Home

Vypravování podle obrázkové osnovy

Téma: Vyprávění podle obrázkové osnovy. Ročník: 2. Anotace: Materiál slouží jako slohová průprava k vypravování bajky. Osnova je v tomto případě nahrazena obrázky. S materiálem lze pracovat v obměnách ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ Vyprávění podle obrázkové osnovy - Bruslení na zamrzlém rybníce Materiál obsahuje pracovní list se zaměřením na slohovou výchovu a obrázkovou osnovu k vyprávění. Žák na základě obrázkové osnovy vytvoří krátký mluvený projev a dodrží v něm časovou posloupnost. Očekávaný výstup: seřadí ilustrace [ Vypravování podle obrázkové osnovy. Sestavení osnovy s časovou posloupností. Pořádek slov a vět. Popis popíše pracovní postup, zvíře, věc, osobu. používá a chápe osnovu. umí najít podstatné znaky a informace popisu. Hlavní zásady popisu. Popis pracovního postupu podle časové následnosti. Popis zvířete, věci, osob

Digitální učební materiály Waldorfské školy Příbram

Vyprávění podle obrázkové osnovy - Rozbité okno 720,49 kB Mgr. Petra Cemerková Golová: 08. 10. 2010: 12918: Vyprávění podle obrázkové osnovy - Bruslení na zamrzlém rybníce 756,59 kB Mgr. Petra Cemerková Golová: 08. 10. 2010: 8687: Vyprávění podle obrázkové osnovy - Zatoulaná kočička 657,55 k Osnova vypravování Když píšete vyprávění nebo příběh, měla by osnova začínat uvedením do děje, poté by měla následovat zápletka, vyvrcholení příběhu a rozuzlení. Případně je možné příběh rozdělit do pěti fází, kterými jsou: expozice (úvodní situace), kolize (zápletka), krize (vyvrcholení konfliktu. Vypravování je útvarem slohového postupu vyprávěcího. Děj je jedinečný, neopakovatelný, uspořádaný podle časové nebo příčinné souvislosti. Vypravováním tak vlastně někomu chcete písemně sdělit něco, co se stalo. Cílem vypravování je především zachytit a objasnit událost v jejím průběhu

Děj - základ vypravování Vyprávění podle obrázkové osnovy Čtení a literární výchova: Plynulé čtení jednoduchých textů Slovní přízvuk Čtení hlasité a tiché Soustředěný poslech čtených textů, poezie, prózy Text a ilustrace Vyprávění, dramatizace pohádek a povídek Báseň Individuální četba Psaní: Tvary. imprimis, s. r. o. Tychonova 43/5 160 00 Praha 6 IČ: 25699288 DIČ: CZ25699288 tel.: 737 48 38 48 e-mail: imprimis@imprimis.c Název DUM: Vypráv ění podle obrázkové osnovy Anotace: Seznámení s jednotlivými obrázky p říb ěhu. Nadpis, cvi čení na rozši řování slovní zásoby. Vypráv ění podle obrázkové osnovy. Prezentace je ur čena žák ům 4.a 5. ro čníku Vypravování podle obrázkové osnovy ficha interactiva y descargable. Puedes hacer los ejercicios online o descargar la ficha como pdf

DUMY.CZ Materiál Vyprávění podle obrázkové osnovy ..

- seřadí ilustrace a vypravuje podle dějové posloupnosti - vypravování podle obrázkové osnovy - vypravuje jednoduchý příběh podle vlastních zážitků - vypravování jednoduchého příběhu - popisuje ústně i písemně jednoduché předměty - jednoduchý popis - pracovního postupu, cesty, obrázku, a činnosti osoby. Vypravování - vytvo ří mluvený projev na základ ě vlastního zážitku - vypráví jednoduchý p říb ěh podle obrázkové osnovy - respektuje základní komunika ční pravidlo v rozhovoru - v mluveném projevu sestaví jednoduché sd ělení - sd ělí základní informace o svém bydlišti Čtení, práce s textem Slovní zásob

