Home

Q fyzikální veličina

Fyzikální veličina je, jako každá veličina, určitá vlastnost jevu, tělesa nebo látky, která má danou velikost, jež může být vyjádřena jako číslo a reference. Lze ji tedy změřit nebo s ní počítat. Na rozdíl od technických a kvalimetrických veličin jsou fyzikální veličiny definovány obecně, tj. nezávisle na metodice měření, zpravidla vztahem k jiným. Teplo (Q - calorique - Kalorika) (dříve nebo v pozměněném smyslu tepelná energie) je termodynamická veličina vyjadřující míru změny vnitřní energie, jejíž podstatou není ani práce ∑ ⋅ (elementární práce je rovna obecné síle skalárně násobené obecným posunutím), ani tzv. chemická práce ∑ ⋅ (chemický potenciál krát změna množství látky) Fyzikální veličina hmotnost - označení, jednotky, měřidla Jak zapisujeme naměřenou hodnotu hmotnosti m = 25,6 t 64 t = 640 q 550 q = 55 t 3,4 dag = 34 g 3,4 q = 340 kg 3,4 cg = 0,034 g 500 mg = 0,5 g 540 kg = 5,4 q Měřidl Fyzikální veličiny. Fyzikální veličiny = vlastnosti látek a těles, které můžeme měřit nebo počítat - zapisujeme: m = 15 kg. označení počet jednotka. fyzikální (množství) veličiny. Jednotky fyzikálních veličin - základní jednotky - metr, kilogram, sekunda (+ další 4

- fyzikální veličina - značka Q - jednotka J (Joule) - závisí na rozdílu teplot, hmotnosti tělesa, látce, z které je těleso zhotoveno : Q = c.m.(t-t o) - teplo přijaté. Q = c.m.(t o-t) - teplo odevzdan fyzikální veličina udávající hmotnost m kapaliny, která proteče průřezem S za jednotku času. uvažujme ustálené proudění kapaliny v proudové trubici, jejíž poloměr se změní: kapalina nemůže z trubice nikam vytéci ani přitéci. Q V = konst. Q V1 = Q V2. S 1.v 1 = S 2.v 2 Definice fyzikální veličiny Fyzikální vlastnosti, stavy a změny v přírodě, které je možno změřit a následně vyjádřit číselnou hodnotou, vyjadřujeme fyzikálními veličinami (např. objem, hmotnost, teplota, elektrické napětí, ) Fyzikální veličina hmotnost má značku m.. Základní jednotkou hmotnosti je kilogram (kg), ten je definován jako hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu, který je uložen v Mezinárodním úřadě vah a měr. Kilogram vznikl ve stejné době jako metr, měl být definován jako hmotnost 1dm³ vody o největší hustotě

Fyzikální veličina - Wikipedi

 1. - Elektrický náboj značíme Q jednotka C - Coulomb - Fyzikální veličina vyjadřující vlastnost některých částic přítomných v atomu (elektron má záporný náboj, proton má kladný náboj). - El. náboj je schopnost těchto částic působit na sebe navzájem elektrickými silami
 2. Teplo je fyzikální veličina. Značka: Q (calorique) Jednotka: 1 J (Joule) kJ, MJ: Jednotku 1 J má práce, energie i teplo - navzájem se mezi sebou přeměňují!! Částice každého tělesa vždy kmitají (kmitání ustává až při absolutní nule -273,15 °C)
 3. Q je sedemnáste písmeno latinskej abecedy.. Q môže byť: . v matematike: označenie pre množinu racionálnych čísel (); vo fyzike: . značka pre fyzikálnu veličinu elektrický náboj (Q); značka pre fyzikálnu veličinu teplo (Q); neuznávaná jednotka hmotnosti metrický cent (q); v šachu označenie dámy v anglickej notácii; v bridži a iných kartových hrách označenie dám
 4. Fyzikální veličiny slouží k popisu těles, vzdáleností, fyzikálních jevů a dalších vlastností. Každá fyzikální veličina má své písmeno, které jí nahrazuje. U většiny veličin je také jednotka, která upřesňuje její hodnotu. Písmenka jsou mezinárodně uznávaná a jsou zapsána v tabulkách

