Home

Zadání diplomové práce prf muni

Opatřením děkana 3/2019 jsou předepsány povinné části, které mají být součástí bakalářských a diplomových prací na Přírodovědecké fakultě MU. K vypracování těchto prací s povinnými částmi požijte šablony, které jsou dostupné ke stažení níže. Součástí závěrečné práce je kopie oficiálního platného zadání práce bez vlastnoručních podpisů. Bakalářské a magisterské studium Legislativa Pokyny a šablony pro bakalářské, diplomové a rigorózní práce Opatřením děkana 3/2019 jsou předepsány povinné části, které mají být součástí bakalářských, diplomových a rigorózních prací na PřF MU. K vypracování těchto prací (s povinnými částmi) je možné použít šablony, které jsou dostupné v různých. • abstrakt ( český i anglický) odpovídá abstraktu práce v Archivu záv ěre čné práce • obsahuje minimáln ě 100 a maximáln ě 2 000 znak ů (po čítáno bez mezer) • ne číslovaná strana 4 ZADÁNÍ PRÁCE : viz P říloha 6 • vkládá se jednostrann ě kopie podepsaného oficiálního Zadání diplomové práce

Sociální politika a sociální práce (angl.) Sociální politika a sociální práce (čtyřleté) Sociální politika a sociální práce (kombinované) Sociální práce Sociální práce makro - inovace v organizacích Sociální práce makro - programy služeb v komunitách Sociální práce mikro - poradenstv Z velké práce, jako je diplomka, to ale půjde poznat a ani výsledné zelené políčko v Informačním systému vás nenaplní tolik, jako kdybyste v psaní práce viděli smysl, bavilo vás a s tím vědomím na díle pracovali Závěrečné práce, které byly zadány přede dnem účinnosti této směrnice a které budou obhajovány v akademickém roce 2019/2020, mohou být odevzdány v podobě a ve formátu upraveném zrušenou směrnicí 9/2017. Součástí tištěné (i elektronické) verze bakalářské nebo diplomové práce je její Zadání

2. Zadání práce a diplomové semináře. Téma závěrečné práce definuje a zadává učitel, s nímž se studující dohodl na vedení práce. Celý proces výběru vedoucího a zadání tématu závěrečné práce včetně náplně diplomových seminářů upravují Pravidla a manuál v čl. 4 Diplomová práce Směrnice děkana č. 7/2012 - O studiu v bakalářských a magisterských studijních programech Směrnice děkana č. 4/2013 - O citaci dokumentů užívaných v pracích podávaných na PrF MU - platná pro kvalifikační práce (bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní PrfMUni @PrF_MU @muni_prf prfmuni Oddělení vnějších vztahů a marketingu Fakultní kanál RSS Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi Zadáním diplomové práce se rozumí podpis písemného zadání diplomové práce studentem, vedoucím práce a ředitelem ÚMS nebo jeho zástupcem. Student obdrží originál písemného zadání, kopie je odeslána na studijní oddělení Přírodovědecké fakulty MU a následně vložena studentovi do jeho studijních materiálů

Bakalářské a magisterské termíny - odevzdání práce, obhajoby Nápověda - vložení závěrečné práce do archivu Archiv závěrečných prací - archiv můžete využít k inspiraci a také k posílení motivace (uvědomte si, že všechny závěrečné práce i posudky jsou veřejně dostupné Student/ka ve spolupráci s vedoucím práce vypracuje zadání bakalá řské diplomové práce. Samotné zadání záv ěre čné práce tedy m ůže být formulováno až po jeho prodiskutování a schválení ze strany vedoucího práce Pokud oponent nebo vedoucí bakalářské nebo diplomové práce nejsou členy komise, mohou se účastnit jejího jednání, včetně neveřejných částí, s hlasem poradním. Oponent a vedoucí práce vypracují písemný posudek, jehož součástí je návrh hodnocení podle čl. 26 odst. 1 2 Zadání práce a diplomové semináře. Téma závěrečné práce definuje a zadává učitel, s nímž se stud ující dohodl na vedení práce. Celý proces výběru vedoucího a zadání tématu závěrečné práce včetně náplně diplomových seminářů upravují . Pravidla a manuál. v čl. 4. 1. Viz Opatření FSS č. 3/2012. diplomové práce, zajistí katedra, na které o jeho zadání student žádal, zavedení tohoto tématu do Studijního informaního systému a přihlášení studenta k tomuto tématu. (3) Vlastní (individuální) téma je studentovi zadáno v okamžiku, kdy je studentov

