Home

Struktura pevných látek

Struktura a vlastnosti pevných látek. Rozdlení pevných látek: 1.krystalické(ástice uspoádány geometricky pravideln - dalekodosahové uspoádání) - monokrystaly (pírodní nebo umlé) - polykrystalické látky 2.amorfní (krátkodosahové uspoádání) Krystalová mížka - prostorová geometrická mížka obsazená pravideln ásticemi Jak se liší částicové uspořádání pevných, kapalných a plynných látek . pevné látky, kapaliny a plyny mají různé uspořádání částic to má vliv na jejich vlastnosti, např. proč: pevná látka zachovává tvar; kapalina se dobře dělí a relativně lehce mění tvar, ale nelze je stlači Hlavní strana » MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA » STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK . STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK. 5.4.1 | Krystalické a.

Vlastnosti látek kapalných - mají prom ěnný tvar a stálý objem - jsou tekuté (dají se p řelévat) a snadno d ělitelné (kapky) - tvar zaujímají podle nádoby - jsou nestla čitelné (objem se nem ění) - v klidu je hladina v nádob ě vždy vodorovná tvar vodorovná hladina tekuté nestla čitelné Vlastnosti látek. Pásová struktura odpovídá přípustným energetickým stavům všech elektronů v kodenzovaných (pevných) krystalických látkách. S pásovou strukturou úzce souvisí i elektrická vodivost jednotlivých látek. Vznik pásové struktury. V případě jednotlivých atomů.

PPT - PEVNÉ LÁTKY PowerPoint Presentation - ID:3808826

Struktura a vlastnosti pevných látek. Krystalické a amorfní látky. Krystalické látky. pravidelné uspořádání částic do krystalové mřížky; monokrystaly (diamant, rubín, vápenec, granát, NaCl, SiO2 Pro větší vzdálenosti je struktura látky porušena. Struktura amorfních látek má krátkodosahové uspořádání. Patří sem sklo, pryskyřice, vosk, asfalt, mnohé plasty. Ideální krystalová mřížka je modelem uspořádání částic v krystalu. Jejím základem je elementární buňka, která je vždy rovnoběžnostěn Střední vzdálenost mezi částicemi pevné látky jsou asi 0,2 až 0,3 nm. Vzájemné přitažlivé síly mezi částicemi způsobují, že pevná látka - na rozdíl od plynu - vytváří těleso určitého tvaru a objemu. Nepůsobí-li na těleso vnější síly a nemění-li se teplota tělesa, zůstává tvar i objem tělesa zachován - 6 - STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK PRAKTICKÉ CVI ČENÍ Porovnejte Youngovy moduly r ůzných látek, sestrojte grafy závislosti síly na prodloužení a diskutujte rozdíly. Pom ůcky: ocelová struna, rybá řské vlákno, mikrometr nebo posuvné m ěřítko, metr, závaží ocelová struna l0 = d = S = rybá řské vlákn Evee.cz > Maturitní okruhy > Fyzika > Struktura a vlastnosti pevných látek. Předchozí okruh - Následující okruh. Hodnocení: 8.00 / 10 (2 hlasů) Autor: Martin Bulín: Vloženo: 18. 02.2011 Otevřeno: 12004x Tisknout: Stáhnout: Hodnotit: Komentovat Fyzika. Struktura a vlastnosti pevných látek.

Struktura a vlastnosti pevných látek Při vyšší teplot ě než Tk je jen pára. Z k řivky syté páry lze ode číst teplotu varu kapaliny p ři daném vn ějším tlaku - p ři varu v kapalin ě vznikají bubliny syté páry a vystupují k volnému povrchu kapaliny. To je v případ ě, kdy se tlak syté páry uvnit ř bublin rovná vn. Krystalické a amorfní látky. Pevné látky se dělí na: 1. krystalické - charakteristické pravidelným uspořádáním částic (atomů, molekul, iontů), z nichž jsou složeny. Monokrystaly, uvnitř něhož jsou částice uspořádány tak, že se jejich rozložení v prostoru periodicky opakuje (, , diamant, ).Toto uspořádání se nazývá dalekodosahové uspořádání STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK Krystalografie . Pevné látky Většina vlastností pevných látek souvisí s jejich strukturou. Tyto vlastnosti (elektrické, mechanické, optické a magnetické) se často značně od sebe liší v závislosti na tom, zda se jedná o látky:.

