Home

Dekadence malířství

Dekadence (z fr. décadence - úpadek) Básníci, spisovatelé a umělci, kteří se postavili proti tehdy vládnoucímu popisnému naturalismu, realismu, klasicismu , racionalismu a proti obecné víře v pokrok, toto označení nakonec přijali a ke konci 19. století se dekadence stala mezi vzdělanci téměř módou Dekadence je produktem násilných romantiků minulosti, zejména díla Victora Huga, jeho hledání ideální krásy a čistého umění při vyhýbání se realitě. Pro ty, kteří ve svých básních, próze, malbě a hudbě nalezli metody, které se nepodobaly obvyklým klasickým, agresivním kritikům a přišli s stigmatizací - dekadencí Dekadence. Dekadence a časopis Moderní revue. zvláště v malířství a hudbě. Od společnosti se distancují povýšenou aristokratickou pózou, literární hrdina bývá často stylizován jako rytíř, kněz umění, prorok či mág. Pro dekadentní erotismus je charakteristické povznesené až nenávistné stanovisko k ženě.

Opilé slunce | Artpit

Za hranicí krajnosti nejsou jen obrazy, ale i řada filmů a tvorba řady přednášejících. Doprovodný program výstavy Dekadence Now nabízí řadu akcí, které jsou svým způsobem přes čáru. Vycpávání živočichů zvané Taxidermia a výtvarná tvorba Gézy Szöllősiho na filmu Taxidermia ukazují, kde je konec umění a kam až není možné zajít Dekadence. z franc. décadence = úpadek - zalíbení v náladách smutku, skepse, nudy, marnosti, opovržení životem - pocity rozkladu a smrti (únik z reálného světa, který básníkům připadal těsný, úzký, nedokonalý, do světa snů, k mystice - víra v nadpřirozený svět, v Boha dekadence. Začátek (přelom) století • secese. Počátek 20. století • civilismus • vitalismus • futurismus • poté křížení směrů, vše se projevuje nejdříve v malířství. Symbolismus • symbolom = znak (řečtina) • názor umělců, generace konce 19. stolet Z dekadence vyrůstaly samostatné umělecké a literární směry konce 19. stol. - symbolismus, impresionismus, expresionismus, novoromantismus, prerafaelismus, lartpourlartismus. impresionismus, umělecký směr vzniklý ve francouzském malířství v 70. letech 19. stol. Usiloval o zachycení okamžitých smyslových vjemů, dojmů.

- z dekadence vyrůstaly samostatné umělecké a literární směry konce 19. stol. - symbolismus, impresionismus, expresionismus, novoromantismus, prerafaelismus, lartpourlartismus. EXPRESIONISMUS literatura - evroý umělecký směr vyvíjející se od 80. let 19. stol. do 30. let 20. stol. jako protiklad naturalismu a impresionism Symbolismus je umělecké hnutí, které vzniklo ve Francii roku 1886, největší rozmach byl na přelomu 19. a 20. století.Symbolismus byl reakcí na popisnost naturalismu a parnasismu (v Čechách Lumírovci).Toto hnutí částečně navazuje na romantismus.Jejich cílem bylo zobrazovat věci, které nelze racionálně popsat (nálady, emoce, myšlenky, city atd.), tj. zobrazit (nakreslit. Otázka: Malířství v baroku Předmět: Dějiny umění/Malířství Přidal(a): skate Malířství jako výtvarný obor nejméně spjatý s architekturou dovolovalo malířům poměrnou myšlenkovou volnost i v katolických zemích. Přesto i v malířství převládal ve Francii barokní klasicismus a v ostatních zemích Evropy radikální dramatické baroko

Impresionismus, symbolismus, dekadence :: Zpravodaj učitelsk

Přestože dnes o dekadenci mluvíme jako o samostatném směru, dříve byla vnímána spíše jako nekvalitní projev poezie poslední třetiny 19. století. Ve francouzštině totiž slovo dekadence znamená úpadek. Tak bylo také zpočátku nahlíženo na některé práce tehdejších literátů, protože v jiném uměleckém oboru se dekadence ani neprojevila Dekadence umělecký směr v malířství a poezii, který vyjadřuje negativních pocity člověka: strach, úzkost, obavy představitelé: prokletí básníci, Karel Hlaváček PROKLETÍ BÁSNÍCI (Francie) Charles Baudelaire [čárls bódler] předchůdce prokletých básník