Elektrický náboj Q je skalární fyzikální veličina, která charakterizuje vlastnost těles (částic) vstupovat do elektromagnetické interakce. 2. Na skleněné tyči, kterou jsme třely kůží vznikl náboj 80 nC Tepelná kapacita (C) = fyzikální veličina, která vyjadřuje množství tepla, kterým se těleso ohřeje/ochladí o 1K; C=Q.ΔT-1; C=c.m [J.K-1] Různá prostředí/tělesa (např. vzduch, voda, ) mají jinou měrnou tepelnou kapacitu , a proto na nás mají jiný ohřívací účinek

Teplo - Wikipedi

 1. Hmotnost je fyzikální veličina. Značka: m (mass) Základní jednotka: Vedlejší jednotky: 1 kg g, dkg, cg, mg, µg t, q: Zápis: m = 45 kg jednotka čteme gramů.
 2. Fyzikální veličiny Fyzikálními veličinami se nazývají měřitelné vlastnosti těles, tekutin, polí, stavů a dějů (souhrnně fyzikálních jevů). Jsou jimi např. délka, teplota, elektrické napětí apod. - viz dále tabulka základních veličin SI (Systéme International d´Unités - mezinárodní systém jednotek, tab. 2)
 3. Jako fyzikální veličina je elektrický proud definován množstvím elektrického náboje Q prošlého soustavou za určitý čas t: Směr toku elektrického proudu je dán konvencí jako směr pohybu částic s kladným nábojem. V elektrických obvodech tedy proud teče od kladného pólu elektrického zdroje přes spotřebič k.

Fyzikální veličina hmotnost označení, jednotky, měřidla Jak zapisujeme naměřenou hodnotu Uvedení jednotky je nutné, bez uvedení jednotky by byl zápis špatně. Měřidla. Příklady na převody jednotek 30 kg = 30 000 g 4,5 t = 4 500 kg 450 g = 0,45 k Je Fyzikální veličina, vyjadřující změnu rychlosti hm. bodu s časem. Zrychlení a je vektor, který se týká časové změny vektoru rychlosti tj. změny velikosti i směru vektoru rychlosti. Při rovnoměrně zrychleném pohybu je a konstantní. Další podobné materiály na webu: Rovnoměrný, nerovnoměrný pohyb - fyzik Bežný pojem (napr. pojem rýchlosť) sa stáva fyzikálnou veličinou, keď sa zavedie príslušný predpis na meranie (čiže predpis na priradenie číselnej hodnoty). Fyzikálna veličina je produktom fyzikálneho skúmania Energie je skalární fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci.Energie je slovo vytvořené fyziky v polovině devatenáctého století z řeckého energeia (vůle, síla či schopnost k činům). Energie je popsána stavovou veličinou

Fyzikální veličiny :: škol

Fyzikální veličina teplo • značí se písmenem Q • jednotkou je Joul . J (jako u energie) • teplo se přenáší samovolně vždy z teplejšího tělesa na chladnější • Uveď příklady z praxe: • horký čaj předá část svého tepla studené lžičce Jednotky fyzikálních veličin - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol Co je to fyzikální veličina? nevím co to znamená vysvětlete mi to. Uzamčená otázka. ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce. Odpovědět Zajímavá 0 před 4014 dny Sledovat Nahlásit. Sdílet Poslat e-mailem. Diskuze: napište první příspěvek Odpovědi.

MĚRNÁ TEPELNÁ KAPACITA LÁTKY - je fyzikální veličina, která ur čuje, kolik tepla musíme dodat 1kg látky, aby se její teplota zvýšila o 1 oC. c = 1kJ/kg °°°°C c zna čka m ěrné tep. kapacity 1kJ/kg °°°°C jednotka m ěrné tep. kapacity - menší c - lepší vedení tepla tepelný vodi č - kovy, kapaliny. Elektrický náboj Q - fyzikální veličina, která charakterizuje vlastnosti elektricky nabitého tělesa. Jednotkou náboje je coulomb (C). Elementární náboj - jeho velikost e = 1,602.10-19 C. Každý náboj Q je celočíselným násobkem elementárního náboje. Coulombův zákon - vyjadřuje velikost síly, kterou na sebe náboje. Nejprve vylušti všechny fyzikální křížovky na následujících dvou stranách: 1. Na vahách určujeme těles 10 q Měříme ho v sekundách 1 dm3 Těleso má 120 cm3 37 °C na lékařském teploměru - zvýšená Fyzikální veličina má značku d 2. Dříve lidé určovali čas podle poloh je to dějová fyzikální veličina; definiční vztah: Q = c . m . Δ t; c = konstanta (měrná tepelná kapacita tělesa) Teplo, které přijme chemicky stejnorodé těleso, je přímo úměrné hmotnosti tohoto tělesa a změně teploty. Zobecnění ZÁKONA ZACHOVÁNÍ ENERGIE