ástice pevných látek jsou v prostoru uspořádány pravidelně a vytvářejí krystalovou mřížku, která se skládá z tzv. elementárních buněk. Obvyklým tvarem elementární buňky je krychle. Rozeznáváme tyto typy elementárních buněk: 30 0,7 Prostá - např. Po Prostorově centrovaná - např. Li, Na , K , Cr, W, F chemických látek, rozlišuje vlastnosti jednotlivých látek, skupenské změny, rozumí symbolům nebezpečnosti látek, rozumí zásadám práce s těmito látkami, orientuje se v chemických tabulkách a získané informace umí využít. • Klíčová slova: vlastnosti látek, vlastnosti měřitelné Atomová struktura pevných látek. Stavba atomu. Bohrův model atomu. Kvantově mechanický model atomu. Periodická soustava prvků a elektronová konfigurace atomů. Ionizační energie. Vazby v pevných látkách (iontová, kovalentní, kovová a Van der Waalsova). 3. Krystalické a amorfní pevné látky

Struktura látek - webzdarm

 1. Deformace pevných látek. Deformace tělesa. je změna rozměrů, tvaru nebo objemu tělesa způsobená vnějšími silami. Někde deformace vyžadujeme a používáme, jinde se jim snažíme vyhnout. A) pružná (elastická) - když síly přestanou působit, těleso se vrátí do původního tvaru. Využití: pružné oblečení, pružinky.
 2. Rozdělení pevných látek Krystalické látky MONOKRYSTALY: periodicita je zachovaná v celém objemu (až na krystalové poruchy) anizotropie-vlastnosti látky jsou závislé na směru vzhledem k stavbě krystalu (např. štípání slídy pouze v určitých rovinách) POLYKRYSTALY: jsou složeny z drobných krystalků (zrn), uvnitř zrn částice uspořádány pravidelně, poloha a.
 3. X. Struktura a vlastnosti pevných látek Rozdělení pevných látek - krystalické, amorfní - pevné látky mohou být uspořádány do krystalické mřížky (krystalické) nebo jsou bez krystalové mřížky (amorfní) krystalické látky - mají pravidelné uspořádání částic (molekuly, atomy, ionty) z nichž jsou složen
 4. Seznam dílů / kapitol / hodin. Fyzika SŠ » . aktualizováno: 20. 1: Mechanika. 1: Kinematik
 5. Vypracovaná maturitní otázka z fyziky - Struktura, vlastnosti a změny skupenství pevných látek 2020/09/23 21:53:59 Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se MS Offic

katedra inženýrství pevných látek Anotace: Předmět obsahuje soubor základních poznatků difrakční analýzy pevných látek s důrazem na experimentální metody diagnostiky reální struktury polykrystalických materiálů. Požadavky: Základní znalosti krystalografie a sruktury pevných látek. Osnova přednášek: 1 Struktura a vlastnosti pevných látek. Krystalické a amorfní látky Krystalické látky pravidelné uspořádání částic do krystalové mřížky monokrystaly (diamant, rubín, vápenec, granát, NaCl, SiO2) o jejich rozložení se periodicky opakuje - dalekosáhlé uspořádání, pravidelné uspořádání o některé monokrystaly. Atomová struktura látek, vazba mezi atomy, typy a struktura krystalů, poruchy v krystalu. Difrakce záření na krystalu, Braggův zákon. Elektronová struktura látek. Kmity mřížky, fonony (akustické a optické). Rozptyl neutronů na kmitající mříži, mapování fononových disperzních křivek. Fonon-fononová interakce Vnitřní stavba pevných látek Rozdělení Z hlediska vnitřní stavby PL dělíme na: Krystalické - všechny kovy za normální teploty s výjimkou Hg Amorfní - zpravidla všechny kapaliny a plyny, z pevných látek např. některé plasty, sklo apod. jejich struktura se proto označuje jako polykrystalická jednotlivé krystaly. 4. Struktura a vlastnosti pevných látek. s - solid; zachovávají si svůj tvar a objem pokud na ně nepůsobí vnější (deformační) síly; Druhy pevných látek. a) krystalické. vytváří krystaly; molekuly jsou pravidelně uspořádány; přírodní (NaCl, CaCO 3, křemen), umělé (rubín, křemík

