Home

Ochrana osobních údajů zákon

Zákon o ochraně osobních údajů - Wikipedi

Zákon o ochraně osobních údajů (celým názvem zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů) byl v letech 2000-2019 základním právním předpisem upravujícím ochranu osobních údajů a činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.. Smyslem zákona o ochraně osobních údajů byla realizace Listinou základních práv a svobod. (1) Tento zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby. (2) Tento zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně nebo jinými prostředky

Autorský zákon

Nový zákon o zpracování osobních údajů. Dlouho očekávaný zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále pouze jako Adaptační zákon) upřesňující Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále pouze jako Nařízení GDPR) vešel ke dni 24. 4. 2019 vyhlášením ve sbírce zákonů v účinnost. Vejitím Adaptačního zákona v účinnost. Zákon o ochraně osobních údajů po jeho novele bude již upravovat jen některé aspekty týkající se Úřadu pro ochranu osobních údajů (např. jeho ustavení, organizaci atd.) a některé dílčí záležitosti nutné k dotvoření celého rámce ochrany osobních údajů, které nejsou Obecným nařízením upraveny nebo které. GDPR.cz jsem založila jako osvětový a vzdělávací portál k problematice Obecného nařízení o ochraně osobních údajů neboli General Data Protection Regulation, které přináší zásadní změny v ochraně soukromí občanů celé EU a astronomické pokuty za její porušování Občanský zákoník zakotvuje ochranu osobnosti každé fyzické osoby a názvu a dobré pověsti právnické osoby. Odpovědný za porušení práva na ochranu osobnosti (např. zveřejňováním nepravdivých údajů o jiném na sociálních sítích) může být i nezletilý Subjekty, které v současné době naplňují zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a v případě orgánů veřejné moci též zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, již velmi pravděpodobně splňují i podstatu GDPR

101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů - GDPR zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách; Na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) jsou k dispozici kompletní informace týkající se ochrany osobních údajů.. Ochrana osobních údajů - GDPR nařízení Níže najdete český text a komentáře ke GDPR nařízení. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkratka GDPR) je plným názvem nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se. Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, která je povinna zabezpečit ochranu údajů (to se nedotýká jen ochrany osobních údajů ale i ostatních údajů, zvláště pak utajovaných informací) obsažených v evidencích před vyzrazením, zneužitím, poškozením, ztrátou a odcizením Toto jsou soukromé stránky zabývající se ochranou osobních údajů z praktického hlediska. Ochrana osobních údajů je v České republice regulována zejména zákonem č. 101/2001Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, které v květnu 2018 nahradí tzv

Nový zákon o zpracování osobních údajů epravo

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ČÁST PRVNÍ - Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Ochrana údajů, služeb a sítí elektronických komunikací, HLAVA V - Zákon o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ČÁST PRVNÍ - Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., porovnání znění k 1.
 2. Ochrana osobních údajů (dále OÚ) zákazníků a jejich zpracování dle stávající legislativy Zákona na ochranu osobních údajů (zákon 101/2001Sb.), Občanského zákoníku (zákon 89/2012 Sb.) se nově mění podle nařízení Evroé unie o Ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation = GDPR) č. 2016/679 ze dne 25
 3. Preambule V souladu s Nařízením Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen GDPR - informuje Masarykova univerzita subjekty údajů o podmínkách, za jakých.

Co je GDPR - Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů pacientů • zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů; • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění;.
 2. Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 12 a násl. Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
 3. V legislativě ČR jsou stavebními kameny právní úpravy ochrany osobních údajů Zákon č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod, jako součást ústavního pořádku České republiky, ve které je zakotveno i právo na ochranu osobních údajů a Zákon č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů
 4. Ochrana osobních údajů a poskytování otevřených dat Nařízení EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále označované jako Nařízení nebo GDPR z anglického General Data Protection Regulation.