Teplo je fyzikální veličina udávající energii, kterou si vyměňují tělesa různé teploty. Teplo je druh energie, který souvisí se změnou teploty těles. Lze je přeměňovat na jiné druhy energie a jiné druhy energie se také mohou přeměňovat na teplo. Značka: Q Jednotka: J (joule Elektrický náboj je základní fyzikální veličina. Jednotka náboje coulomb (C) však není jednotkou základní, ale odvozenou z jednotky el. proudu což je ampér(A): 1 coulomb je množství náboje, Libovolný náboj: Q = n. Fyzikální vzorce Pohyb těles. Síla. Otáčivé účinky síly. Deformační účinky síly. Mechanické vlastnosti kapalin. l V = Q : m l t ( j/kg ) - měrné skupenské teplo tání ( tuhnutí ). Písmeno Veličina Jednotky Obvyklé hodnoty Poznámka; a: zrychlení: m.s^-2: zrychlení auta z 0 na 100 km/h za 8 s = 3.5 m.s^-2-a: smykové tření---

Vnitřní energie. Tepl

 1. − Značky veličin se tisknou kurzivou (skloněným písmem). Vyjadřuje-li index značku fyzikální veličiny (např. souřadnici) tiskne se též kurzivou, jinak (např. přídavné jméno) antikvou (stojatým písmem). (Poznámka autora: Jako vhodný typ písma (fontů) pro tisk značek veličin kurzívou se osvědči
 2. Teplo je fyzikální veličina, značíme ho značkou Q a jeho jednotkou je joule J. Na čem závisí, kolik tepla Q odevzdá nebo příjme těleso při tepelné výměně? 1) Teplo přijaté tělesem o určité hmotnosti při tepelné výměně je přímo úměrné zvýšení teploty Q (t - t 0
 3. Fyzikální veličina elektrický náboj se značí Q; (coulomb). 5. Hodnota náboje Q je vždy násobkem velikosti elementárního náboje, který má hodnotu . Kladný elementární elektrický náboj má proton, záporný pak elektron. 6
 4. fyzikální veličina; je to energie, kterou si vyměňují tělesa různé teploty; značka: Q jednotka: joule J teplo Q, které musíme dodat tělesu, aby se jeho teplota zvýšila z teploty t 1 na teplotu t, určíme ze vzorce:; Q = m
 5. Změna vnitřní energie: ∆U = Q Q fyzikální veličina, která se nazývá teplo Jestliže se vnitřní energie zvětšila ⇒těleso přijalo teplo. Jestliže se vnitřní energie zmenšila ⇒těleso teplo odevzdalo. Úloha: Uveďte příklady tepelné výměny probíhající mezi dvěma tělesy, která se vzájemně dotýkají.
 6. Fyzikální veličina teplota - označení, jednotky, měřidla Jak zapisujeme naměřenou hodnotu teploty t = 28,5 °C označení hodnota měření jednotky Uvedení jednotky je nutné, bez uvedení jednotky by byl zápis špatně. Druhy teploměrů Teploměry jsou kapalinové, bimetalové a digitální
 7. I. ÚVOD I.1. Fyzika, fyzikální veličina, fyzikální jednotka (1.hod) FYZIKA - zkoumá děje a jevy nejen v přírodě. (pohyb auta, rozpad atomového jádra, ) Fyzikální veličina FV - popisuje kvantitativně a kvalitativně fyzikální děj, jev (rychlost v, poločas rozpadu T ) a) skalární fyzikální veličiny - jsou určené pouze svou velikost