Struktura a Vlastnosti Pevných Látek :: Me

 1. y, prach,), skládají se z velkého počtu drobných krystalů - zrn (10μm - několik milimetrů) uvnitř zrn jsou částice uspořádány pravidelně, poloha zrn je však náhodná struktura monokrystalu struktura polykrystal
 2. Struktura a vlastnosti pevných látek Osnova: 1. Látky krystalické a amorfní 2. Krystalová mřížka, příklady krystalových mřížek 3
 3. Rozdělení pevných látek Pevné látky dělíme do dvou základních skupin 1) Krystalické - jsou charakterizovány pravidelným uspořádáním částic, ze kterých jsou tvořeny a to na velkou vzdálenost tzv. dalekodosahové uspořádání a) monokrystaly - částice jsou uspořádány pravidelně, proto jsou anizotropní, to znamená, že jejich vlastnosti jsou závislé na směru uvnitř krystalu (např. štěpení slídy jen v určitých rovinách)
 4. Struktura a vlastnosti pevných látek, křivka deformace, určení modulu pružnosti látky, teplotní roztažnost Pro potřeby projektu MAN zpracoval: Mgr. Tomáš Horut. Teoretické cvičení: Deformace pevného tělesa 1. Teoretická příprava 1. Co je deformace tělesa
 5. Vnitřní stavba pevných látek Rozdělení Z hlediska vnitřní stavby PL dělíme na: Krystalické - všechny kovy za normální teploty s výjimkou Hg Amorfní - zpravidla všechny kapaliny a plyny, z pevných látek např. některé plasty, sklo apod
 6. Re: struktura pevných látek ahoj, teď jsem se dostal k tomuto příkladu a jediné, co nechápu je, proč v odkazu od Jeleny na wolfram alpha s dosazenou rovnicí je ve jmenovateli ještě ta čtyřka
PPT - pevných látek PowerPoint Presentation - ID:4260015

Kvalitní podlahy vám nabízí Supellex.cz - dřevěné, laminátové, korkové, exotické i vinylové plovoucí podlahy za skvělé ceny. Pro příjemný pocit při chůzi a vytvoření vašeho útulného a pohodového bydlení dodáváme kvalitní vícevrstvé i masivní dřevěné podlahy a parkety od předních výrobců. Dřevo - jedinečné a originální Elektronová struktura pevných látek popisuje, kolik elektronů má ve zkoumaném vzorku určitou energii a určitou rychlost, připadně s jakou pravděpodobností se elektrony tohoto druhu nacházejí v určitém místě. Poznámky pod čarou: Ano, i pevnolátník zní divně. Někdy se místo toho říká pevnolátkař, což z. STRUKTURA A VLASTNOSTI LÁTEK Obsahový cíl: - Žák rozdělí látky dle jejich složení. - Žák popíše pohyb částic a síly působící na částice v látkách. - Žák podle skupenství rozliší pevné, kapalné, plynné látky a plazmu, přiřadí k nim příklad