GDPR Obecné nařízení o ochraně osobních údajů — praktick

Ochrana osobních údajů při práci na home office. GDPR zákon - ČR nestihla schválit adaptační předpis. Česká republika bohužel nestihla schválit zákon definující výjimky k novým pravidlům EU na ochranu osobních údajů. GDPR zde proto platí v úplné, nezměkčené podobě. Dle aktuálních informací by měl být. Letošní výroční konference Spolku pro ochranu osobních údajů se bude konat dne 6.10.2020 . Dovolujeme si Vás tímto pozvat na letošní výroční konferenci Spolku pro ochranu osobních údajů, která se bude konat v konferenčním centru Bethany v Praze 4 dne 6. října 2020 Ochrana a zabezpečení osobních údajů jsou pro nás velmi důležité. Proto bychom Vás rádi informovali o zpracování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek, účasti na naších akcích a o účelech, pokud tak vyžaduje a stanoví zákon. 2. Personalizovaný newslette

Tento zákon v souladu s právem Evroé unie, 1) mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, 1a) a k naplnění práva každého na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje předání. (1) Správce může při zpracování osobních údajů pro účely uvedené v § 17 odst. 1 své povinnosti, vyplývající z čl. 12 odst. 1 a 2, čl. 13 odst. 1 až 3 a čl. 21 odst. 4, a v jim odpovídajícím rozsahu též z čl. 5 nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679, splnit také jakýmkoliv vhodným informováním subjektu údajů o identitě správce Tento zákon v souladu s právem Evroé unie, 1) mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, 1a) a k naplnění práva každého na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje předání osobních údajů do jiných států

ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 27. 3. 2015 KISK FF MU Výroční zpráva 2014 Dotazy a konzultace Dotazy z ČR 2965 (-) Státní správě a samosprávě 339 (-) PO a podnikajícím FO 842 (-) FO 1819 (-) Stížnosti a podněty Dle z. o ochraně OÚ 1536 (↑), z toho 237 (↑↑) ke kontrole Nevyžádaná obchodní sdělení 7951 (↑), vyřešeno 5792 (↑) Kontroly Zahájených 144. Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů Význam tohoto dokumentu: Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) ˃Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění ˃Zákon č. 110/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, v platném znění • Správci/zpracovatelé plavou v základních principech a požadavcích GPD 1. Preambule. V souladu s Nařízením Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen GDPR - informuje Univerzita Karlova subjekty údajů o podmínkách, za jakých. Ochrana osobních údajů (ochrana osobních dat) je v České republice regulována zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími právními předpisy. To bude platit do 25. května 2018, kdy začíná platit tzv

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů. Tyto zásady vycházejí z Nařízení Evroého parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení), které je účinné od 25. května 2018 Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na Vysoké škole ekonomické v Praze. Preambule V souladu s Nařízením Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Většinu osobních údajů (dále jen OÚ) zpracováváme za účelem splnění zákonem předepsaných povinností, zejména podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákonem č.

Ochrana osobních údajů INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. ‍4. ‍2016 o ‍ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o. Ochrana osobních údajů Prohlášení o zpracování osobních údajů v informačním systému Registr živnostenského podnikání. V souladu s čl. 13 Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné. právo získat Osobní údaje, které jste Společnosti poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému osobě; právo být informován o porušení zabezpečení Osobních údajů; právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů; a

 1. Ochrana osobních údajů (GDPR) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Ministerstvo dopravy, • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.
 2. Ochrana osobních údajů. Online konzultace; (zákon č. 563/1991 Sb.), zákonem o daních z příjmů (586/1992 Sb.) a zákonem o dani z přidané hodnoty (zákon č. 235/2004 Sb.). Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají.
 3. Ochrana osobních údajů patří mezi základní osobnostní práva člověka. Zaručuje ji přímo Ústava, Listina základních práv a svobod, zákon na ochranu osobních údajů. Do této oblasti vnáší podstatné změny nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 (účinnost od 25. května 2018) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním.
 4. Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů. Další informace naleznete v našich Všeobecných smluvních podmínkách společnosti Economia, a.s., v sekci týkající se ochrany osobních údajů. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá.
 5. Ochrana osobních údajů zasahuje do většiny oblastí lidského života a v různých podobách se tak dotýká v podstatě všech osob, ať už se nacházejí v pozici správce či zpracovatele osobních údajů nebo v pozici subjektu údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávány
 6. Předávání osobních údajů Nedochází k předávání údajů do třetích zemí. Doba uložení osobních údajů Doba uložení jednotlivých dokumentů se řídí vnitřním předpisem Spisový a skartační řád, který je v souladu se zákonem 499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě v platném znění
 7. Správcem Vašich osobních údajů je Probační a mediační služba (dále jen PMS) se sídlem Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1, tel.: 221 997 111, ID datové schránky: raeaa5y, email koordinátora pro ochranu osobních údajů: osobni.udaje@pms.justice.cz