Pokyny a šablony pro bakalářské a diplomové práce

Pokyny pro psaní závěrečných prací 6 7.2.2 Abstrakt: Obsahuje stručné shrnutí celé práce, obvykle v rozsahu cca 15 - 20 řádků. Detaily viz manuál APA, část 2.04. 7.2.3 Úvodní kapitoly: První kapitolou je Úvod, který obsahuje zdůvodnění, proč je vhodné zabývat se touto oblastí a řešit danou výzkumnou otázku Standardní doba zadání diplomové práce je v 1. semestru magisterského studia. Nutné podmínky pro výběr tématu a pro zadání diplomové práce jsou uvedeny ve studijních plánech jednotlivých studijních oborů. Student si vybírá téma diplomové práce z nabídky uvedené v ISu v balíku nazvaném Diplomové práce. Závěrečná práce - bakalářská (BP), magisterská (diplomová - DP) je vyvrcholením příslušné formy studia na vysoké škole. Po formální stránce se však nijak neliší od práce diplomové. Diplomová práce. viz Pokyny k vypracování závěrečné práce na webu fakulty www.fsps.muni.cz.. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity je jednou z devíti fakult Masarykovy univerzity. Zároveň je též jednou ze čtyř nejstarších fakult, jež vznikly při založení Masarykovy univerzity v roce 1919

Pokyny a šablony pro bakalářské, diplomové a rigorózní

Bude rovněž oznámen závazný časový harmonogram pro dodání formuláře Zadání diplomové práce; tento formulář bude vygenerován z aplikace v IS MU. Aktuální neobsazená témata si studenti mohou dohledat v IS MU (Studium > Rozpisy témat >balík Diplomové práce z Molekulární biologie a genetiky) Kde najít náležitosti závěrečné práce. Směrnice děkana č. 7/2012 - O studiu v bakalářských a magisterských studijních programech; Směrnice děkana č. 4/2013 - O citaci dokumentů užívaných v pracích podávaných na PrF MU - platná pro kvalifikační práce (bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní Na toto místo se vloží kopie oficiálního podepsaného zadání práce, které bude s prací pevně a nerozebíratelně svázáno. Do elektronické verze se vloží oskenovaná kopie tohoto zadání. Týká se pouze bakalářské nebo diplomové práce k magisterské diplomové/oborové práci I. je udělován vedoucím práce za zpracování 30- 50% závěrečné práce, podle individuální domluvy vedoucího se studentem na začátku semestru. vedoucí práce Závěrečné práce vedou pouze kmenoví pracovníci Ústavu archeologie a muzeologie, pracující pro oddělení muzeologie (PhDr Na toto místo se vloží kopie oficiálního platného zadání práce bez vlastnoručních podpisů, které bude s prací pevně a nerozebíratelně svázáno. Do elektronické verze se vloží platná oskenovaná kopie tohoto zadání taktéž bez vlastnoručních podpisů. Týká se pouze bakalářské nebo diplomové práce

Zhodnocení výsledků ve vztahu k zadání, jejich rozbor na základě dosavadních poznatků, upozornění na chyby a nedostatky ve vztahu k interní a externí validitě. Závěry. Stručné zhodnocení celé práce, význam pro vědu a praxi, doporučení dalšího výzkumu Diplomová práce vzor. Diplomová práce je odborná studie, bez jejíhož samostatného vypracování nemůže student získat akademickou hodnost.Oproti seminární a bakalářské práci se liší zejména rozsahem (60-80 stran), odborností a obtížností její obhajoby při závěrečné státní zkoušce.. Pokud hledáte vzor diplomové práce, server Diplomky.net je určitě tou. Bude rovněž oznámen závazný časový harmonogram pro dodání formuláře Zadání diplomové práce; tento formulář bude vygenerován z aplikace v IS MU. Aktuální neobsazená témata si studenti mohou dohledat v IS MU (Studium > Rozpisy témat >balík Diplomové práce z Lékařské genetiky a molekulární diagnostiky)