Elektronová struktura pevných látek - FZ

Atomová struktura krystal Vliv neuspořádanosti struktury a velikosti krystalitů na difrakční obraz pevných látek. Uspořádané a neuspořádané struktury, určování průměrné velikosti krystalitů, rozbor faktorů, které ovlivňují tvar difrakčních profilů Struktura a vlastnosti pevných látek. Krystalické a amorfní látky Krystalické látky pravidelné uspořádání částic do krystalové mřížky monokrystaly (diamant, rubín, vápenec, granát, NaCl, SiO2) o jejich rozložení se periodicky opakuje - dalekosáhlé uspořádání, pravidelné uspořádání o některé monokrystaly, mají pravidelný geometrický tvar. Struktura a vlastnosti pevných látek. Vlastnosti. mechanické - barva, pružnost, tvar, velikost, hustota, tvrdost, hmotnost. tepelné - roztažnost, prostupnost, vodivost, tání, var. chemické. nejsou stlačitelné ani roztažitelné. stále stejný tvar a objem. KRYSTALICKÉ LÁTKY Struktura a vlastnosti látek. Vlastnosti pevných látek. Vlastnosti kapalných látek. Vlastnosti plynných látek. Mechanika kapalin. Proudění kapalin. Mechanika plynů. Práce a energie. Teplo - termika. Šíření tepla. Změny skupenství. Elektrický náboj a elektrické pole. Elektrický proud. Vodivost pevných látek

struktura a vlastnosti pevných látek-pochopitelnější verze z netu Fyzikální vlastnosti všech látek závisí na jejich struktuře, jinak se chovají pevné látky, jinak kapaliny a jinak plyny. Pevné látky Pevné látky zachovávají svůj tvar a objem. Pevné látky lze rozdělit na krystalické a amorfní STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK A KAPALIN 15. STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK, TEPLOTNÍ ROZTAŽNOST Autor: Ing. Eva Jančová DESS SOŠ a SOU spol. s r. o. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing.Eva Jančová DESS 5. STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK Mgr. Monika Bouchalová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názve

Chemie a fyzika pevných látek - p1 ideální krystal, struktura a mřížka, bodové a prostorové grupy Doc. Michal Hušák dr. Ing. Doporučená literatura Struktura a vlastnosti pevn´ych l´atek (test version, not revised) Petr Poˇsta pposta@karlin.mff.cuni.cz 24. listopadu 2010. Obsah Krystalick´e a amorfn´ı l´atky Ide´aln´ı krystalov´a mˇr´ıˇzka Vazby v krystalech Deformace pevn´eho tˇelesa S´ıla pruˇznosti. Norm´alov´e napˇet´ Struktura a vlastnosti pevných látek. 1. Drát délky 2 m o obsahu průřezu 4 10-6 m2 je napínán silou o velikosti 800 N, přičemž se prodlouží o 2 10-3 m. Deformace je pružná. Určete a) normálové napětí drátu, b) relativní prodloužení drátu, c) modul pružnosti v tahu materiálu, z něhož je drát zhotoven STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK Krystalické látky • mají pravidelně uspořádané částice - tzv. dalekodosahové uspořádaní částic • mají krystalickou mřížku • 2 základní skupiny: monokrystaly, polykrystaly Monokrystaly • rozložení se periodicky opakuje, mohou mít pravidelný tvar • kamenná sůl NaCl, křemen SiO2, ametyst, růženín, diamant. struktura pevných látek; Katalog NTK ; Šedá literatura ; Podrobné výsledky v katalogu NTK >> Podrobné výsledky v repozitáři NUŠL >> Polytematický strukturovaný hesl.

PPT - F5 - STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK PowerPoint

Rozdělení pevných látek - FYZIKA 00

Tepelné vlastnosti látek. Defekty v reálných krystalech, povrchy krystalů. Elektronová struktura látek, elektrony a díry. Kovy, polovodiče, nevodiče. Transportní jevy, vznik a rekombinace minoritních nositelů náboje. Magnetismus, magnetické vlastnosti látek. Optické jevy c pevných látkách, luminiscence, stimulovaná emise Teplotní roztažnost pevných látek: Test číslo 2 - Struktura a vlastnosti pevných látek: Test číslo 3 - Deformace pevných těles, Hookův zákon: Test číslo 4 - Tepelná deformace pevných látek: 3 C a 5 A: Mechanické kmitání a vlnění. struktura pevných látek 69 materiálové inženýrství 14 fyzika pevných látek 13 nanotechnologie 7 magnetismus 6 rentgenová difrakční analýza 5 elementární částice 4 více. Pásová struktura pevných látek energetickýpás-N různýchhladin vedeníelektrickéhoproudu v pevnélátce hladina -maximálně2(2l + 1) elektrony pásydovolenýchenergií pásyzakázanýchenergií-zakázanépásy každý energetický pás 2(2l + 1)N elektronů RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. K611 FD ýVUT Elektromagnetismus a optika 20. 4. Atomová fyzika a elektronová struktura látek. Kód skladu 978-80-7378-376-1. Navazující třetí kapitola seznámí čtenáře se strukturou pevných látek a metodami jejího studia pomocí rozptylu různých částic (fotonů rtg. záření, elektronů, neutronů). Čtvrtá se věnuje vlnově-částicovým vlastnostem fotonů.