Ochrana osobních údajů je absolutně novým právním a relativně novým spoleþenským problémem - první právní předpisy k ochraně osobních údajů vznikly v 70. letech 20. století; významné případy využití dříve shromážděných osobních údajů Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů. MeDiLa spol. s r.o. je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zdravotních službách) Ochrana osobních údajů. Čl. I. Úvodní ustanovení jako správce osobních údajů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, nebo zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.. - zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech; To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu Ochrana osobních údajů zákazníků. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány.

Legislativa - Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů. Prohlášení o ochraně osobních údajů Galerie hlavního města Prahy, se sídlem Staroměstské náměstí 605/13, 110 00 Praha 1, IČ: 00064416, příspěvková organizace Hlavního města prahy (dále jen jako GHMP) tímto prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovává v souladu s nařízením.
 2. Ochrana osobních údajů Pravidla zpracování osobních údajů. Penzion Kouty (www.penzion-kouty.cz)V naší společnosti Kouty Estate s.r.o., se sídlem I. P. Pavlova 738/116, Olomouc 779 00, IČO: 043 94 488, bereme ochranu Vašich osobních údajů vážně
 3. Ochrana osobních údajů. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 63998530, se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 3433] (dále jen my) považuje ochranu osobních údajů za nedílnou součást svých závazků vůči fyzickým osobám, jejichž osobní údaje.
 4. Zásady ochrany osobních údajů Bazos.cz je inzertní server provozovaný fyzickou osobou - Radim Smička, Dubany 17, Vrbátky, 798 12, IČO 65773551 dále jen Provozovatel. Zpracování osobních údajů 1

Doplnili jsme oddíl Microsoft 365 a objasnili v něm naše postupů ochrany osobních údajů, které souvisejí s online funkcemi.; V části Bing jsme doplnili další informace o tom, jak se data přenášejí do cílové webové stránky, když se k webové stránce přistupuje přes výsledky hledání Bingu.; Přepracovali jsme oddíl Xbox a srozumitelně vysvětlili naše postupy. neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. Zabezpečení a ochrana osobních údajů Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byli moje vlastní Pokud jste vstoupili na tuto stránku z důvodu aktualizace vašich marketingových preferencí, prosím, klikněte zde. ÚVOD. Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, když se vám představujeme, pomáháme vám s hledáním zaměstnání, když s vámi spolupracujeme potom, co jsme vám zaměstnání už našli, poskytujeme vám. (zákon o elektronických komunikacích) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V žádném případě pak neposkytujeme ani neprodáváme Vaše osobní data jiným společnostem, tzv. třetím stranám Jedná se zejména o nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění účinném od 25.05.2018 (dále jen Nařízení EU) a dále zákon o zpracování osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění

Video: Právní předpisy: Úřad pro ochranu osobních údajů

Ochrana osobních údajů na Messenger Kids posílila. 20.2.2020 Facebook představil aktualizace ochrany osobních údajů pro svou dětskou mobilní aplikaci. Změny mají rodičům poskytnout širší a snazší přistup k online aktivitám dětí Zákon č. 110/2019 Sb., zákon o ochraně osobních údajů; Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti; Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Rozhodnutí Komise (EU) č. 2000/518/ES o odpovídající ochraně osobních údajů ve Švýcarsku ochrana osobních údajů: FATCA: Dohoda č. 72/2014 Sb.m.s. mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a zákon č. 164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní zpracování daňových údajů: zákon o doplňkovém penzijním. Na obecné nařízení o ochraně osobních údajů navazuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Město zde uvedenými informacemi plní svou povinnost informovat dotčené subjekty údajů o zpracováních osobních údajů, které provádí, a o uplatňování práv subjektu údajů podle obecného nařízení o. Správce údajů Správce údajů je fyzická nebo právnická osoba (např. společnost), veřejný orgán, agentura nebo jiný orgán, který sám nebo ve spojení s dalšími určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. je společnost Tesco Stores ČR a. s., Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 10, IČO: 45308314 (označovaná v těchto pravidlech jako my, nám.