Na základě přijatého námětu vedoucí studující/mu schválí zadání bakalářské či diplomové práce a zadá jej do IS MU. Téma může být v průběhu řešení upřesňováno jen po dohodě s vedoucí/m práce Témata prací mohou editovat vedoucí, potažmo i studenti, pokud jim vedoucí práce udělil oprávnění k editaci, až do 30. 4. 23:59; pro diplomové práce odevzdávané v srpnu 2020 platí termín editace témat až do 15. 7. 23:59. B) Otevírání archivů závěrečných prac Práce dále obsahuje Bibliografický záznam, Abstrakt (česky i anglicky), Zadání DP, Prohlášení studenta a Poděkování. Titulní strana Obsahuje hlavičku Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta a Národní centrum pro výzkum biomolekul , dále název práce, jméno diplomanta a rok odevzdání Práce za léta 2006 až 2016 jsou dostupné ve stávajícím Repozitáři závěrečných prací. Přístup do repozitáře je anonymní, tedy bez zadání přihlašovacích údajů, a umožňuje vyhledávat a prohlížet jak údaje o pracích, tak zobrazovat plné texty prací, jejich příloh a texty posudků k pracím Rozsah práce (je udáván v počtu znaků včetně mezer). Minimální stanovené rozsahy jednotlivých typů prací jsou: bakalářská práce 72 000 znaků (tzn. přibližně 40 stran textu) diplomová práce 108 000 znaků (tzn. přibližně 60 stran textu) rigorózní práce 180 000 znaků (tzn. přibližně 100 stran textu

Termín odevzdání bakalářské / diplomové práce z biochemie: 11. srpna 2020 (pro studenty , kteří budou konat SZZ na začátku září) Harmonogram SZZ jaro 2020 bude postupně doplňován po odevzdání prací a upřesnění seznamu studentů, kteří splnili všechny povinnosti k možnosti vykonání státní závěrečné zkoušky Součástí zadání diplomové práce je stanovení jazyka, příp. hlavních zásad zpracování a termínu odevzdání práce Rozsah diplomové práce je dán povahou oboru a tématu a má nejméně 100 tisíc znaků (magisterská diplomová práce), resp. 80 tisíc znaků (magisterská oborová práce) Soubory k závěrečné práci lze vkládat do SIS již od závazného zadání práce a student může takto komunikovat s vedoucím práce. Až do aktu elektronického odevzdání práce může student soubory upravovat a mazat. Práce se považuje za odevzdanou, pokud student v termínu odevzdal obě podoby práce 3 Vypracování diplomové práce a její formální úprava 3.1 Struktura diplomové práce. Struktura DP se může lišit podle toho, zda se jedná o práci, v níž byl použit empirický výzkum, nebo o práci, v níž byl určitý jev nebo problém zkoumán z hlediska vývoje, v níž se srovnávají určité koncepce apod

 1. Termín zadání diplomové práce: Předpokládaný termín odevzdání práce: Pracovní název práce Téma student zpracuje podle výše uvedené osnovy do projektu diplomové práce v rozsahu jedné dvou stran a předloží jej ke konzultaci vedoucímu práce. Kvalitně připravený projekt je předpokladem pro úspěšnou další práci
 2. V navazujícím magisterském studiu se oficiální zadání diplomové práce vkládá do ISu na začátku 1. ročníku. Student má současně s vložením oficiálního zadání zapsán předmět Diplomová práce I. Harmonogram schvalování oficiálního zadání: Vedoucí práce: vloží do ISu oficiální zadání práce, termín: do 31. 10
 3. katedry je zadání závěrečné práce platné. 5. Změny v zadání diplomové práce nebo bakalářské práce je možné uskutečnit pouze se souhlasem vedoucího práce a se souhlasem vedoucího katedry. Změnu je nutné zanést do systému IS STAG, vytisknout znovu zadání a opatřit je novým schvalujícím podpisem vedoucího práce a.
 4. áře, tedy zpravidla na počátku 5. semestru studia. Hotovou diplomovou práci ve dvou vyhotoveních student odevzdá na ústavu nejpozději v termínech do 16. prosince 2018 (pro obhajoby ve zkouškovém období podzimního semestru) a do.
 5. Využití odpadního tepla kompresorů do soustavy centrálního zásobování teplem pomocí absorpčního tepelného čerpadla. FSI diplomová práce 2020/2021 Autor práce: Ing. Fabian Alexis Aranguren Campos, BSC

Diplomové práce (jazykovědné) zadané na Ústavu českého jazyka. Téma diplomové práce si vybírá student na základě nabídky témat u jednotlivých vyučujících v Informačním systému (Rozpisy témat), popř. pokud má zájem zpracovat téma mimo nabídku, může se obrátit na příslušného vyučujícího Tato stránka používá soubory cookies, prostřednictvím kterých uchovává informace ve vašem počítači. Některé cookies zajišťují správnou funkci těchto stránek a bez jejich užití by stránku nebylo možné řádně zobrazit Jak vznikají zadání? Téma přichází buď od nás a firmu zaujme, nebo firma přijde s problémem a společně vymyslíme, jak to přetavit v zadání diplomové práce. Student pak má dva konzultanty, jednoho technického přímo ve firmě a jednoho na fakultě, který hlídá zejména akademické standardy * Zájemci o zadání diplomové práce si sami mohou zvolit zájmovou skupinu bezobratlých (plži, pavoukovci, rovnokřídlí, ploštice, motýli) a oblast terénního výzkumu. ♠ zaměření na zoologii - Ing. Radovan Smolinský, Ph.D. et Ph.D. ♠ zaměření na antropologii a genetiku - Mgr. Martina Jančová, Ph.D Odevzdání zadání tématu diplomové (oborové) práce . Děje se na příslušném formuláři (viz výše) Ideálně vzápětí po domluvě se školitelem, nejpozději však do 20. března (obhajoba v červnu nebo září) a do 20. října (obhajoba v únoru). Formuláře se odevzdávají na sekretariát ústavu