Symbolisté významným způsobem ovlivnili nadcházející styly expresionismu a surrealismu, na které měli vliv nejen výběrem svých témat, ale také svojí temnou atmosférou dekadence a zániku života. Konečná verze - 1. 5. 2009. Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy Příběh malířství zcela změní vaše chápání umění a přinese vám novou radost z jeho objevování. Kniha pokrývá krok za krokem velké množství témat - od používání prvních barevných pigmentů přes fresky až k lineární perspektivě v renesančním umění, vliv fotografie, impresionismus a zrod moderního umění Dekadence - spojená se symbolismem, projevuje se beznadějí, kult individualismu, vytváří umělé vysněné světy k úniku z neuspokojivé skutečnosti; Syntetismus - umění slučující realismus, impresionismus, symbolismus a směřující k celistvosti (jednotě) Secese . ČESKÁ MODERNA . Nová generac

Kniha: Félicien Rops – Barbora Půtová | Knihy

- dekadence . IMPRESIONISMUS - imprese = dojem - co nejpřesněji zachytit nějaký moment (náladu) pomocí našich smyslů - nejdříve se vyvíjí ve francouzském malířství. Malíři · Claudie Monet [Klód Mone] - Imprese, východ slunce - obraz, pastelové barvy, odraz slunce v moři · Minet · Renoir; Hudba. Režisér zde předkládá výsostně umělecký pohled na fenomén DEKADENCE, ve všech jejích podobách. Extáze, Erotiky, Smrti. Film získal Cenu poroty na Trilobit 2014. Umění včera a dnes: Dekadence, estetický teorismus, transgrese. 11. 12. 2012. Sdílet Facebook Twitter E-mail

Dekadence - co to je: styl umění nebo období historie

 1. DEKADENCE : Autoři chápali tento svět jako banální vyjadřovali pocit nudy až zoufalství snili o světě fantazie, ve kterém samy sebe považovali za aristokraty Představitel : KAREL HLAVÁČEK IMPRESIONISMUS : vznikl ve 3/3 19. století původ má v malířství, ale zasáhl i do sochařství, literatury, divadla, hudb
 2. Materiál je určen pro výklad umění impresionismu na vyšším stupni gymnázia
 3. • vzniká v malířství: • Francie () • rozmazané kontury, pracuje s odstíny (akvarel) • v básni: • světlo se sype, bije - znázorňuje konturu Symbolismus: • reakce na impres. a expres. (domnívá ,že jsou povrchní) • pracuje také s hudebními kvalitami. nálada, zvukovos
 4. Téma/žánr: Rops - Félicien - malíři - belgické malířství -- 19. století - belgická grafika - knižní ilustrace -- Belgie - karikatury -- Belgie - erotické náměty - dekadence - symbolismus (umění), Počet stran: 272, Cena: 654 Kč, Rok vydání: 2013, Nakladatelství: dybbu
 5. Malířství - jasné, čisté barvy, bezprostřední dojem, nálada, mozaika barev, neurčité kontury Sdělení bezprostředního subjektivního dojmu, vyjádření okamžité nálady, neopakovatelnost Dekadence. Úpadek Zalíbení v náladách smutku, skepse, nudy, marnosti, opovržení životem.