Úřad pro ochranu osobních údajů: Titulní stránk

Dokument v pdf - informace o zpracování osobních údajů (PDF, 300 kB). Tento dokument bude pravidelně aktualizován. Archiv předchozích verzí dokumentu.. Chytrá karanténa - Informace o zpracování osobních údajů (PDF, 540 kB). Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely platné od 22.7 Ochrana osobních údajů. Naše společnost respektuje vaše právo na soukromí a neshromažďuje proto žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) prokazatelný souhlas nebo nejde o případy, kdy zákon umožňuje shromažďování osobních údajů bez souhlasu (Zákon o zpracování osobních údajů) Kontaktní údaje Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 2 20 999 770 , na e-mail: info@catania.cz , písemně na adrese Jabloňová 2060, 347 01 Tachov nebo datovou zprávou: metu6xs Ochrana a zpracování osobních údajů. Mendelova univerzita v Brně, IČ 62156489, se sídlem na adrese Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, Česká republika (dále jen správce nebo MENDELU), tímto plní informační povinnost vůči subjektům údajů v souladu s čl. 13 a 14 Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se. Na tomto místě naleznete informace zejména o zpracování osobních údajů zákazníků nebo návštěvníků internetového obchodu BENU a uchazečů o zaměstnání v naší společnosti. Dále je zde uvedena obecná informace o zpracování osobních údajů pacientů při poskytování zdravotnické péče v lékárnách

LM nápoje s

Ochrana osobních údajů se vztahuje jak na automatizované zpracování osobních údajů, tak na manuální zpracování. V zásadách a pravidlech ochrany fyzických osob, které Správce OÚ uplatňuje v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektu údajů, respektuje Správce OÚ jejich základní práva a svobody, zejména.

Obec Chotějovice – Obec SvětecJIP | JiroutMěsto Velké Meziříčí - Velké Meziříčí má nové vedeníFotogalerie plastika nosu | PreciziaIntenzivní akvakultura má budoucnost - Asociace soukroméhoNamísto avizované sody na pálení žáhy vezla pervitin
 • Emisni spektroskopie.
 • Francouzština pro začátečníky kurzy.
 • Readers knihy online.
 • Wot strom usa.
 • Jak vidí člověk s astigmatismem.
 • Jake mleko na hubnuti.
 • Škubání husy.
 • Vikingové skupina historického šermu.
 • Reus game.
 • Svatba na bali diskuze.
 • Nejlehčí elektrická řetězová pila.
 • V princeznách akordy.
 • Keprové kalhoty.
 • Moodle hlavkova 26.
 • Haibike morava.
 • Profil inoutic prestige.
 • Turkestansky brest zivy plot.
 • Z čeho se skládá relé.
 • Přežije šnek bez ulity.
 • Atman film.
 • Letopisy narnie chronicles of narnia a pop up book.
 • Světlana allilujevová knihy.
 • Slovní druhy přehled.
 • Kočárek patron návod.
 • Mortal kombat 4 apk.
 • Bruska na karoserie.
 • Damske bundy do extrémních mrazů.
 • Lednice s mrazákem 4 šuplíky.
 • Věnce na dveře.
 • Kovové logo výroba.
 • Počet úderů na jamku v golfu.
 • Transformátor 100 kva cena.
 • Dolomit vápenatý.
 • Adac winterreifentest 2017.
 • Scarlet overkill.
 • Tampony ria.
 • Ovečkin ms 2019.
 • Spartan kutna hora vysledky.
 • Jak probíhá depilace třísel.
 • Výška u dívek.
 • Lodní doprava brno 2017.