rodu. Fyzika pevných látek je obor, jenž si klade za cíl porozumět, popsat a pochopit stavbu achování pevných látek. Prodosažení tohotocílese využívá jakexperimentál-ního zkoumání, tak teoretických výpočtů. Zkoumání pevných látek se ubírá několika směry, které se mohou více či méně prolínat Mechanické vlastnosti a struktura pevných látek, Brno: PC DIR Vysoké učení technické, 1994. ISBN 8021405759. Doporučená literatura: PTÁČEK L., et al. Nauka o materiálu I, Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003. ISBN 8072042831. Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 7.1 *Elektronová struktura látek. 7.1.1 Energie elektronů v atomech a molekulách. Nejdůležitější intereakcí určující energii elektronu ve volném atomu je, jak víme, elektrická interakce mezi tímto elektronem a jádrem

Struktura a Vlastnosti Látek - Fyzika 00

 1. Hlavní stránka > Výsledky hledání: 650_7a:struktura pevných látek Hledej: všechna pole název autoři klíčová slova datum zveřejnění instituce typ dokumentu název konference ISBN/ISSN číslo projektu plný text číslo záznam
 2. 1.Magnetizmus pevných látek -úvod Proto je třeba si uvědomit, že magnetismus látek je čistě kvantové povahy. To i přesto, že řadu magnetických jevů ještě nejsme schopni v rámci kvantové mechaniky popsat. Analýzou klasického systému (pevné látky) bychom zjistili, že energie systému je nezávislá na magnetickém poli
 3. Úvod do pevných látek (UFMC) Přednášející: Mgr. František Karlický, Ph.D. Obsah. Krystalová struktura, primitivní buňka, operace symetrie, souřadné systémy, krystalografické soustavy. Důsledky periodicity krystalů - reciproký prostor, Brillouinova zóna a periodické okrajové podmínky
 4. Struktura a vlastnosti pevných látek. Mechanika kapalin a plynů. Chemie. Biologie. Matematika. CAD. Strojírenství. Informatika a výpočetní technika. Písemná a ústní komunikace. Tělesná výchova. Vojenské technologie - VzS. Vojenská výzbroj. Vojenská profesní příprava. Zeměpis a vojenská topografie. Moodle. BOZP. Projekt.

Pásová struktura - Wikipedi

4) Struktura pevných látek. Elektrické vlastnosti pevných látek, krystalické látky, vazby v krystalu, krystalová mřížka, krystalové soustavy, Millerovy indexy. 5) Poruchy krystalové mřížky, kmity krystalové mřížky, fonony. 6) Pásová teorie pevných látek Text má tři části: • struktura povrchu pevných látek; struktura rozhraní v pevných látkách, kapilarita; adsorpce; epitaxie, endotaxie a topotaxie; horror superficei; únava, deformace a lom kovových materiálů; feroelektrika a feromagnetika; • diagnostika povrchových vrstev (hlavní metody určení sledovaných povrchových.

8.Základní metody výpočtů pásové elektronové struktury pevných látek, pásová struktura různých druhů pevných látek (kovy, polokovy, polovodiče, izolátory) 9. Fermiho plochy energie vodivostních elektronů v kovech, vlastnosti elektronů ve valenčních a vodivostních pásech v polovodičích. 10 Struktura a vlastnosti pevných látek. Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, Předchozí příspěvek Struktura a vlastnosti kapalin; Mohlo by se vám líbit... Základy dynamiky. Ideální plyn a děje v plynech. Struktura a vlastnosti kapalin, Pascalův zákon Fyzika pevných látek ve stavebnictví. Kód předmětu: 102YFPL Zakončení předmětu: Z Počet kreditů: 2 kred. Rozsah výuky: 1+1: Anotace (semestr ) Pevné látky, krystalová struktura, typy vazeb, elektronové mikroskopy, řádkovací tunelový mikroskop, mikroskop atomárních sil, difrakce, difrakční metody, polovodiče, p-n. Fyzika (pevných) kondenzovaných látek / Hlavní autor: Sodomka, Lubomír, 1930- Vydáno: (2002) Rentgenová difraktografie pevných látek Hlavní autor: Sodomka, Lubomír, 1930- Vydáno: (1960) Fyzika pevných látek. Díl 1

