elektrický proud díky iontům uvolněných při tavení; elektrolyt - chemická látka, která umožňuje vedení el. proudu v roztocích či taveninác

Jodid draselný - Wikipedi

Elektrolýza 151. Coulometrie 152. Coulometrie 153. Řada napětí kovů ki Created Date: 5/3/2018 10:04:32 PM. Galvanický článek a elektrolýza ki/File:Kathode_anode.JPG 8 Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Akumulátor • zařízení na opakované uchovávání elektrické energie • sekundární článe Elektrolýza = rozklad látky elektrickým proudem - elektrolýza roztoku nebo taveniny - elektrolyt - vede el. proud (roztok, tavenina), obsahuje volné ionty - látky, které jsou schopny vést el. proud - polární iontové - slaný roztok vede, cukerný ne - látka se rozpustí, ale nemá volné ionty = neelektroly

Prvky VII. A VIII. Skupiny-halogeny a vzácné plyny Halogeny Halogeny se nazývají prvky, nacházející se v VII.A skupině. Slovo halogen je odvozeno z řeckých slov hals a ganeo, sůl a tvořím - solitvorné prvky Úloha 7 Elektrolýza vody Úkol 1: Namené hodnoty objem zapsat do tabulky 1. Úkol 2: Zapsat chemickou rovnicí reakci KI s H 2O 2 v pítomnosti H 2SO 4 za vzniku látky identifikované v úkole íslo 2. Úkol 5: Reakci rozepsat na poloreakce. Úkol 6: Byl H 2 amoniak P(NH4)Cl + NaOH →(t) NH3 + NaCl + H2OAmoniak VH2 + N2azoxidNH4NO3 → N2O + 2H2OBor VH3BO3 → H2O + B2O3 → + Mg → MgO + BBrom PMnO2... Blog.cz - Stačí otevřít a budeš v obraze Elektrolýza probíhá při teplotě 700°C, slitina se během ní postupně obohacuje vápníkem a je z elektrolyzéru odváděna. Čístý vápník se z obohacené slitiny odděluje destilací při teplotě 1000°C a tlaku 20 kPa. Pro řadu technických aplikací se vápník ze slitiny neodděluje + KI → trijodid 4 thiosíran: v neutr. nebo slabě kys. prostředí oxidace na tetrathionan příliš kyselé prost. → alkalické prostředí → pH 8 I 2 2OH H 2 O I IO disprop. ² l l disproporcionace : 3 2IIO 3 O 2 4H 4I l 2I 2 2H 2 O 2 0 3 2e l 3I E 545 V0, 25M H SO 2S O S O 2 2e E 0 0,09 V 4 6 2 2 3 l 2 0 3 2 2 O 3 l SO

Elektrolyt, elektrolýza :: ME

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra stavebních hmot Ing. Lukáš Balík Využití elektroosmózy k dodatečnému vysušování zdiv Zastoupení prvků v přírodě Vesmír: Zemská kůra: H > D >> He >>.. prvek O Si Al Fe Ca Na K Mg H Ti Celkem zastoupení 49,5 % 25,8 7,54 4,70 3,38 2,63 2,44 1,95 0,88 0,41 99,23 % až asi k Fe - přímá syntéza prvek Cl N C zastoupení 0,19 % 0,03 0,087 Cu Zn 0,0 VODÍK H Charakteristika - prvek 1. sloupce PSP - elektronová konfigurace H 1s 1 - odevzdáním 1 e-→ oxidační číslo +I (kyseliny, hydroxidy) - přijetím 1 e-→ oxidační číslo -I → hydridy (Na +I H-I) Vlastnosti - tvoří molekuly H 2 - atomy poutány jednoduchou kovalentní vazbou - bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, hořlav

Elektrolýza roztoku CuCl2 :: Chemické pokusy pro gymnázi

Jodid olovnatý laboratorní práce Schola Humanitas - chemie - Jodid olovnatý (zlatý déšť) - YouTub . Postup práce. Najprv porovnáme vzhľad olova a jódu.Potom pripravíme 4 skúmavky Elektrolýza roztoku CuCl 2 Elektrolýza je děj, při kterém vlivem průchodu stejnosměrného proudu roztokem či taveninou roztok KI, škrobový maz. Pracovní postup: 1. Sestavte aparaturu podle následujícího schématu (Obr. 1) nebo podle ukázkové aparatury Co je elektrolýza, které děje probíhají na elektrodách. Jaké je využití elektrolýzy v praxi. K čemu slouží elektrochemický článek, popište Voltův článek, napište děje, které probíhají na jeho kladné a záporné elektrod Kromě I. 2 rozpustné ve vodě (I 2. v KI je tzv. Lugolův roztok) Lugolův roztok) Mají vysokou elektronegativitu (F - 4,1), oxidační účinky a jsou velmi reaktivn