Dekadence - referaty-seminarky

- nejvíce patrné v malířství - zakl. C. Monet: Imprese, dále i Manet Symbolismus . abstraktní věc je vyjádřena konkrétním symbolem. Symboly bývají nejednoznačné - cílem nemusí být odhalení, ale třeba jen navození atmosféry Karel Hlaváček - dekadence. 1874-1898,; básník, grafik, ilustrátor a kriti Salome v umění symbolismu, dakadence a její ztvárnění v české výtvarné kultuře na počátku 20. stolet

Dekadence Now: v doprovodném programu se řada umělců

Dekadence a časopis Moderní revue zvláště v malířství a hudbě. Od společnosti se distancují povýšenou aristokratickou pózou, literární hrdina bývá často stylizován jako rytíř, kněz umění, prorok či mág. Pro dekadentní erotismus je charakteristické povznesené až nenávistné stanovisko k ženě, redukované na. umění, malířství, sochařství, architektury a v neposlední řadě také literatury. Staví se proti klasické tradici a racionalismu a usiluje o uvolnění imaginace a jazyka. Výsadou pro romantismus je především vyjadření sebe sama, svého já a také témata z přírody a lásky impresionismus, symbolismus, dekadence. Prokl Monetův obraz Imprese - zachycuje východ slunce na mořské hladině. V malířství: jasné, čisté barvy, vystižení bezprostředního dojmu, nálady (hra světel a stínů), mozaika barev, neurčité kontury. V literatuře: sdělení bezprostředního subjektivního dojmu, vyjádření.

Moderní umělecké směry na přelomu 19

Dekadence a časopis Moderní revue Dekadence je světový názor a životní postoj literátů poslední třetiny 19. a začátku 20. století vycházející z Schopenhauerovy a Hartmannovy filozofie nevědomí a Nietzchovy filozofie nadčlověka. Název vznikl z francouzského slova décadence - úpadek malířství - Claude Monet, Auguste Renoir, Edgar Degas (český Antonín Slavíček) hudba - Claude Debussy - Giacomo Puccini - opery - u nás - Josef Suk . dekadence = pocit umělců, kteří jsou znechuceni společností, utíkají od ní a vytváří svůj vlastní svět, vymanění se zní nikoli revoltou, ale čistým.

Impresionismus je umělecký směr, jenž vznikl ve Francii přibližně v polovině šedesátých let 19. století a trval do počátku 20. století. Typický impresionistický obraz poznáme většinou už na dálku - charakteristickým znakem tohoto směru je především důraz na okamžikovost, zobrazení bezprostředního dojmu a zachycení prchavých světelných jevů a barev v. - zrychlená dynamika společ- enského vývoje na konci 19. století způsobovala střídání uměleckých směrů (symbolismus, impresionismus, naturalismus, dekadence) Impresionismus ve světě a našem umění - původ z malířství ze slova imprese = doje Střediskem dekadence se stala Paříž kde byla v roce 1884 publikována tzv. bible dekadence (román À rebours [Na ruby] francouzského prozaika a uměleckého kritika Jorise-Karla Huysmanse [1848-1907]), v letech 1886 až 1889 zde také vycházela revue La Décadence. Zastánci dekadence považovali soudobou společnost za. DEKADENCE MALÍŘSTVÍ Průkopnické umění Umělci nechtějí pouze kopírovat skutečnost Představitelé: Edouard Manet (1832 -1883) Snídaně v trávě - přelomové dílo, porušení perspektivy, všeobecně odmítnuto Claude Monet (1840 -1926) Impres

Poezie, hudba, malířství. Dekadence: odnož sirealismu. Umělci vycházeli ze svých snů a fantazií. Objevuje se pocit nudy. Dekadence znamená úpadek. Vše se jim zdá nízké, zbytečné, pocity únavy, smrti; Časopis Dekadent. Poetismus: jediný umělecký směr vzniklý v Čechách a je ryze český. Otci jsou Vítězslav Nezval a. dekadence a impresionismus. SYMBOLISMUS o klade důraz na využití symbolu jako hlavního prostředku moderní poezie o symbolisté se zaměřovali především na představy, sny a lidské nitro o vznikl v 80. letech 19. století ve Francii o na symbolisty velmi zapůsobilo dílo E. A. Poa, a to především jeho báseň Havra ŘECKÁ KERAMIKA A VÁZOVÉ MALÍŘSTVÍ EU OPVK DVK12/12 UMĚNÍ ETRUSKŮ EU OPVK DVK12/13 ŘÍMSKÁ ANTIKA - ARCHITEKTURA EU OPVK DVK12/14 ŘÍMSKÁ CHRÁMOVÁ ARCHITEKTURA Dekadence - Wilde EU OPVK LITNOVA/08 Gellner - interpretace EU OPVK LITNOVA/09 Gellner - pravopis EU OPVK LITNOVA/10 Hašek. Avantgarda.