Struktura bahenní nádrže. V poslední době mají vrtné soupravy na moři uzavřené nádrže pro bezpečnost. Bahenní nádrž hraje rozhodující roli při mechanickém odstraňování destruktivních pevných látek a sedimentů z drahých systémů vrtání půdy a na moři Autor knihy: Stanislav Daniš, Téma/žánr: atomová fyzika - molekulární fyzika - elektronová struktura pevných látek, Počet stran: 428, Cena: 485 Kč, Rok. Další údaje; Typ výsledku: Vyžádané přednášky: Utajení: není předmětem státního či obchodního tajemství: Změnil: Změnil: prof. RNDr. Martin. lze ji pozorovat i u pevných látek - např. při přitisknutí zlata a olova jejich částice vzájemně promíkají, ale jev trvá nesmírně dlouho, abychom ho mohli běžně pozorovat museli bychom čekat mnoho století až tisíciletí důvodem je vnitřní uspořádání částic těchto látek; Brownův pohyb 1. Struktura kondenzovaných látek - vznik kondenzovaných látek (kondenzace a tuhnutí, druhy kapalných a pevných KL), látky krystalické a amorfní, monokrystaly a polykrystaly, krystalové struktury, symetrie ideálních krystalů, krystalografické prvky symetrie, bodové grupy symetrií krystalů

Zobrazuji výsledky 1 - 20 z 166 pro vyhledávání 'fyzika pevných látek' Přeskočit na obsah. Toggle navigation. English. Odhlásit Jednotné přihlášení NTK. Od 22. 10. 2020 do odvolání je knihovna uzavřena. PSH: NOT struktura pevných látek . Zrušit filtry. Zobrazit filtry (2). katedra inženýrství pevných látek Anotace: Výklad mikroskopické podstaty fyzikálních vlastností pevných látek. Předmět je určen především posluchačům zaměření fyzikální elektronika. Požadavky: Základy kvantové mechaniky a statistické fyziky. Osnova přednášek: 1. Základy kvantové teorie pevných látek. 2

maturitní otázka: Maturitní otázky z fyziky (01 kinematika hmotného bodu 02 dynamika hmotného bodu 03 práce výkon energie 04 mechanika tuhého tělesa 05 mechanika kapalin a plynů 06 gravitační pole a pohyb v něm 07 molekulová fyzika termika - teplo 08 struktura a vlastnosti plynu 09 struktura a vlastnosti pevných látek 10 struktura a vlastnosti kapalin 11 skupenské změny 12. 21 STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK. Pevné látky si zachovávají pevný tvar. Pravidelné uspořádání částic - dalekodosahové uspořádání. Monokrystaly - v celém krystalu je zachováno pravidelné uspořádání částic, rozložení částic se periodicky opakuje (sůl - NaCl, křemen - SiO2, diamant), někdy jsou anizotropní Tento materiál slouží k vysvětlení struktury pevných látek a je připraven pro hodiny fyziky ve 3. ročníku šestiletého gymnázia a pro 2. ročník čtyřletého gymnázia. První část této prezentace se věnuje teorii tohoto problému a je doplňována výkladem učitele.. Studenti sledují výklad učitele a mohou mu klást dotazy Mezi látky s pravidelným uspořádáním na velkou vzdálenost řadíme krystalické látky, kapalné krystaly a kvazikrystaly. Krystalické látky, mezi něž patří většina pevných látek, jsou charakterizovány pravidelným uspořádáním částic (atomů, molekul, iontů) na velkou vzdálenost Struktura a vlastnosti pevných látek 1 15. Teplotní roztažnost pevných látek - procvičovací úlohy OK 1. 4357 OK 2. 4355 OK 3. 4356 OK 4. 4358 OK 5. 4359 16. Teplotní roztažnost pevných látek v praxi 14.11.2016 12:13:20 Powered by EduBase 1