- dělí slova na konci řádku podle stavby slov Sloh: - základní formy společenského styku - jednoduchý popis - děj - základ vypravování - vypravování podle obrázkové osnovy - sdělení svého názoru, vyjádření vlastních pocitů Č tení a literární výchova: - plynulé čtení jednoduchých textů - slovní přízvuk. Žáci se seznámí s mikulášskou tradicí. Hrají hru na procvičení paměti, vypráví příběh s použitím zadaných slov, kreslí obrázek podle popisu, popisují postavu anděla. Prezentace je určena žákům 4. a 5. ročníku. 20. Vyprávění podle obrázkové osnovy . Seznámení s jednotlivými obrázky příběhu ID: 48851 Language: Czech School subject: český jazykm anglický jazyk, německý jazyk Grade/level: 3.-5. ročník Age: 8-11 Main content: Vypravování podle obrázkové osnovy Other contents: Add to my workbooks (0) Download file pdf Add to Google Classroom Add to Microsoft Team

Tvoří jednoduchá vypravování podle obrázkové osnovy, dodržuje posloupnost slov ve větách i pořadí vět. Srozumitelně sděluje své zážitky. Učí se pozorovat věci, osoby a zvířata a pomocí osnovy je popisuje. Spoluvytváří třídní pravidla slušné komunikace a respektuje je. Mluvený projev podle seřazené obrázkové osnovy Vypravování podle obrázků Vv - Kresba příběhu - domýšlí děj příběhů Tvořivé činnosti s literárním textem - píše čitelně, úhledně, správně Uvolňovací cviky, nácvik psaní pís-men a číslic - sluchem i zrakem rozlišuje hlás-ky, zvládá výslovnost i psaní sa ČJ - Perníková chaloupka - vypravování žáků podle obrázkové osnovy, poznávání barev, ŽA úvodní str. vybarvování podle pokynů, hledání tvarů M - číselná řada do 5, určování počtu zvířátek PS str. 1, dokreslování počtu obrázků podle pokyn

Vyprávění podle obrázkové osnovy - Internet P

UČEBNÍ OSNOVY - csicr

Vypravování příběhu podle obrázkové osnovy, dokončení příběhu PS str. 18: ČJ - čtení: Čítanka str. 34 - 37 A. Lindgrenová: Děti z Bullerbynu - četba na pokračování: ČJ - psaní: Opakování psacího u, U, y, Y Psaní a mluvnická cvičení str. 13 - 14: Matematika: Násobení a dělení 6 Učebnice str. 35 - 36 PS str. 2 Vypravování podle obrázkové osnovy - U. Č, str. 134/cv.2 (prohlédnout si obrázky a napsat podle nich krátké vypravování na papír, nebo do sešitu mluvnice; pozor na opakování sloves mít a být; bod a, b v zadání nedělat). 2. Literatura. Pracovní list s pokyny (je dole v přiloženém souboru). 3. Mluvnic Vypravování str. 7 září Členění textu. Adresa. Pozvánka str. 15 a 24 říjen Popis osoby. Popis věci a děje str. 33 a 41 listopad Vypravování podle obrázkové osnovy. Popis činnosti str. 52 a 58 prosinec Telefonní rozhovor. Oznámení str. 69 a 75 leden Blahopřán

osnovy: - jedna bude ve větách, jedna bude v bodech (5- 8), zkus vystihnout hlavní části vypravování a co nejpřesněji je formuluj - jedna osnova bude pohádková (vyber si jednu z těchto 3 pohádek, ať můžeme osnovy porovnat): O Červené Karkulce, O Popelce, O Šípkové Růženc Učební osnovy 5.1. Jazyk a jazyková komunikace vyprávění podle obrázkové osnovy, popis zvířete a věci Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od Vypravování Popis - osoby, předmětu,prac. postupu Zpráva a oznámení Výpisky, výtah Dopi