fyzikální veličina popisující jeho velikost - Q,[Q] = A.s = C - velikost náboje, který projde průřezem vodiče za 1 s při proudu 1 A; může být kladný nebo zápory, kladný a záporný náboj se přitahují a souhlasné náboje se odpuzují(silové interakce) velikost náboje je vždy násobkem velikosti elementárního náboj Základní fyzikální veličiny dané soustavy veličin a jednotek jsou fyzikální veličiny, které tato soustava bere jako vzájemně nezávislé a pomocí kterých definuje všechny ostatní, tzv. odvozené veličiny.. Hlavní jednotky všech základních jednotek jsou pak v dané soustavě nazývány základními jednotky Výkon je fyzikální veličina, která charakterizuje rychlost řízení práce. Výkon P je práce vykonaná za čas. Účinnost: Práce dodána mechanické soustavě za čas t se nazývá příkon P p. Práce vykonaná mechanickou soustavou za čas t se nazývá výkon P Platí: P< P p Δ P = P p - P jsou ztrát

Rovnice spojitosti - FYZIKA 00

Převody jednotek hmotnosti - Převod mg g dkg kg q t lb oz

Elektrický náboj - je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost schopnosti působit elektrickou silou. 9Symbol Q jednotka Coulomb C 9Platí Zákon zachování elektrického náboje: V elektricky izolované soustavětěles, je celkový elektrický náboj stálý. Elektrický náboj nelze vytvořit ani zničit, lze jej jen přemístit Magnetická indukce - BVzorec: B = F/Il nikoliv B= F/Q. Magnetický indukční tok - velké fí. Vzorec: fí = BS. Indukčnost - L (nikoliv fí) Vzorec: L = fí/I. Prosím, ověřte správnost. Pokud se mýlím, tak se omlouvám. Zdroj: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, nakl. Prométeus Fyzikální veličina V s šipkou Od: nechapajici dnes 06:10 odpovědí: 4 změna: dnes 09:53. Dobrý den, Potřebovala bych vědět, co ve fyzice znamená, nebo co značí písmeno v nad kterým je šipka. Odpovědět na otázku. 4 odpovědi na otázku. Řadit dle data ­ C = Q/T (J.K-1) ­ c měrná tepelná kapacita - fyzikální veličina udávající kolik tepla je potřeba látce dodat, aby se zahřála o jeden stupeň na jeden kilogram látky ­ c = C/m = c = Q/m.T. Měrná tepelná kapacita ­ hodnoty najdeme v tabulkách → závislé na teplotách ­ kovy mají nejnižší hodnoty tepelných kapaci

Teplo - Jihlavsk

fyzikální veličina, značka Q. základní jednotka J (joule) násobky základní jednotky: 1 . kJ = 1 000 J, 1 MJ = 1 000 000 J. je část vnitřní energie, kterou při tepelné výměně těleso přijme nebo odevzdá. závisí na: hmotnosti m. počáteční teplotě t. o. konečné teplotě t. typu látky (měrné tepelné. Měrná tepelná kapacita (c) je fyzikální veličina, jež určuje, kolik tepla musíme dodat 1 kg látky, aby se její teplota zvýšila o 1 °C. Její jednotkou je J/kg.°C. Teplo, které musíme dodat tělesu, aby se jeho teplota zvýšila z teploty t1 na teplotu t2, určíme ze vzorce Q = m.c.(t2-t1) Magnetické pole se tvoří kolem každé částice s nábojem Q, která je v pohybu. Tzn., že magnetismus látek je dán strukturou atomů (elektrony jsou v atomu v pohybu). Magnetické pole najdeme kolem permanentního magnetu (i kolem Země) a zároveň kolem každého vodiče, kterým prochází elektrický proud