Literatura - maturitní témata z literatur

§ malířství- důraz na psychické momenty: Oskar Kokoschka - POHLED NA KARLŮV MOST § hudba - dramatický projev, pocit hluboké tragiky a zkázy- futurismus = směr obrácený do budoucna, zakladatel Marinetti-> 1909 Manifest futurismu - kubismus - jednoduché geometrické tvary, mnohopohledovos Kromě dekadence ale naštěstí nabídne i Karla Škrétu, chrámový poklad, královský sňatek nebo milionáře Hirsta. Itálie nebo USA. Jde o první soubornou výstavu zakladatele českého barokního malířství od roku 1974, který byl krom svých uměleckých schopností oceňován i jako společník, obávaný šermíř i vlivný. Malířství; Osobnosti; Česká moderna na umělecké proudy působí symbolismus, impresionismus, dekadence; a) symbolismus . z řeckého slova symbolon = znak, význam - přenesené pojmenován.

Z dekadence, jako tvárné metody pracující s neklidnými a zasutými prvky lidské mysli, čerpá své představy o podobách lásky, šílenství, smrti i bolesti. Stejnou inspirací jsou mu i klasická díla světového malířství, s nimiž nakládá jako poučený postmodernista velmi volně a svobodně. Jeho tvorba je velmi. - malířství: portrét, renesanční manýrismus - hudba: polyfonie (Kryštof Harant) - zápas měst a šlechty o hospodářská a politická privilegia - názory různých náboženských skupin - rozvoj knihtisku => vzrůstá vzdělanost, zvětšuje se čtenářská základna (1. tištěná česky psan Romantismus je také zastoupený v malířství Théodorem Géricaultem - Vor medúzy a Eugènem Delacroix - Svoboda vede lid. Svoboda je zde ztělesněná dívkou, která se jmenuje Marianna. Stal se z ní symbol Francouzské republiky. Dekadence je úpadek umění. Tento úpadek se však týká témat, ne formy dekadence české malířství výtvarné umění obrazové publikace dvojjazyčná vydání němčina rozhlasové zpracování básně sebrané spisy underground Nápověda - Podmínky užití - Napište nám - Dnes přidané knihy - Statistik -architektura, sochařství, malířství, um. řemesla-dekadence, naturalismus v literatuře . 5. Symbolismus-malířství, sochařství a literatura ve světě a u nás-prokletí básníci-Březina, Hlaváček . 6. Fauvismus-malířství-životopisné romány o malířích tohoto směru . 7.Futurismus-malířství, sochařství

Impresionismus. 1870-1886. Francie - Paříž. 8 výstav . 1874-1886. Název podle obrazu . Claude Monet - Dojem, východ slunce, 187 V patnácti letech začal malířství také studovat, nicméně na žádost svého otce musel začít studovat architekturu, která se mu zdála finančně jistější. O další studia architektury se pak Redon ucházel na École des Beaux-Arts v Paříži, nicméně neudělal přijímací zkoušky Impresionismus - umělecký směr vzniklý ve francouzském malířství v 70. letech 19. století.Usiloval o zachycení okamžitých smyslových vjemů, dojmů a pocitů. Nekorigoval předchozí zkušeností ani rozumovu úvahou. Pojmenování odvozeno z názvu Monetova obrazu Impresion soleil levant - Dojem, východ slunce V našem prostředí se seznam rozkrytých neduhů a jejich růst kryje s třiceti jedna lety po sametových událostech z konce roku 1989. Volnost tvůrčího projevu ve filmu, v literatuře, v malířství a sochařství, samozřejmě včetně hudby, to byl tenkrát jeden z požadavků do té doby státních umělců