Video: ELU

Elektrolýza vodného roztoku jodidu draselného - Pauza

Pb(NO3)2 + KI → PbI2 + KNO3 CaCO3 + 2 HCl → CaCl2 + CO2 + H2O. Úkol č. 7. Chemický výpočet. Nejběžnější bezkyslíkatou kyselinou je kyseliny chlorovodíková. Ta se používá například na přípravu halogenidů. Napiš chemickou rovnicí přípravu chloridu draselného. Reakce je reakcí neutralizační H2O2 (w = 0,06), KI, škrobový maz (1% roztok) Postup: Připravíme si roztok jodidu draselného (libovolné koncentrace) a nalijeme do zkumavky 10 cm3. K roztoku jodidu draselného ve zkumavce přilijeme 0,5 cm3 studeného škrobového mazu a 2 cm3 roztoku peroxidu vodíku. Při reakci se uvolňuje jód, který barví škrobový maz modře. Pb(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O Fe + 2 HCl FeCl2 + H2 3 Cu + 8 HNO3 (zřeď.) 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O 2 Na + H2SO4 Na2SO4 + H2 5 C2H2O4 + 2 KMnO4 + 3 H2SO4 10 CO2 + 2 MnSO4 + K2SO4 + 8 H2O 10 FeSO4 + 2 KMnO4 + 8 H2SO4 5 Fe2(SO4)3 + 2 MnSO4 + K2SO4 + 8 H2O Řešení 8 KI + 5 H2SO4 4 I2 + 4 K2SO4 + H2S + 4 H2O CaH2 + 2 H2O Ca(OH)2 + 2 H2 4 HBr + MnO2.

Laboratorní práce z chemie. Téma: Elektrolýza roztoku jodidu draselného Úkol: Proveďte elektrolýzu roztoku KI v bramboře. Pomůcky: brambor, 2 grafitové elektrody, el. vodiče, zdroj stejnosměrného napětí (12V), nůž Chemikálie: roztok jodidu draselného (20% KI), lihový roztok fenolftalein - Elektrolýza taveniny hydrogenfluoridu draselného KHF2 a bezvodého fluorovodíku HF za použití Monelova kovu (Cu, Ni, Fe) Děj na kladné niklové anodě: 2F-1 - 2 e- --› F2 Děj na záporné železné katodě: 2 H+1 + 2 e- --› H2 4.využití - výroba uranu - ve sklářství- leptání skla - surovina v chemickém průmysl Dusík (7 N)historie. objeven v roce 1772 D. Rutherfordem, C. W. Scheelem a H. Cavendishem; název nitrogen navrhl J. A. C. Chaptal v roce 1790, kdy se zjistilo, že tento prvek je součástí kyseliny dusičné a dusičnanů (řecky nitron, gennan- tvořit) Elektrolýza roztoku CuCl2; H373 zdraví škodlivý, H410 toxický pro vodní organismy), KI, demineralizovaná voda. Pracovní postup: Nezapomínejte na používání ochranných prostředků (brýle, plášť, rukavice). V první kádince připravte 100 ml 0,01M roztoku dusičnanu olovnatého. Výpočet navážky dusičnanu konzultujte s.

 • Eaglemoss marvel figures.
 • Překlady knih ke stažení.
 • Exekutiva usa.
 • Čech velké nebo malé písmeno.
 • Formovanie postavy jogou.
 • Swoboda stamping.
 • Rozšířená zornice po rozkapání.
 • Plynový pedál fabia.
 • Červené zlato náušnice.
 • Kladka.
 • Pojištění merlin zkušenosti.
 • Jíme zdravě ve městě i na venkově recenze.
 • Gymnastika pro děti praha 6.
 • Fixy sada.
 • Rám na puzzle 85x58.
 • Mont blanc trek.
 • Rejnok wikipedie.
 • Doosan bobcat emea.
 • Vláskování obočí opava.
 • Yamaha yfz 450 prodej.
 • Jak zvýšit hladinu estrogenu.
 • Lloyds banking group.
 • Matýskova matematika 5 díl.
 • Vybraný soubor není aktuálně podporován.
 • Emigranti z čr.
 • Bělorusko vízum.
 • Dary ducha svatého rozum.
 • All lego products.
 • Obraz captain america.
 • Indické kari s kokosovým mlékem.
 • Usb flash disk.
 • Sklipkan smithův chov.
 • Footloose: tanec zakázán footloose.
 • Ondrášovka cup 2019.
 • Vyhynulý divoký kůň.
 • Vw polo 9n3 technische daten.
 • Anamneza.
 • Zůstatek na účtu 261.
 • Posilování břicha pro děti.
 • Video obrovsky nakladak kresleny.
 • Mercedes benz konfigurator glc coupe.