Vypravování podle obrázkové osnovy. Spusťte si nejdříve prezentaci s pohádkou O zlé koze. nebo zde: O zlé koze. Obrázková osnova - stáhněte si obrázkovou osnovu. Obrázky si pomocí čísel seřaďte tak, jak mají jít za sebou. Poslední chybějící obrázek si nakreslete do rámečku. (Pokud si budete list tisknout) - vyprávění (o obrázku, vlastních zážitcích, přečteném textu, podle obrázkové osnovy) - rozhovory žáků k určitému tématu - formulace otázek a odpovědí k danému tématu - možnosti svobodného výběru způsobu vyjádření myšlenek (v čítankách 2. a 3. r Tvoří jednoduchá vypravování podle obrázkové osnovy, dodržuje vyprávění podle osnovy, zážitky z četby, z televizních pořadů posloupnost slov ve větách i pořadí vět. Srozumitelně sděluje své zážitky. Učí se pozorovat věci, osoby a zvířata a pomocí osnovy je popisuje. jednoduchý popis zvířete, věci, osoby. děj - základ vypravování, jednoduchý popis Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 2 Čj sloh Drv, Vv řešit problém OSV 1.1.5 Podle obrázkové osnovy vypráví děj. vypravování Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh 2 Čj sloh Drv spolupraco va Podle obrázkové osnovy vypráví děj Umí naslouchat druhému Umí vhodně pozdravit, omluvit se, požádat o pomoc a poprosit, poděkovat, jednoduše telefonovat Věty Párové souhlásky Při vypravování a popisu užívá slova výstižná, spisovná, citově zabarven

vyprávění pohádek, vypravování podle obrázkové osnovy, vyprávění vlastních zážitků dodržování správného pořadí vět. EGS - Evropa a svět nás zajímá průřezové téma zařazeno pouze do 3. roníku. Rodinné zážitky, příběhy, zkušenosti ze svět - naslouchá pohádkám, p říb ěhům, vypráví podle obrázkové - poslech, vypráv ění, dramatizace pozdrav, prosba) osnovy, dramatizuje pohádku - vedení dialogu, vypravování - recituje básničky, zná říkadla, rozpo čítávadla - recitace EGS - Evropa a sv ě t nás

podle obrázkové osnovy Vypravování Přísloví Dramatizace příběhu 10 Vv - pohádka. Příloha . 4 ýESKÝ JAZYK - KOMUNIKANÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Očekávané výstupy Téma Učivo R ník MěsícPočet hodin Průřezová témata Mezi - předmětové vztahy 3 SL - vypravování ( Podzimní vycházka), vypravování podle obrázkové osnovy. PS - přepis z tabule, učebnice - diktát jmen - nácvik a zdokonalování tvarů písmen ( individuálně - podle potřeb dětí) Domácí procvičování: prodloužený víkend. Děti ještě nemají zafixované všechny tvary písmen Vypravování podle osnovy. Učebnice str. 18 Učebnice str. 23 - 24 Jazyková výchova Abecední řazení písmen. Spojování a oddělování vět. Správné řazení vět. Rozlišení druhů vět podle postoje. Učebnice str. 16 - 29 PS 1 str. 15 - 21 Literární výchova Čtení literárních textů. Plynulost čtení, správné tempo VYPRÁVĚNÍ PODLE OBRÁZKOVÉ OSNOVY INFORMACE PRO UČITELE Začátek vychází tradičně z prázdninových zá-žitků, na nichž žáci cvičí reálně vypravování, tj. existuje reálná komunikační situace, která vyža-duje vypravování o něčem, co příjemci neznají, a vyvolává tedy u nich pocit, že se něco skutečn

příběhy podle obrázkové osnovy zvládá jednotlivá písmena tiskací a psací, malá a velká dokáže jednotlivá písmena a hlásky správně přeþíst, vyslovit a napsat skládá slabiky, slova dokáže dramatizovat jednoduchý text nauí se zpaměti básniku (min. 4 verše) psaní vyjadřovací schopnosti JAZYKOVÁ VÝCHOV Vyprávění podle obrázkové osnovy. Recitace. Souhlásky obojetné. Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov. Ústní popis zvířete, jedn. předmětu. Vypravování přečteného. Slovní druhy - slovesa, předložky. Párové souhlásky na konci slov. Procvičování tichého i hlasitého čtení. Recitace. Psaní velkých. Sešity obsahují předpřipravená témata podle RVP a jsou určeny pro práci žáků v hodině. Hravá slohová výchova pokrývá výuku slohu na celý školní rok. Hravý sloh zohledňuje zájmy současného žáka, které stále více zasahují do písemného projevu dětí Sloh: Vypravování podle obrázkové osnovy PS str. 33 Opakovat probrané učivo - www. onlinecvičení,cz /cvičení s kontrolou/ PIŠTE PROSÍM S DĚTMI DIKTÁTY - vzory podst. jmen, velká písmena - vlastní jména, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem /založit do pracovních desek, práce žáci odevzdají při návratu.