Směry (literární, výtvarné, filosofické) - Wik

*dekadence *Začátek (přelom) století - secese *Počátek 20. století * civilismus * vitalismus * futurismus *poté křížení směrů, vše se projevuje nejdříve v malířství *Prokletí básnící (dekadence) * Charles Baudelaire * nejstarší, označován za otce dekadence * Květy zla * sbírka způsobila šok - 1 - literatura 3. roČnÍk. pracovnÍ listy . centrum pro virtuÁlnÍ a modernÍ metody a formy vzdĚlÁvÁnÍ na obchodnÍ akademii t. g. masaryka, kostelec nad orlic Vasilij Kandinskij (na obrázku) byl původně asistentem na právnické fakultě a malířství začal studovat až ve třiceti letech?; Hesenské pluky si v 18. století najímali nejen Britové jako pomoc ve válce proti Američanům, ale i další evroé státy během různých konfliktů?; Kateřina Svitková se stala první českou profesionální fotbalovou hráčkou v Anglii Malířství - snaha vystihnout atmosf ru, okamžitou náladu, dojem - důraz na hru světel, barev Předchůdci a představitelé dekadence a lartpourlartismu Dekadence - = životní pocit, znechucení společností, pesimismus, pocit zmaru, mysticismus, erotick Dekadence décadence - úpadek. Nová vlna umělců, kteří jsou znechuceni stereotypní společností, hledají únik a vytvářejí si svůj vlastní svět, unikají od reality do světa snů. Vyjadřují pesimismustické pocity, smutek, nudu, skepsi, zánik, zmar, opovrhují životem, jejich život je výstřední, projevuje se bohémstvím

V tomto stavu intenzivního prorokování mi bylo jasné, že se výrazové prostředky výtvarného umění jednou provždy a s největší možnou perfektností a účinností rozvinuly za renesance, a že dekadence moderního malířství vychází ze skepticismu a nedostatku víry, následku mechanistického materialismu Vznikl v malířství v 70.letech ve Francii, za jeho zakladatele je považován Cloa Monet (obraz Imprese- východ slunce). Impresionisté usilovala o zachycení skutečnosti tak, jak se jeví v určitém okamžiku. V literatuře je ovlivněna především poezie, časté jsou např. eufonie- má působit i zvukem. DEKADENCE. Umělecký. Patřil k výtvarníkům, kteří počátkem 20. století otevírali světovému malířství cestu k abstrakci. Tehdy Františka Kupku příliš nechápali. Až po smrti se jeho plátna stala hitem galerií a aukcí Vyhledávání: české malířství Doporučená témata mezi výsledky: české malířstv civilismus (1) dekadence (1) expresionismus (1) fantaskní uměn í (1) fantastic art (1. v malířství: - jasné, čisté barvy - vystižení bezprostředního dojmu, nálady (hra světel a stínů), mozaika barev, neurčité kontury symbolismus a dekadence 5. secese má v každé zemi jiný charakter (ve střední Evropě převládá výtvarné umění) Nejvíce památek ve Vídni, Praze (obecní dům), Hradec Králové.

Umělecké směry a představitel

Výpravná umělecká monografie Félicien Rops: enfant terrible dekadence je věnována životu a umělecké tvorbě jednoho z hlavních představitelů evroé výtvarné dekadence a symbolismu. Félicien Rops (1833-1898) byl belgický malíř, grafik a ilustrátor, jehož výtvarná tvorba výrazně ovlivnila uměleckou prezentaci a interpretaci smyslné [ figurální malířství. informel - Španělsko. El Paso (umělecká skupina,1957) český informel. nefigurativní malba. Argimon, Daniel (1929-Twombly, Cy (1928-2011) Mathieu, Georges (1921-2012) Schumacher, Emil (1912-1999) Staël, Nicolas de (1914-1955) Wols (Alfred Otto Wolfgang Schulze 1913-1951 rozšířené hledání. Doporučujeme; Připravujeme; Novinky; Antikvariát; Jinde nekoupíte; 0,00 Kč 0 ks zbož století, kdy se téma Salome stalo stěţejním motivem symbolismu a dekadence, a to jak v oblasti literatury, tak také v malířství, sochařství a v grafické tvorbě. Salome, jedna z postav, jeţ tvoří neopominutelnou součást vyprávění jedné Ondřej Sanetrník Antikvariát Avion 1. Máje 59/5 46001 Liberec +420 487 989 433 info@antikavion.c