Struktura a vlastnosti pevných látek - Fyzika - Maturitní

Mechanické vlastnosti a struktura pevných látek : (kovy, keramika, plasty) / Jaroslav Pokluda, František Kroupa, Ladislav Obdržálek: Vedlejší záhlaví - osobní jméno: Kroupa, František, 1925-Vedlejší záhlaví - osobní jméno: Obdržálek, Ladislav: Vedlejší záhlaví - jméno korporace: Vysoké učení technické v Brně Struktura pevných látek. Většina vlastností pevných látek souvisí s jejich strukturou. Tyto vlastnosti (elektrické, mechanické, optické a magnetické) se často značně od sebe liší v závislosti na tom, zda se jedná o látky amorfní nebo krystalické a nebo i na tom, v jaké krystalografické soustavě krystalizují

Struktura látek - Sweb

Struktura látek: Atomová struktura látek. Typy vazeb. Skupenství látek. Brownův pohyb. (Vazba v pevných látkách. Krystalová struktura.) Státní závěrečná zkouška. Atomová struktura látek. [editovat | editovat zdroj] Jak všichni jistě víme, všechny látky kolem nás se skládají z atomů 2 Struktura a vlastnosti pevných látek Většina předmětů, které denně používáme, jsou vyrobeny z kovů, dřeva a plastů, což jsou z fyzikálního hlediska pevné látky. Mezi pevné látky patří také polymery, ať už biologického nebo umělého původu Arial Výchozí návrh Microsoft Graph 97 Chart Struktura látek (pevných, kapalných a plynných) Struktura látek Struktura látek Struktura látek Struktura látek Struktura látek Struktura látek Struktura látek Struktura látek Struktura látek Struktura látek Struktura látek Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek Pracovní listy: list 1 a list 2; Říjen. Vzájemné působní těles. Síla; Gravitační síla a gravitační pole. Měření síly Pracovní listy: list 1, list 2 a list 3; Látky jsou složeny z částic, které se pohybují Pracovní listy: list 1; Částicové složení látek Pracovní. - Žák rozezná strukturu a vlastnosti látek pevných, kapalných, plynných a plazmy. Jazykový cíl: - Žák doplňuje odbornou slovní zásobu. Na základě porozumění textu žák: - doplňuje diagram, - odpovídá na otázky k textu, - spojuje části vět, - označuje správné obrázky, - označuje ne/pravdivé výroky

4Galerie :: MEF

FYZIKA PEVNÝCH LÁTEK Miloslav Dušek. 2/1 Zk . Symetrie krystalové mříže, difrakce na krystalu, reciproká mříž. Elektron v periodickém potenciálu, Blochovy funkce, pásová struktura pevných látek. Polovodiče. Kmity mříže, fonony. Kvazičástice v pevných látkách. Optické procesy v pevných látkách K popisu vazby v pevných látkách byl vytvořen tzv. pásový model elektronové struktury tuhých látek. K jeho vzniku přispěli především Bloch, Brllouin, Wigner, Seitz, Kronig a Penney. Pro objasnění tohoto modelu vyjdeme z představy překryvu dvou orbitalů p atomů A 1 a A 2 (obr. 1). Takto vznikne dvojice orbitalů π b a π b