Video: Procházet materiály » Digitální učební materiály RV

Osnova vzo

Český jazykVlastní jménaPárové souhlásky (b-p, d-t. ď-ť, h-ch)Sloh: Vypravování podle obrázkové osnovy Čtení: Hlasité čtení, větný přízvuk, texty různých žánrůPsaní: Psaní malých psacích písmen, slova podle obrázkové osnovy vypráví jednoduchý příběh; Mluvený projev: vypravování, dialog na základě obrazového materiálu OSV - Sociální rozvoj - Komunikace (pěstování komunikačních dovedností - dialog) Literární výchova ČJL-3-3-01 čte literární texty, pozorně naslouchá čtení

Vypravován

- popis podle obrázku, podle obrázkové osnovy, podle skutečného objektu (hračky) - použití přirovnání - vypravování podle obrázkové osnovy - vytvoření krátkého psaného příběhu na základě vlastního zážitku - využití bohatosti českého jazyka 11.seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh domýšlí jednoduché příběhy podle ilustrací mluvený projev - komunikaní žánr (jednoduché vypravování), podle obrázkové osnovy 11p ----- Jazyková výchova 12. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, tení slova n 3-4 Jak se chlapci narodili Vypravuje dle obrázkové osnovy zachycující Vypravuje příběh podle obrázků, popisuje své zážitky, osvojuje si pravidla vyprávění i popisu. první roky. pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů uþitele a podle svých schopností 1.ročník Rozvíjení tech. čtení. Plynulost čtení. Intonace. Melodie. ení s porozuměním. Dramatizace.Vyprávění. Vymýšlení a domýšlení příběhů. Vyprávění podle obrázkové osnovy. Báseň, rým. Ilustrace k textu - podle obrázkové osnovy vypráví děj - při vypravování a popisu užívá slova výstižná, spisovná, citově zabarvená - kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo školu - umí se vyjádřit v běžných situacích - zvládne jednoduchou grafickou úpravu textu.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA - učební osnovy

Vypravování Popis posloupnost děje popis jednoduchého předmětu a postupu mimika, gesta Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh. Umí vypravovat jednoduchý příběh. Osnova vypravování podle slovní a obrázkové osnovy Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších - reprodukce textu podle obrázkové osnovy - popis jednoduchých předmětů - společenský styk a komunikace: pozdrav, uvítání, rozloučení, oslovení, omluva, prosba Aktivity Aktivity, pomůcky, soutěže •Knihovna Jana Drdy čtenářská gramotnost Soutěže •Literární v přednesu přednes básní dle vlastního výběru 4. roční Český jazykPodstatná jména a slovesaVlastní jménaSloh: Vypravování podle obrázkové osnovyČtení: Hlasité čtení s přednesem, pamětný nácvik básničky Psaní: Psaní malých psacích písmen, slovaAnglický jazykPopis činnostiMatematikaNásobení a dělení čísly 6 a 7Slovní úl vypráví příběhy a pohádky podle obrázkové osnovy; PÍSMENA A HLÁSKY ČTENÍ PÍSEMNÝ PROJEV MLUVENÝ PROJEV OSV 1 HV, VV, PČ při vypravování a popisu používá slova výstižná,spisovná,citově podle osnovy se jasně a srozumitelně vyjadřuje