Výběr a zadání témat závěrečných prací Biochemie - diplomové práce Bioinformatika - bakalářské práce Bioinformatika - diplomové práce. Kontakt Katedra biochemie Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Šlechtitelů 27 783 71, Olomouc Česká republika webmaster-prf@upol.cz. Bakalářské práce Diplomové práce Disertační práce S dotazem na vypsaná témata kontaktujte, prosím, přímo vybraného člena katedry. Další upřesňující informace získáte na Pokročilých oborových seminářích nebo u Mgr. Dany Šafářové Ph.D

Studium 1, Oborové standardy závěrečných prací - obor Výchova ke zdraví: Základní ustanovení. Oborové standardy přinášejí oborové upřesnění požadavků pro tvorbu závěrečné práce v oboru Výchova ke zdraví.Při tvorbě závěrečné práce (bakalářské, diplomové, rigorózní, případně závěrečné v CŽV) jsou studenti povinni řídit se ustanoveními. Harmonogram zpracování závěrečných prací - obhajoba jaro 2020. Tato stránka a z ní vedoucí odkazy jsou určeny zejména studentům, jejichž závěrečné práce vedu, ale i ostatním studentům nebo vedoucím, kterým informace v textech obsažené a můj formát vedení závěrečných prací vyhovuje Diplomová práce vzor. Nevíte si rady, jak napsat diplomovou práci?Přijdou Vám všechny formální náležitosti zbytečně komplikované a složité? Nemáte dostatek času shánět zdroje pro Vaši diplomovou práci?Hledáte ideální vzor diplomové práce?Pak se neváhejte obrátit na server Seminarkynamiru.cz a nahlédněte do našeho vzoru diplomové práce, který Vám může být. Zadání Testu odborných znalostí včetně správných odpovědí červen 2020 - řádné studium Zadání Testu odborných znalostí včetně správných odpovědí září 2020 - CŽV Výsledky přijímacího řízení naleznete v informačním systému Zadání práce (vygeneruje IS STAG) Prohlášení (vygeneruje IS STAG) Poděkování (nepovinné) Anotace v českém a anglickém jazyce. Pokud není jazykem diplomové práce čeština nebo angličtina, rovněž anotace v jazyce práce. Pod každou jazykovou verzí uvést klíčová slova. Obsah; Seznam obrázků, tabulek, případně seznam.

Diplomové práce. Integrační technologie Web 2.0 a sémantického webu - seznamte se s pojmy a principy integrace služeb soudobého webu (mashups, sémantické technologie) a klasifikujte je podle vhodných kritérií. Popište metodiku, jak postupovat v konkrétním případě, a postup ukažte na příkladu netriviální integrující. Po výsledném rozhodnutí student ve spolupráci se školitelem vyplní zadávací protokol bakalářské nebo magisterské diplomové práce a pošle elektronicky vedoucímu UFY ke schválení. Po schválení podepíše 3 originály - jeden odevzdá na studijním oddělení, jeden zůstává studentovi a školiteli Studium přírodních věd a matematiky je z hlediska uplatnění na trhu práce perspektivní. Přírodovědecká fakulta MU připravuje studenty na kariéru vědeckých pracovníků, středoškolských učitelů či odborníků schopných samostatné experimentální a laboratorní práce. Nabízíme 20 bakalářských a 32 magisterských. Téma diplomové práce vypisuje po domluvě se studentem vedoucí práce (ve výjimečných případech garant oboru nebo správce aplikace rozpisy), a to v semestru, který bezprostředně předchází semestru, ve kterém student práci odevzdává. oficiální zadání práce, 549 495 453, e-mail: karafiat@phil.muni.cz. Ústav. Přijetí práce k obhajobě potvrdí vedoucí práce udělením zápočtu. Přestože stále ještě musíme vyžadovat fyzickou kopii Vaší bakalářské práce, pojďme spolu omezit co nejvíce dopad na životní prostředí. Od roku 2019 všechny diplomové práce tiskněte na recyklovaný papír oboustranně