Struktura a vlastnosti pevných látek, F - Fyzika - - unium

ATOMOVÁ STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK 1.1. Periodická stavba pevných látek 1.1.1. Amorfní a krystalické látky 1.1.2. Základní pojmy krystalografie 1.1.3 Reciproká mřížka 1.2 Souměrnost krystalů 1.2.1 Makroskopická souměrnost 1.2.2 Krystalografické soustavy 1.2.3 Mikroskopická souměrnost. Struktura a vlastnosti pevných látek. Krystalické a amorfní látky. krystalické látky - dalekononé uspořádání. většina látek - polykrystaly; skládají se ze zrn - jsou izotropní (ve všech směrech stejné vlastnosti) monokrystaly - anizotropní. amorfní látky - krátkodobé uspořádání. Ideální krystalová mřížk Vlastnosti látek a těles Těleso - předmět, který pozorujeme kolem sebe nebo který budeme ve fyzice nějak využívat. Fyzika zkoumá vlastnosti a pohyb těles. Tělesa, látky Příklady pevných těles: Příklady kapalných těles: Příklady plynných těles: Tělesa jsou z různých látek, mají proto různé vlastnosti Struktura pevných látek. Vazby v krystalech, geometrická mřížka, BRAVAISOVA buňka, operace symetrie a krystalografické soustavy, hmotná báze. Jednoduché typy krystalických struktur. Poruchy v krystalech. Amorfní látky. 7. Difrakce záření na krystalech. Fyzikální principy difraktoskopie, reciproká mřížka

PPT - Reaktivita a struktura povrchů pevných látekdocFyzika IV

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK A KAPALIN 18. POVRCHOVÁ VRSTVA KAPALIN, KAPILÁRNÍ ELEVACE, DEPRESE Autor: Ing. Eva Jančová DESS SOŠ a SOU spol. s r. o. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Eva Jančová DESS. Vyrobeno pro SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o Tato prezentace slouží k výkladu učiva vlastnosti látek. Na začátku prezentace si žáci zopakují skupenství látek a příklady. Opakování probíhá společně s učitelem. V průběhu prezentace žáci odvozují vlastnosti pevných látek, kapalin a plynů. Prezentace probíhá na interaktivní tabuli 11. Struktura perovskitu a spinelu 12. Debyeův tepelný model pevné látky 13. Bodové grupy 14. Strukturní typy AB2, AB3, A2B3 15. Strukturní faktor 16. Polovodiče 17. Rovnovážná koncentrace bodových poruch 18. Dislokace 19. Barva pevných látek 20. Brillouinovy zóny 21. Magnetizační hysterezní smyčka 22. Krystalová struktura. Nacházíte se: VŠCHT Praha - FCHT - Ústav inženýrství pevných látek → Studium → Studijní materiály → Struktura a vlastnosti polymerů iduzel: 24310 idvazba: 30616 šablona: stranka_ikona čas: 4.9.2020 10:23:02 verze: 4671 uzivatel: remoteAPIs: branch: trunk Obnovit | RA Popis: Přednáška. Hradec Králové. 26.5.1979. Černohorský M.: Struktura pevných látek. Pedagogická fakulta v Hradci Králové. Postgraduální studium.

 • Žilní klinika kojetín.
 • Jak se stát veterinární sestrou.
 • Jak napálit kolegu.
 • Zovirax tablet 800 mg.
 • Čína 1850.
 • Modrooká kočka.
 • Utv bazar.
 • Masters of rock 2006 program.
 • Behani.
 • Kabel hdmi usb.
 • Rouden band.
 • Koženkové boty.
 • Armageddon význam slova.
 • Pseudocysta v mozku.
 • Přerovský festival dračích lodí 2019.
 • Čína 1850.
 • Nena vek.
 • Katheryn winnick vikings.
 • Versace wiki.
 • Mokvajici ekzem.
 • Test na hemoglobin.
 • Typy kšiltovek.
 • Faerské ostrovy trek.
 • Co dělat když si píše s jiným.
 • Aktivní zálohy hodnosti.
 • Hadí oko.
 • Dead rising 3 ps4.
 • Belgie rozloha.
 • Reborn moravian babies.
 • Le tour de france.
 • Ortopedická klinika brno bohunice.
 • Prstoklad klavír stupnice.
 • Nejlepší crossover.
 • Černá dámská mikina s kapucí.
 • Isis poprava kyselina.
 • Romo fulnek náhradní díly.
 • Typy nervových zakončení.
 • Obrizka u malych deti.
 • Prodej kempu u vody.
 • Oh moskva 1980 maskot.
 • Bubibubi ties.