Q - Wikipédi

Elektrické pole - vyřešené příklad

Elektrický náboj je fyzikální veličina, zpravidla se značí Q a vyjadřuje v jednotkách coulomb (C)- odvozená jednotka soustavy SI ze základních jednotek elektrický proud a čas - 1 coulomb je elektrický náboj, jenž proteče vodičem při stálém proudu 1 ampéru za dobu 1 sekundy Fyzikální veličina el. proud se značí písmenem _____ a jeho základní jednotkou je _____. 2. Jak je definován elektrický proud v kovech? _____ 3. Kvalitativně (slovně) vyjádři, co znamená následující vztah pro výpočet el. proudu: Q I t Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc.. Tíha -síla (fyzikální veličina; jako hmotnost, ale v Newtonech) Zatížení -fyzikální vliv, který vyvolává reakci konstrukce (napětí, přetvoření, pohyb ) Zatížení -tíha něčeho (např. skříně) působící na něco jiného (např. strop Elektrický odpor vodiče je fyzikální veličina, která se značí R a její jednotkou je ohm . Souvislost odporu vodiče, napětí na jeho koncích a procházejícího proudu vyjadřuje Ohmův zákon : Proud procházející vodičem je přímo úměrný napětí na koncích vodiče 1 q = 100 kg dekagram 1 dkg = 10 g 1 dkg = 0,1 kg Čas Značka t (pozor, stejná jako u teploty) Jednotka 1 s sekunda Jak dlouho trvá vyučovací hodina, za jak dlouho se uvaří brambory, za kolik uběhneš 60 m, vyjadřuje fyzikální veličina čas. Čas měříme hodinami, stopkami, metronomem. Pozor

Vektor - I

Fyzikální princip Elektrický náboj Q je fyzikální veličina, která popisuje stav zelektrování těles. Jeho jednotkou je coulomb - značka C. Náboj 1 C je jednotka velká. Při pokusech ve třídě pracujeme s náboji o velikostech desítek nC (nano coulombů). 1 nC je přibližn Q. Stejně jako energii měříme i teplo v joulech = J. Q = c.m.(t - t. 0) Vzorec: c - m. ěrná . tepelná kapacita - je fyzikální veličina, která určuje, kolik tepla musíme dodat 1kg látky, aby se její teplota zvýšila o 1°C. Jednotka J/kg . °C. m - hmotnos Mechanická energie je fyzikální veličina, která vyjadřuje míru schopnosti tělesa konat mechanickou práci, tzn. působit silou na jiné těleso a posouvat je po určité dráze. Pohybová (kinetická) energie (Učebnice strana 30 - 33) Pohybová energie je fyzikální veličina, se značí Ek, vyjadřuje se v joulech (J)

2.4 Fyzikální a matematický model snímače Obecně je možné každé čidlo definovat jako zařízení pro zpracovaní informace vázané na některý druh energie. Z hlediska informačního řetězce lze považovat čidlo za primární zdroj informace. Nositelem informace je signál, přičemž to může být libovolná fyzikální veličina Základní veličiny termiky jsou teplo a teplota.Tato slova denně používáme, ale dnes se podíváme na jejich přesný fyzikální význam. Teplota. Teplota je projev toho, že částice hmoty kmitají.Čím více kinetické energie částice mají, tím rychleji kmitají a my vnímáme, že hmota je nějak horká nebo studená Teplo je fyzikální veličina, značí se Q a základní jednotka je joul. Teplo závisí na hmotnosti tělesa m, na druhu látky a na rozdílu počáteční a konečné teploty Δt. Jestliže přijmou dvě tělesa z různých látek o stejné hmotnosti a teplotě stejné množství tepla, změní se jejich teplota různě Elektrický proud. Elektrický proud § jako fyzikální děj : uspořádaný pohyb částic s elektrickým nábojem ( díry v polovodičích - částice s kladným nábojem), směr je dohodnut od + k - § jako fyzikální veličina : I =Q / t jednotka 1 ampér,zákl. jednotka SI § proud nelze vnímat smysly,lze pozorovat jeho účinky

Rovnice spojitosti - FYZIKA 007PPT - Fyzika PowerPoint Presentation, free download - ID