Dále si v ELFu zapisuje elektronický seminář Writing a B.A. Thesis (Bc. studenti) nebo Writing a M.A. Thesis (Mgr. studenti). Do tohoto kurzu se mohou přihlásit pouze studenti, kteří obdrží souhlas vedoucího práce. V tomto semestru se student věnuje výzkumu a vypracovává zadání diplomové práce Bakalářské a diplomové práce - zadání nových témat pro rok 2021/2022 . Nabídka on-line přednášek pro školy. Informace k organizaci výuky v zimním semestru 2020/2021. Fotosoutěž: Z Olomouce až na konec světa. Moodle. AUPO Geographica. Absolventi. Pro školy. CENARS. 2 • Použití (v přiměřené míře) poznámkového aparátu (poznámky pod čarou). • Jasné oddělení toho, co je původním přínosem autora od toho, co vyplývá zprací jiných autorů.Je nutné uvést stav poznání v řešeném oboru/problému Zadání diplomové práce: 1.Vypracujte literární přehled k dané problematice 2.Popište použité metody hodnocení 3.Zpracujte naměřené výsledky z experimentů 4.Zhodnoťte získané výsledky formou diskuze Termín odevzdání diplomové práce: 3.5.2013 Diplomová práce se odevzdává ve třech exemplářích na sekretariát. Simona Koutková studentka bakalářského stupně Katedra experimentální biologie rostlin Přírodovědecká fakulta JU Branišovská 1760 CZ-370 05 České Budějovice e-mail: prf.jcu.cz Probíhající bakalářská práce

2.1 Vkládání závěrečné práce do archivu. Student vkládá svou závěrečnou práci včetně příloh do archivu ještě před obhajobou práce. Podmínkou pro vložení je zadání klíčových slov a anotace; aplikace automaticky kontroluje naplnění archivu a sděluje studentovi, zda je práce dostatečně vložena Zadání diplomové práce. Přihláška SZZ. Všechny ostatní formuláře (žádost o různé stipendia, o uznání předmětu, změny formy studia, přerušení studia, atd) naleznete na stránkách FF MU v sekci Student a zaměstnanec

Seminární práce - zadání a náležitosti Úvodní strana. Název práce, vaše jméno, abstrakt (900-1100 znaků) a klíčová slova (4-6 klíčových slov). Rozsah. Rozsah je 10-15 000 tisíc znaků včetně mezer. Nepočítají se do něj poznámky pod čarou, abstrakt, klíčová slova ani seznam zdrojů. Jde tedy jen o samotný. Součástí úvodu práce bude také uvedení zamýšleného názvu práce (česky i anglicky). Název práce by měl co nejvýstižněji vystihnout její obsah. Název práce (stejně jako zadání) uvedený v ISu, ke kterému jste se přihlašovali, lze pozměnit v rámci řešené problematiky tak, aby lépe vystihoval vámi řešenou. Podobu závěrečných prací upravuje směrnice děkana 3/2019. Součástí diplomové nebo bakalářské práce je kopie zadání práce bez podpisů. Zadání se vkládá za abstrakty. V šabloně je za tímto účelem vytvořena prázdná stránka, kam vložíte naskenované zadání jako obrázek Pokud má externí učitel Katedry experimentální biologie rostlin zájem o zadání tématu diplomové či bakalářské práce, nechť zkontroluje platnost svého hesla pro vstup do SIS. Pokud Vaše heslo nefunguje, nebo pokud chcete nově zařídit vstup do SIS, obraťte se na Centrum informačních technologií PřF UK ( CIT ) 2. Splnění požadavků zadání. Posuďte, zda předložená práce splňuje zadání. V komentáři uveďte body zadání, které nebyly zcela splněny, případně rozšíření práce oproti původnímu zadání. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků

Absolventi a závěrečné práce - Masaryk Universit

 1. Role oponenta závěrečné práce. Oponent závěrečné práce je osoba, která se vyjadřuje k finální verzi závěrečné práce a vypracovává na ni posudek. Oponent může být interní nebo externí. Interní oponent je zaměstnanec VŠE, většinou z katedry, kde působí vedoucí práce. Zadání interního oponenta do ISISu.
 2. V první řadě je nutné odevzdat podklad pro zadání BP/DP, Zadání BP/DP a Prohlášení, SD/3/2020; Podklad pro oficiální zadání BP/DP získáte tak, že nejprve vyplníte formulář v Portálu IS/STAG. Metodický pokyn je uveden v SD/3/2020. Vyplněný formulář v IS/STAG vytisknete a necháte podepsat vedoucím vaší práce
 3. E-mail a telefon: Pondělí - pátek 8:00 - 15:00. S účinností od 22. 10. 2020 do odvolání se ruší úřední hodiny pro osobní kontakt se studijními referentkami. Upravené úřední hodiny platí pro studenty fakulty ve všech typech i formách studia
 4. Obhajoba magisterské diplomové práce / rozprava k magisterské oborové práci. Po čase na přípravu probíhá obhajoba magisterské diplomové práce, nebyla-li již úspěšně obhájena v jiném termínu. Magisterská oborová práce se neobhajuje, je pouze předmětem neklasifikované rozpravy v úvodu státní závěrečné zkoušky
 5. utové slovo diplomanta). Má komisi informovat o důvodu volby tématu, základních výsledcích (oponenti se v posudku tlumočením obsahu.
 6. Diplomové práce studentů učitelství fyziky . Diplomové práce jsou seřazeny podle roku, ve kterém byla práce obhájena: 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994 2007. Hana Martinásková: Vývoj představ o světle a možnosti jeho využití v gymnaziálním kurzu fyziky Práce zachycuje vývoj názorů na podstatu světla od prvních.
 7. Jde o bakalářské, diplomové, rigorózní, dizertační a habilitační práce, které byly od roku 1974 na fakultě obhájeny. V tištěné formě jsou od roku 2009 ukládány pouze rigorózní, dizertační a habilitační práce. Od roku 2006 jsou práce v plných textech veřejně přístupné v Archivu závěrečných prací MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi. Další info Zavřít Zavří Vedoucí diplomové práce: jméno. Datum zadání diplomové práce: datum (ne později, než 1 měsíc od data podání žádosti) Termín odevzdání diplomové práce: ne dříve než 17 měsíců od zadání . vedoucí katedry vedoucí diplomové práce Také je zřejmé, že psaní závěrečné práce může v jisté míře začít prakticky hned po volbě tématu a zadání. Základní struktura obsahu bakalářské práce: Práce musí být psána srozumitelně, logicky a přehledně. Abstrakt (Abstract) Povinná sou č ást bakalá ř ské práce, v č eštin ě a angli č tin ě www.prf.upol.cz development.upol.cz Postup při vkládání ZADÁNÍ kvalifikační práce do STAGu: 1. Přihlásit se do Portálu UP (portal.upol.cz). 2. V hlavní nabídce vybrat odkaz Studium. 3. Dále vybrat karty Moje studium a Průběh studia. 4 zaDání PráCe Téma bakalářské diplomové nebo oborové práce k bakalářské si volí student na základě nabídky témat u jednotlivých vyučujících v Informačním systému . Je doporučené téma s potenciálním vedoucím práce nejdříve osobně konzultovat . Student se k tématu přihlašuje výhradně přes IS

Pět tipů, jak správně zvolit téma diplomové práce

 1. ář k magisterské diplomové práci I (RLA19), v jehož rámci vypracuje návrh výzkumného projektu a na jeho základě obdrží zadání práce. Magisterskou diplomovou práci zadává její vedoucí v příslušné aplikaci IS MU (Studium - Rozpisy témat)
 2. Habilitační práce. Habilitační práce je odborný text delšího rozsahu, na základě jehož vypracování a úspěšné obhajoby získá uchazeč titul docent.Název tohoto útvaru se odvozuje od latinského slova habilitare, což znamená doslova činit způsobilým
 3. Obsahují převážně dokumenty v tištěné podobě (monografie, sborníky, diplomové práce, skripta a další). Získat je lze v knihovnách MU, z ostatních knihoven prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby. Licencované databáze dostupné na Portálu EIZ Zahrnují bibliografické, abstraktové nebo plnotextové databáze
 4. isterstvu. Důležité informace a doporučení vypl ývající z výše citovaných předpis