Vyprávění podle obrázku - 6 listů - Dětské stránk

vypravování o Podle příběhů z knih o Podle scény z filmu o Podle obrázkové osnovy. ÚKOL -VYPRAVUJ PŘÍBĚH PODLE TÉTO OBRÁZKOVÉ OSNOVY. Title: VYPRAVUJEME PŘÍBĚH Author: Bartonickovi Created Date: 5/24/2020 3:53:41 PM. zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrací a domluví se v běžných situacích - vypravování pohádek podle obrázkové osnovy - etudy z běžného života ČJL-5-1-07p v mluveném projevu volí správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči - obohacování slovní zásob dokáže vyprávět podle obrázkové osnovy dokáže recitovat krátké básničky vyjadřuje své pocity z přečteného textu - zvuková stránka jazyka - písmena a hlásky - psaní - čtení - zážitkové čtení a naslouchání-návštěva knihovny a výchovně vzdělávacích programů - komunikační a slohová výchov Vypravování podle obrázkové osnovy. Přiměřené tempo řeči a správné dýchání. Procvičování - hláska, písmena, slabiky, slova, věty -vyjadřovacích schopností. Jazyková výchova Vyvození hlásky a Návštěva knihovn

1. Orientace v prostoru (pojmy nahoře-dole-vpravo-vlevo-uprostřed-před-za-vedle-u) 2. Rozvíjení komunikace, rozvoj slovní zásoby, procvičení barev, pojmy větší - menší, více - méně 3. Vypravování v rolích a podle osnovy, popis postav a charakteristických rysů 4 Vyprávění podle obrázkové osnovy. Pozorné naslouchání. Reagování otázkami. porozuměním. Naslouchání-umět reagovat. Mluvený projev - pozdrav, omluva, prosba, poděkování, vzkaz, vypravování. Písemný projev-technika psaní (úhledný projev, úprava textu), ţánry: dopis, verze 2.0 seřadí ilustrace podle dějové.

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 - týden 1. - 4. 9. 2015. Milé děti a milí rodiče, je tu nový školní rok, ve kterém se budeme opět potkávat. Přeji nám všem, aby byl rokem úspěšným, pohodovým a radostným • naslouchá pohádkám, příběhům, vypráví podle obrázkové osnovy, učí se zdramatizovat . OSV- Kreativita . Poznávání lidí . Vypravování . Reprodukce textu . Popis . Osnova . • vypravuje podle obrázků, podle osnovy • umí popsat ústně i písemně jednoduché předmět vypravování, zdvořilé vystupování Žák: Píše slova podle obrázku, odpovědi na otázky. Opisuje správné tvary písmen (slov a vět) tužkou. Vypravuje pomocí obrázkové osnovy. Tvoří jednoduché smysluplné věty. Kreslí vlastní ilustraci ke knize, příběhu, básni Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh. Mluvený projev - krátké mluvené projevy - vyprávění podle obrázkové osnovy. MDV - Fungování a vliv médií ve společnosti. Český jazyk a literatura, 1. ročník - Jazyková výchova. Očekávané výstupy /školní kompetenc Vypravování podle obrázkové osnovy. Popis krajiny. OSV Kreativita. Říjen PRV,VV. Skupinová práce. Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev. espektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Reprodukuje příběh podle osnovy společně sestavené..

Šablona: III/2 -Inovace a zkvalitn ěnívýuky prost

 1. • vypravování podle obrázkové osnovy • sd ělení svého názoru, vyjád ření vlastních pocit ů Vzd ělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyu čovací p ředm ět: Český jazyk Ro čník: 2. Výstupy žáka Učivo - obsah Pr ůřezová témata Poznámk
 2. podle obrázkové osnovy Lidé kolem nás vymýšlí děj k zadané osnově Vypravování Vypravování podle obrázků Vypravování podle jednoduché osnovy Osnova vypravování ČaJS 19 umí popsat jednoduchý předmět, činnost, zvíře Popis zvířete, předmětu, dokáže sestavit jednoduchou osnovu Popis činnosti 2
 3. 1 Úvod čili EXPOZICE Obraz moderního malíře, viz Dějepis 6 s. 109, Vyhledej příklady spojení naší doby s řeckou kulturou, srov. také s. 90 2 Zápletka čili KOLIZE Záběr z filmového zpracování, viz Řečtí bohové a jejich skutky inspirují i dnešní filmaře Dějepis 6 s. 96. 3 Vyvrcholení čili KRIZE Vyobrazení na řecké keramice, viz Dějepis 6 s. 85.
 4. Vypravování zážitk ů z prázdnin 2 CJ/ říjen / D ějová posloupnost 2 ČJ/ únor/ Literární útvar - pohádka 3 ČJ/leden/Vypravování podle obrázkové osnovy . Vzd ělávací oblast: Um ění a kultura Vyu čovací p ředm ět: Výtvarná výchova 4.-5.. ro čník Pomáháme d ětem vkro čit do života - ŠVP ZŠ Letohrad U.
 5. Vyprávění podle osnovy. Dějová posloupnost - nadpis. Telefonický rozhovor, přání, vzkaz, dopis, pozvánka - reprodukuje text podle osnovy, sestaví osnovu (vyplývá naplnění ČjL-5-1-09 a ČjL-5-1-10) - používá různé typy komunikace (vyplývá naplnění ČjL-5-1-05) Vv - ilustrace vypravování např.pohádky, říkadla 7