Symbolismus - Wikipedi

Vyhledávání: české malířství Doporučená témata mezi výsledky: české malířství (15) Czech painting (8) malíři (5 Hlavní znaky v malířství: o jasné barvy, o vystižení bezprostředního dojmu, nálady (hra světel a stínů), o bez pevných kontur, vše jako by rozmazané, umělecké pohnutky dekadence i homosexuality, proto byla kniha po svém vydání mnohými odsuzována. Dnes je považována za jeden z pilířů moderní literatury Malířství. Znaky baroka •Mohutnost •Monumentálnost (snaha ohromit) •Dynamičnost (snaha o dramatický pohyb) •Protiklady (světlo x tma, dobro x zlo, bůh x ďábel) •Člověk přestává věřit ve svůj rozum (pravda mu bude vyjevena) •Člověk hledá jistotu v nadpozemskýc

Baroko - malířství - dějiny umění Dejiny-online

Literární moderna (symbolismus, impresionismus, dekadence) - 19. st. - 80. léta 20. st. - Fin de sieclé - kontext: - vývoj kapitalismu, společnosti, hospodářství peněžní vztahy společnosti, bohatí X chudí - boj o peníze, zákazníky - rozšiřování soc. rozdílů - pesimismus, krize, beznaděj - vznik nových politických stran, radikálních skupin - anarchie - rysy. Česká moderna. 1. a) Vysvětlete pojem Česká moderna a charakterizujte její vztah k předchozím generacím. Pojmem Česká moderna se rozumí mladá literární generace 90. let 19. století, která vystoupila s Manifestem České moderny

Dekadence: V barvách chorobných Fahrová-Beckerová Gabriele Grandiózní architektonické komplexy, malířství, umělecké řemeslo a předměty denní potřeby, sochařství, tanec, kaligrafie a poezie tvoří pestrobarevnou mozaiku fascinující kultury východní a jihovýchodní Asie, jež trvale ovlivnila i kulturu Západu.. Dekadence znamená úpadek a nazvat nějaký směr umění ú p a d k o v ý m, to je na pováženou. Jde tu buď o umění, nebo tu o umění nejde. V podobně významné stati tohoto prvního ročníku, v Krisi českého umění, která však už vyšla před čtyřmi měsíci (1. března 1928 v čísle 3.), říká Durych toto Dekadence, to je totální úpadek a rozklad, to je odsouzení skutečnosti. Důsledný dekadent Jiří Karásek ze Lvovic byl modelovým představitelem (Jaroslav Med) české literární dekadence, a přesto není jeho dílo tak známé a stále čeká na objektivní zhodnocení Dekadence. a) Dekadentní = úpadkový. Pesimistický směr, odpor k tradičním konzervativním hodnotám, které vyznává pokrytecká a maloměšťácká společnost. Snaha šokovat svým zjevem, bohémským chováním, přehnanou elegancí. Naivní malířství. a) autoři samouci, zobrazují zdravý, uspořádaný svět, člověk v.