Odvozená fyzikální veličina Značka: Q Základní jednotka: J ( Joule ) jedna z forem energie Množství energie, které si vymění teplejší a studenější těleso při tepelné výměně. Samovolně přechází z teplejšího tělesa na studenější Budeme předpokládat, že fyzikální veličina X, kterou zjišťujeme, je funkcí n veličin a, b, c, Pro funkce f dvou proměnných tvaru f(x,y) = px ± qy, kde p a q jsou nějaké konstanty a x a y jsou nějaké přímo měřené veličiny s chybami např učebnice a skripta základní fyzikální chemie. První věta termodynamická postuluje existenci stavové veličiny U systému nazvané vnitřní energie, jejíž změny jsou dány způsoby výměny energie mezi systémem a jeho okolím. Výměna energie může v uzavřeném systému probíhat ve formě tepla q (tepelný tok mez fyzikální veličina, kterou již znáš - elektrický náboj. Je to fyzikální veličina, která nepopisuje samotná tělesa, ale jejich stav. Náboj může být veličina náboj označení Q jednotka coulomb značka jednotky C Charles Coulomb [šárl kúlom] (1736-1806) neutron proton elektron neutron proton elektron neutron proton.

Hypertermie - WikiSkript

Teplo je fyzikální veličina, značíme ho značkou Q a jeho jednotkou je joule J. Na čem závisí, kolik tepla Q odevzdá nebo příjme těleso při tepelné výměně? 1) Teplo přijaté tělesem o určité hmotnosti při tepelné výměně je přímo úměrné zvýšení teploty Q (t - t0 Teplota:- fyzikální veličina - označuje se: t - jednotka: °C - měří se: lékařským teploměrem, laboratorním teploměrem, pokojovým teploměrem, okenním (venkovním) teploměrem, bimetalovým teploměrem, termografem Termograf - automatický přístroj k plynulému zapisování naměřených teplot během dn • Fyzikální veličina elektrický náboj Q; [Q] = C (coulomb). (F 1736-1806) Náboj projde průřezem vodiče při proudu A za s. • Hodnota Q je vždy násobkem velikosti elementárního náboje. e = 1,602.10-19 C. • Nosiče kladného elementárního náboje v atomu jsou protony, nosiče záporného elementárního náboje v atomu. Elektrický potenciál φ je skalární fyzikální veličina, která má přímý vztah k energetickým poměrům v elektrickém poli. Její jednotkou je Volt (V). Myšlenka stojící za zavedením elektrického potenciálu stojí na záměrném přesunu zkušebního náboje q v elektrickém poli. V každém místě elektrického pole. Mnohé nové fyzikální veličiny ve fyzice elementárních částic jsou zavedeny pouze ve formě kvantového čísla, tj. veličina je totožná s bezrozměrovým kvantovým číslem, např. leptonové číslo, baryonové číslo, podivnost aj

Fyzikální veličiny - Jihlavsk

2. fyzikální veličina a) I elektrický proud v A (ampér) b) Q elektrický náboj, který vodičem projde za čas t Podmínky trvalého průchodu elektrického proudu obvodem: c) přítomnost volných nabitých částic (zajišťují vodiče) d) přítomnost trvalého elektrického pole (zajišťují zdroje napětí) e) uzavřený obvo hmotnost - fyzikální veličina - značka: m - základní jednotka: 1 kg. další jednotky: 1 g = 0,001 kg. 1 dkg = 10 g dekagram. 1 cg = 0,01 g centigram. 1 mg = 0,001 g miligram. 1 t = 1000 kg tuna. 1 q = 100 kg metrický cen Skalární fyzikální veličina určená energií E, kterou při tepelné výměně předá teplejší těleso tělesu chladnějšímu, je. teplo. Q . Jeho fyzikální jednotkou je . joule (J). Přijme-li látka při tepelné výměně teplo Q a nedojde-li ke změně skupenství, zvýší se teplota látky o určitou hodnotu t - fyzikální veličina o značka - Q o jednotka - 1 C = 1 Coulomb (kulomb) - měřidlo - elektroskop Pokus 1 - elektroskop a nabitá vinidurová tyč - kladně nabitou tyč přiblížíme k elektroskopu elektrony v elektroskopu se přesunou nahoru dolní část je kladně nabitá ručka se odpuzuje (výchylka