Obrázková osnova - Ficha interactiv

 1. - vypráví pohádky a příběhy podle obrázkové osnovy - naučí se zpaměti básničku - dokáže báseň recitovat - Písmena a hlásky - Čtení - Psaní - Vyjadřovací schopnosti -VDO-výchova k demokratickému myšlení v rámci třídního kolektivu, výchova k samostatnosti, k sebekritice a odpovědnosti. -EGS - Evropa a svě
 2. Žák podle svých možností Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, evaluace textu rozlišuje výtah od výpisků Z - indiánské kmeny v Severní Americe se seznamuje s časovou posloupností děje volí vhodná slova vypravuje podle obrázkové osnovy, dokončuje příběh Vypravování PŘ - řeč zvířa
 3. Sloh: Vypravování podle obrázkové předlohy. MATEMATIKA. Matematika - Početní operace do 1 000, násobilka do sta - opakování - dělení se zbytkem - procvičování - písemné sčítání a odčítání - písemné násobení. M - geometrie - Rýsování kolmic - krátký test - vzájemná poloha dvou přímek v rovin
 4. Děj - základ vypravování Vyprávění podle obrázkové osnovy Psaný projev žáka Čtení a literární výchova: Plynulé tení jednoduchých textů , tení hlasité a tiché Slovní přízvuk Reprodukce, dramatizace pohádek a povídek, tvůrí psaní Soustředěný poslech tených textů, poezie, prózy Text a ilustrac

2. Český jazy

vypravování podle obrázkové osnovy vede si obrázkový (textový) slovníëek témat z a prvouky (Zima, Vypouštíme : Popis prac. postupu Ovládá slovní zásobu tèchto témat: Stavba domu Domácí zvíFata a péëe o në Cestování — výlet Jaro Ptáci Domácí mazlíëci Na louce Na rybách More Rodinná oslav vypráví pohádky a p říb ěhy podle obrázkové osnovy říká zpam ěti básni čku (min. 4 verše) vyjad řovací schopnosti OSV - rozvoj základních dovedností dobré komunikace a k tomu příslušné dovednosti OSV - sociální rozvoj (poznávání lidí) Vzd ělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikac

- vypráví podle obrázkové osnovy - naslouchá druhému - dramatizuje text - rozlišuje prózu a poezii Slovo Věty Vyjadřovací schopnosti MuV - lidské vztahy - sestaví osnovu k popisu a vypravování - podle osnovy se jasně a srozumitelně vyjadřuje - zachovává posloupnost děje a hlavní linii příběhu - napíše dopis. Učivo Českého jazyka pro 2. třídu ZŠ Mluvnice: Druhy vět (rozlišuje věty oznamovací, tázací, rozkazovací a přací) Pořadí vět v textu (řadí vět Vypravování A) podle obrázkové osnovy B) dokončení příběhu Pracovní sešit str. 40 Učebnice str. 43/1 LV Pondělí - hodina nebude DDH Pátek - čtenářská dílna - s sebou vlastní knihu Matematika Aritmetika Číselný obor oboru do 10 000 pamětné sčítání a odčítání do 10 000 Písemné sčítání a odčítán 18 Procvičuj si více na www.skolasnadhledem.cz, zadej kód 566 018. VYPRAVOVÁNÍ, OSNOVA, PŘÍMÁ ŘEČ 4. Báječná 1 Doplň názvy jednotlivých bodů obrázkové osnovy. Napiš do sešitu vypravování. 2 Doplň uvozovky. Vyber si jednu větu a použij ji v krátkém vypravování