Výtvarné umění - Seces

Dekadence je téma, které je v současné kultuře aktuální, či lépe, opět aktuální. Apokalyptický pocit zmaru a krize naší civilizace podněcuje zvýšený zájem o temnou stránku lidského nitra i samotného světa. malířství, sochařství až k sociálním projektům. Tito umělci demonstrují hlubokou znalost historie. V roce 1905 vycestoval do Mnichova a Paříže, kde studoval malířství. Od roku 1909 studoval na malířské akademii v Drážďanech. Základní údaje. Narození: Ovlivnily jej také moderní literární směry jako dekadence a symbolismus. Přehled nejdůležitějších děl. Po nás ať přijde potopa, Radosti života, Nové verše. § malířství - důraz na citovou a barvenou stránku - náměty z minulosti a v přírodě - dekadence = zalíbení ve smutku, skepsi, nudě - Verlaine, Malarmé, Wilde - secese = odloučení (L'art nouveau) o poslední univerzální sloh (ve všech oblastech -počátky čes.moder.malířství - 90.léta - velký nástup mladé generace; 1895 - manifest české moderny - vliv evrop.směrů = dekadence, secese, impresionismus - vše se dohání - během 10let jsme vyrovnali krok s evropou -ANTONÍN SLAVÍČEK - impres. - krajiná

V malířství vznikaly iluminace, miniatury, psaly se ozdobné iniciály a tvořily se fresky (nástěnné malby se nositeli secesního slohu staly proudy označované jako symbolismus a dekadence - představitelé v Česku: Otokar Březina a Jiří Karásek ze Lvovic Tento směr nejdříve zasáhl malířství, slovo l´impression znamená dojem a umělci si kladli za cíl vylíčit osobní dojmy z pozorovaného předmětu - umělecké směry - impresionismus, symbolismus, dekadence - formují se od 2. pol 19. století ve Francii a současně s nimi i realismus a naturalismus - nová generace básníků. - dekadence = zalíbení ve smutku, skepsi, nudě - Karel Hlaváček, Petr Bezruč § malířství - důraz na psychické momenty: Oskar Kokoschka - POHLED NA KARLŮV MOST § hudba - dramatický projev, pocit hluboké tragiky a zkázy - futurismus = směr obrácený do budoucna, zakladatel Marinetti -> 1909 Manifest futurism malířství - jasné, čisté barvy, vystižení bezprostředního dojmu, důraz na osvětlení, příroda, zátiší Oscar Wilde (1854 - 1900) - do dekadence patří jen některá jeho díla - anglický povídkář, pohádkář, esejista, psal romány a dramat Zakladatelem renesančního malířství byl Tommaso di Giovanni di Simone Guidi - Masaccio (21. prosince 1401-1428), který začal tvořit od počátku 20. let; Filippo Brunelleschi (1377 - 15. dubna 1446) vynalezl perspektivu a jeho dóm florentské katedrály (1420-1436) je manifestem renesanční architektury Příběh malířství zcela změní vaše chápání umění a přinese vám novou radost z jeho objevování. Kniha pokrývá krok za krokem velké množství témat - od používání prvních barevných pigmentů přes fresky až k lineární perspektivě v renesančním umění, vliv fotografie, impresionismus a zrod moderního umění

 • Chuze do kopce.
 • Taneční škola pro děti praha.
 • 72 hodin film.
 • Small pdf reader.
 • Nejlepší postele na světě.
 • Souhvězdí jižního kříže hvězdy.
 • Proč kůň nemůže zvracet.
 • Partnersky test.
 • Počasí tenerife únor.
 • Ostrovy sopečného původu.
 • Jak se zbavit podkožního tuku na břiše.
 • Vánoční girlanda.
 • Historie zpráv messenger.
 • Wavin ceník 2019.
 • Huawei p9 lite mini dual sim.
 • Princezna diana tehotna.
 • Bazoš židle.
 • Psychologie zajímavosti.
 • Moje miminko brno starý lískovec.
 • Klx 650 prodej.
 • Jak napálit kolegu.
 • Detske zavesy ikea.
 • Kanárský proud.
 • Tanec národní.
 • Status praesens vzor.
 • Vedení týmu.
 • Výroba jarního věnce na dveře.
 • Havajský věnec brno.
 • Crush syndrom.
 • Vystouplé chuťové pohárky.
 • Bubibubi ties.
 • Genové kódy.
 • Dekorace na komodu.
 • Ruger lcp.
 • Clash of clans mod.
 • Salton sea csfd.
 • Aplikace fraxiparinu.
 • Let's dance revolution kukaj.
 • Pomalý internet o2.
 • Diadermine lift maska.
 • Veterina brandýs.