Elektromagnetické jevy :: AmeX-Electronic

t - tuna, q - metrický cent, dkg - dekagram, mg - miligram 5.fyzikální veličina - HUSTOTA: - Značka: ρ (ró), jednotka: kg/m 3 (kilogram na metr krychlový), g/cm Fyzikální veličina délka má značku l.. Základní jednotkou délky je metr (m), ten je definován jako délka dráhy, kterou proběhne světlo ve vakuu za dobu 1/299792458 sekundy. Dílčími jednotkami délky jsou nanometr (nm, 1nm=0,000 000 001m), mikrometr (μm, 1μm=0,000 001m), milimetr (mm, 1mm=0,001m) a centimetr (cm, 1cm=0,01m). Z násobných jednotek se používá kilometr (km. Sievert má stejný fyzikální rozměr jako gray (jakostní činitel je bezrozměrný) a pro některé typy záření (např. gama s Q=1) platí, že ekvivalentní dávka 1 Sv má stejné účinky jako dávka 1 Gy. Stejně jako u dávky, i zde se zavádí ekvivalentní dávkový příkon [Sv.s-1] Skalární a vektorové fyzikální veličiny. Nemají nebo mají určený směr. Skalární veličiny. Určeny pouze číselnou hodnotou a jednotkou ( p, T, V, t, m, ρ ) Většinou určují stav soustavy. Rozkládání vektorů: Máme danou sílu F a dvě přímky p,q

vektorová veličina, obecně s N složkami. Každá tato složka má ale rozměr [m/s](SI), kde vidíte v tomto rozměru nějaké dimenze? 03 = Definice rozměru : Rozměr má každá fyzikální veličina, dokonce i tzv. bezrozměrné (mají totiž rozměr [1], ale to není podstatné). Neznám žádné odvozené veličiny Měrná tepelná kapacita c je fyzikální veličina, která určuje, kolik tepla musíme dodat 1 kg látky, aby se její teplota zvýšila o 1 ºC. Teplo Q, které musíme dodat tělesu, aby se jeho teplota zvýšila z teploty t 1 na teplotu t 2 , určíme ze vztahu Q = c · m · (t 2 - t 1). Potřebujeme k tomu znát hmotnost tělesa m a. Tato veličina charakterizuje přenos tepla Q vedením (kap. 2.4.1) a nazývá se též tepelná konduktivita. Je definována 1. Fourierovým zákonem (2.17) jako pokles hustoty tepelného toku dělený gradientem teploty ΔT/Δx. V jednorozměrném pojetí: [ ] (3.37) kde značí S - průřez, t - dobu přenosu tepla Popsaný děj charakterizuje fyzikální veličina elektrický proud I. •je základní fyzikální veličina SI •Prochází-li náboj průřezem vodiče rovnoměrně, je elektrický proud I určen jako podíl celkového náboje Q, který projde průřezem vodiče za jednotku času a tohoto času t. t Q

Fm = Q[v £B] [N] 1. Kirchhoffův zákon (proudový) Xn k=1 ik = 0 Napětí Skalární veličina, určuje práci, která je nutná k přemístění jednotkového náboje po (libovolné) dráze z bodu A do bodu B jednotka: volt [V] uAB = A q kde A [J] práce vykonaná silami elektrického pole q [C] přenesený náboj AB body podél určité dráh Elektrický náboj Q je fyzikální veličina, která popisuje stav zelektrování těles. Jeho jednotkou je coulomb - značka C. Náboj 1 C je jednotka velká. Při pokusech ve třídě pracujeme s náboji o velikostech desítek nC (nano coulombů)

Základní pojmy, veličiny a jednotky - Časopis Elektro

1.11. TEPLO Slovo teplo používáme v běžném životě poměrně dost často, ale zpravidla v jiném významu než ve fyzice. Řekneme např. Dneska je venku teplo Fyzikální veličina je objektivní vlastnost jevu, tělesa nebo látky, která má velikost, jež může být vyjádřena jako číslo a reference. 102 vztahy Tuto závislost na druhu látky vyjadřuje fyzikální veličina měrná tepelná kapacita. Měrná tepelná kapacita se značí písmenem malé c. Různé látky mají různou měrnou tepelnou kapacitu. Hodnoty tepelné kapacity najdeme v tabulkách nebo na internetu a samozřejmě je můžeme i měřit