Závěrečná práce Ekonomicko-správní fakulta M

 1. Projekt má být výsledkem samostatné práce uchazeče, ne společným dílem uchazeče a školitele, případně jiné konzultující osoby. Dvoustránkový až třístránkový projekt má být formulován podle jednotné struktury: Datum vypracování námětu; Název bakalářské a magisterské diplomové práce
 2. imálně 40 normostran (každá 1800 znaků) práce obsahuje podepsanou kopii zadání
 3. Metodické pokyny fakulty / školy Ke zdárnému vypracování každé závěrečné práce (bakalářská, diplomová, absolventská, disertační,) jsou potřeba metodické pokyny pro vypracování závěrečných prací od dané fakulty / školy. Níže proto postupně doplňujeme seznam různých metodických pokynů, které máme k dispozici
 4. Podnětem pro zpracování tématu diferencované výuky v rámci své diplomové práce pod vedením Mgr. Jitky Panáčové, Ph.D. z Katedry matematiky Pedagogické fakulty MU v Brně byly mé vlastní zkušenosti z praxe na 1. stupni na různých základních školách, kde jsem se setkala se snahou o zavedení funkčního modelu integrace a inkluze
 5. Tento seznam obsahuje celou škálu projektů s velmi rozdílnou složitostí - od (někdy, pro někoho) jednoduchého zprovoznění existujícího software, přes projekty vhodné pro bakalářské, případně diplomové práce, až po rozsáhlé projekty postgraduálních studentů, případně celých skupin řešitelů
 6. Na základě projektu/námětu práce zpracovaného studentem a přijatého vedoucím práce vytvoří vedoucí práce v IS MU zadání bakalářské či diplomové práce. Hlásí-li se studující k tématu již vypsanému v IS MU, pak vedoucí práce studujícímu téma v IS MU odsouhlasí

Pokyny pro vypracování bakalářské práce

Obhajoba diplomové práce probíhá zpravidla jeden až dva týdny před ústní zkouškou. Písemná část zkoušky oboru Učitelství fyziky pro střední školy probíhá obvykle den před ústní zkouškou. Při ústní zkoušce budou zadány otázky ze dvou tématických skupin. První skupina okruhů je společná všem oborům Pokud jde o dizertační práce, jsou přípustné z hlediska formy a struktury v zásadě dvě možnosti. Existuje klasická forma, která je obsahově (ale i jinak) náročnější, bohatší a košatější variantou diplomové práce. Známe ale také moderní formu dizertační práce Diplomové práce Zveřejněno: 21. duben 2016 , Zobrazení: 4953 Dlouho jsme zvažovali, jaký to sofistikovaný systém rozdělení diplomových prací by byl pro Vás jako uživatele, diplomanty, studenty, praktiky, akademiky i širokou veřejnost nejjednodušší, až za nás tu práci udělali jiní. V tuto chvíli (22.4. 2016. Diplomová práce (hovorově též diplomka, angl. diploma thesis, magisterská práce, angl. master's thesis) je typ školní práce, kterou obhajují studenti na vysokých školách.Jde o obsáhlejší práci (tzv. závěrečnou, nebo kvalifikační), která by měla být na odpovídající úrovni, a jejíž úspěšná obhajoba je pro studenta zpravidla jednou z podmínek pro řádné.

Magisterské studium Právnická fakulta LAW MUNI

Výjimkou je dlouhodobá nemoc a omluvenka v IS MUNI. Zadání úkolu navíc: vyberte si dílčí téma time-managementu či sebeřízení, Literární přehled je součástí kvalitní seminární práce, ale hlavně bakalářské, diplomové a doktorské práce Mezifakultní dohody. Některé fakulty Masarykovy univerzity mají uzavřené dohody se zahraničními univerzitami na fakultní nebo katederní úrovni, díky nimž mohou studenti MU odjet až na dva semestry na studijní nebo výzkumný pobyt na partnerskou univerzitu s velmi podobným zaměřením jako Masarykova univerzita

Navazující magisterské studium Právnická fakulta LAW MUNI

Bakalářská práce: 2 semestry před předpokládaným termínem SZZ; student zapisuje jeden . semestr příslušného semináře. Magisterská práce: 3 semestry před předpokládaným termínem SZZ; student zapisuje dva . semestry příslušného semináře. Termíny pro odevzdání prací: Diplomové práce - 30. 11 - jméno vedoucího práce včetně titulů (pouze u bakalářské a diplomové práce) - název ústavu - text Brno a rok odevzdání práce. TITULNÍ LIST Kompozice práce (KAŠPAROVSKÝ, 2018, čl. 2) logotypy MU - https://sablony.muni.cz