ŠVP - Základní škola praktická - osnovy. download Stížnost . Komentáře . Transkript . ŠVP - Základní škola praktická - osnovy. vypravování podle obrázkové osnovy nebo na dané téma 19. Vyberte dle vlastního uvážení další 3 průřezová témata k Českému jazyku v 1. ročníku a vyplňte je libovolným textem. 20. Do jiného libovolného ročníku Českého jazyka převezměte vybrané kompetence a průřezov seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh vypravování podle obrázkové osnovy JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Výstup Učivo Průřezová témata. Mezipředmětové vztahy. Projekty a kurzy. Poznámky Žák

11. seřadí ilustrace podle dějové naslouchá pohádkám, příběhům, vypráví podle obrázkové posloupnosti a vypráví podle nich osnovy, dramatizuje, navrhne odpověď na kontrolní otázky jednoduchý příběh vypravování dle obr. osnovy, poslech, dramatizace 3 11.seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh domýšlí jednoduché příběhy podle ilustrací mluvený projev - komunikační žánr (jednoduché vypravování), podle obrázkové osnovy 11p -----Jazyková výchova 12.rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, čtení slova n

-správně řadí slova ve větě, slabiky ve slově a hlásky ve slabicemluvený projev - vypravování, podle obrázkové osnovy14 11-þte správně dlouhé a krátké samohláskypísemný projev - správné sezení, držení psacího náþiní, hygiena zraku22 12 -seznámí se s housl. klíem a jeho zápisem do notové osnovy 1 vypravování podle obrázkové osnovy; sdělení svého názoru, vyjádření vlastních pocitů; Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky Opakování září OVO 4: Opakování učiva zpečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost-OVO 7: na základ (nejlépe podle obrázkové osnovy, kterou si sami připravíte) nejprve v 1. nebo ve 2. a pak ve 3. nebo ve 4. či v 5. ročníku. Porovnejte vypravování žáků z hlediska syntaktického. Přečtěte si následující žákovský text (ze staršího materiálu G. Janáčka) napsaný bez přípravy. Pak proveďte úkoly uvedené za textem Porozumění textu, vypravování pohádky podle obrázkové osnovy: ČJ - čtení: Čítanka str. 4 - 8: ČJ - psaní: Malé psací l, e, b - Písanka 1 str. 2 - 3 Putování se sluníčkem - úkol 22: Matematika: Opakování z 1. ročníku. sčítání a odčítání do 20 bez přechodu 10 + slovní úlohy; porovnávání čísel do 20; Prac.

 • Jak vyslovit anglické r.
 • Dorothea wiererová sestra.
 • Hipp příkrmy.
 • Nhl program tv.
 • Zatmění měsíce january 2018 lunar eclipse.
 • Turistické mapy 1 25 000.
 • Php meaning.
 • Bitová kopie windows 10.
 • Djkt facebook.
 • Bobby lockwood filmy.
 • Červené zlato náušnice.
 • Hospodářský dvůr bohuslavice majitel.
 • Sporák na tuhá paliva bazar.
 • Vyklad karet na jednu otazku zdarma.
 • Rozvody vody a odpadu.
 • Ordinální data průměr.
 • Tři čuníci kniha.
 • Arrow s06e21 online.
 • Mini lednice bazar.
 • Očkování proti vzteklině pes cena.
 • Korál červený.
 • Jak cvrček cvrká.
 • Telefon nejde zapnout ani nabít.
 • Audi q7 2014.
 • Rossmann parfémy.
 • Ibo cz s.r.o. uherský brod.
 • Španělština online slovíčka.
 • Hořčík magnesium.
 • Hustota silniční sítě v evropě.
 • Film o koncentračných táboroch.
 • Přehled hornin.
 • Totalitní režim státy.
 • Kovvš pandur ii cz 8x8.
 • Přežije šnek bez ulity.
 • V hlavě anglicky.
 • Autokratické státy.
 • Simona halep.
 • Kytice film vs kniha.
 • Genetické vlivy.
 • Power joga frydek mistek.
 • Cajkovskij.