Video: Učebnice - Univerzita Palackého v Olomouc

PPT - Elektrostatika II PowerPoint Presentation - ID:1861545

Pohyb a fyzikální veličiny - fyzika Studijni-svet

Teplo je fyzikální veličina značí se U, jednotka J(Joule) značí se T, jednotka N(Newton) značí se T, jednotka W(Watt) značí se Q, jednotka J(Joule) 6. Teplo je přírůstek vnitřní energie, kterou těleso teplejší předalo chladnějšímu úbytek vnitřní energie, kterou těleso studenější předalo chladnějšímu. Veličina musí být určena tak, abychom věděli, jaké číselné hodnoty máme dosadit do příslušných rovnic, vyjadřujících určitý fyzikální vztah. Návod, podle kterého můžeme veličiny takto určit budu nazývat operacionalistickou definicí, jež může být ale chápána v širším než bridgmenovském smyslu Teplo Q je fyzikální veličina, která udává množství energie přenesené při tepelné výměně. Vypočítá se: Q = m . c . (t1 - t), kde m je hmotnost tělesa, c měrná tepelná kapacita látky, z níž je těleso a (t1-t) udává, o kolik °C se těleso ohřálo nebo ochladilo.. El. proud jako fyzikální veličina - charakterizuje množství elektrického náboje, které projde určitou plochou (např. průřezem vodiče) za jednotku času. Q náboj prošlý průřezem vodiče za dobu t Poznámka: pokud náboje procházejí vodičem nerovnoměrně, určuje tento vztah průměrnou hodnotu elektrického proudu

PPT - Základy elektrotechniky PowerPoint PresentationDPPT - Elektrický proud PowerPoint Presentation, freePPT - Elektrické jevy PowerPoint Presentation, free

U = W/Q = N·m/C = V·A·s/A·s = V = m 2 ·kg·s -3 ·A -1. kde U je elektrické napětí, W práce, Q náboj . Elektrické napětí je fyzikální veličina uvažovaná vždy mezi dvěma body - např. mezi dvěma body elektrického pole, mezi kladným a záporným pólem zdroje nebo mezi svorkami spotřebiče Teplo je fyzikální veličina udávající vnitřní energii, kterou si vyměňují tělesa různé teploty. Uváděj příklady: Fyzikální veličina teplo značí se písmenem Q jednotkou je Joul . J (jako u energie) teplo se přenáší samovolně vždy z teplejšího tělesa na chladnější Uveď příklady z praxe: horký čaj. Teplotní roztažnost: - všechny látky na světě mění s teplotou i svůj objem a hustotu. Pokusy: Kulička se nevejde do kroužku. Kapalina v teploměru stoupá nahoru. Bimetal se ohýbá i proti gravitaci

 • Samsung qe43q60 recenze.
 • Element getelementsbyclassname.
 • Tři čuníci kniha.
 • Refraktor nebo reflektor.
 • Eps to svg.
 • Camargue vario cena.
 • Puška vz 54 prodej.
 • Komu sluší zrzavé vlasy.
 • Mluvící elmo.
 • Letiště curych přestup.
 • Behani.
 • Veřejně správní akademie vyškov.
 • Malovani na oblicej vcela.
 • Jak se správně vykousnout.
 • Škoda rapid 1.0 tsi 70 kw spotreba.
 • Slovní zásoba angličtina a1.
 • Ocelové trubky bezešvé cena.
 • Zlate cislo matematika.
 • Velikost plodu v 11. týdnu.
 • Prince naveen.
 • Když náš táta hrál noty.
 • V. procházka malíř.
 • T50.
 • Podlahová venkovní krytina runnen.
 • Poloprezidentský režim.
 • Nejlepší kartáč na vlasy.
 • Queen best of.
 • Kozni prerov.
 • Modry kod 32.
 • 100m překážek hasiči.
 • Podlahové palubky 20mm.
 • Krmítko pro ptáčky obi.
 • Zkratka minimálně.
 • Policie pisek.
 • Laburnum anagyroides.
 • Browning cynergy prodej.
 • Regera koenigsegg.
 • Odvapnene zuby.
 • Františkovo muzeum.
 • Kočárek patron návod.
 • Překrvení končetin.