Diplomová práce - základní informac

Kurz informačního vzdělávání: jaro, podzim Jarní semestr Odborné informace online Jak si vybrat téma práce a najít k němu vhodné zdroje Efektivní čtení odborného textu Vyhledávací workshop Kritické myšlení a hodnocení zdrojů Tvorba odborného textu Myšlenkové mapy Jak na citace podle ISO 690 Vizuální komunikace Jak na citace podle APA MS Word diplomka Jak. I - MUNI Award in Science and Humanities FSS/PřF/PrF: Padrtová Barbora, Mgr. Ph.D. Improving Treatments in Cerebral-Palsy Children using Artificial Intelligence: LF/FI: Plánka Ladislav, prof. MUDr. Ph.D. C - Vynikající diplomové práce D - Studentské časopisy Po vzájemné dohodě téma práce do ISu zavede vedoucí, student se k němu přihlásí. K tématu patří tyto nezbytné informace: název práce česky (slovensky) a anglicky, zadání (kromě toho může být zadána také doporučená literatura) Text práce (dle standardní struktury: úvod, stať rozdělená na teoretickou a praktickou část, závěr; rozsah bakalářské práce je stanoven na 40 - 60 stran textu, tj. 72 tisíc a více znaků včetně mezer od úvodu do závěru; rozsah diplomové práce je stanoven na 60 - 80 stran textu, tj. 108 tisíc a více znak Zadání magist. diplomové práce. Projekt. Bakalářská diplomová praxe. Bakalářská diplomová praxe I. Bakalářská diplomová praxe II. Magist. diplomová praxe. Magist. diplomová praxe. Doktorandská praxe. Literární rešerše. V nadcházejícím akademickém roce (2020/2021) se můžete těšit na nové kurzy, které pro Vás.

Bakalářské a diplomové práce Fakulta informatiky

 1. 1 Zadání úloh 1.1 Základy typografie 1.1.1 Cvičení bez práce s počítačem 1. Vyberte dvě správné odpovědi. Typografie je: a) věda zabývající se sazbou a knihtiskem b) věda zabývající se tvorbou map c) výraz označující grafické řešení textové části tiskovi
 2. ut; samostatná prezentace - 10
 3. Posudek oponenta na diplomovou práci Autor práce: Název práce: Oponent a jeho pracoviště: Poř. číslo Kritérium hodnocení Body (0-3) 1 celkový rozsah diplomové práce (doporučení pro teoretickou část do 1/3 celkového rozsahu), vyváženost rozsahů jednotlivých částí a jejich strukturovanost 2 kvalita literární rešerše.
 4. Rád bych upozornil všechny piráty na mých stránkách, že veškerá díla jsou chráněna autorským právem, přičemž mnohé z prací jsou součástí IS MUNI, program jako vejce vejci je chopen je identifikovat. Práce lze používat jako vzor pro zpracování vlastní práce, popřípadě citovat podle zákona
 5. isterstva školství (MŠMT), bakalářské práce, diplomové práce, postgraduální výzkumné úkoly. Na výzkumných úkolech se podílejí jak studenti tak pedagogové. Všeobecné zadání RDS - příklad (pú 5) Zadání - zvýraznění kandidáti entit Je třeba vytvořit evidenci.
 6. •Použití (v přiměřené míře) poznámkového aparátu (poznámky pod čarou). • Jasné oddělení toho, co je původním přínosem autora od toho, co vyplývá z prací jiných autorů. Je nutné uvést stav poznání v řešeném oboru/problému
 7. isterstva školství (MŠMT), bakalářské práce, diplomové práce, postgraduální výzkumné úkoly. Na výzkumných úkolech se podílejí jak studenti tak pedagogové
 • Veselá psycholog havlíčkův brod.
 • Tromboza v těhotenství jak poznat.
 • Ceny jídel v restauracích v polsku.
 • Ifikles.
 • Vrut s okem.
 • Apple watch ciferníky download.
 • Daltonská škola.
 • Ze sklepa do sklepa velké bílovice 2020.
 • Republiky myanmarský svaz.
 • Alkoholismus u žen příznaky.
 • Reakce sodíku s vodou.
 • Bio urna strom.
 • Yamaha royal star club.
 • Sprej na rozcesavani srsti.
 • Pacifik online.
 • Třtinový cukr albert.
 • Bruska na karoserie.
 • Monet acz.
 • Hama album.
 • Jada pinkett smith tupac.
 • Cristiano ronaldo alana martina dos santos aveiro.
 • Poprve na koleji.
 • Vrácení poškozeného zboží.
 • Rozšířená zornice po rozkapání.
 • Chemický peeling komplikace.
 • Elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti.
 • Ministr školství čr 2017.
 • Eugen sandow trenink.
 • Loga všech automobilek.
 • Film room 2015.
 • Idelyn reklama.
 • Las vegas s dětmi.
 • Wavin ceník 2019.
 • Nerosty wikipedie.
 • Madeira festivaly.
 • Utz 6 tt.
 • Kontokorent česká spořitelna podmínky.
 • Kevin spacey csfd.
 • Skreeg the devourer location.
 • Havajský věnec brno.
 • Miminko nepije.