Home

Všeobecný vyměřovací základ 2022

všeobecný vyměřovací základ činí 28 250 Kč. přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení činí 1,0612. průměrná mzda činí 29 979 Kč. Výpočet průměrné mzdy pro rok 2018: 28 250 × 1,0612 = 29 979 Kč (zaokrouhleno na celé koruny nahoru) Nařízení vlády č. 260/2019 Sb. - Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 202 všeobecný vyměřovací základ za rok 2018. None; 260/2019 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. září 2019 o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018,. Všeobecný vyměřovací základ pro rok 2018 činí 32.510 Kč a přepočítací koeficient činí 1,0715 - § 1 nařízení vlády č. 260/2019 Sb. K. Mařík Publikováno: 24.10.2019 , autor: K. Mařík - důchodová poradna: Invalidní důchod , Pozůstalostní důchod , Starobní důcho Všeobecný vyměřovací základ za rok 2016. 28 250 Kč. Přepočítávací koeficient za rok 2016. 1,0612 Průměrná mzda (všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje x přepočítávací koeficient)29 979 Kč. Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální.

Všeobecný vyměřovací základ za rok 2018 32 510 Kč Přepočítávací koeficient za rok 2018 1,0715 Průměrná mzda (všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje x přepočítávací koeficient) 34 835 K Je to všeobecný vyměřovací základ (VVZ) za kalendářní rok předcházející o 2 roky rok přiznání důchodu a přepočítací koeficient za stejné období. Nařízením vlády č. 213/2018 Sb s účinností od 1.1.2019 jsou stanoveny následující údaje o průměrné mzdě a dalších z ní plynoucích sazeb

Všeobecný vyměřovací základ. Pro účely důchodového pojištění se stanovují v závislosti na statistických údajích o průměrné mzdě dvě důležité veličiny. Je to všeobecný vyměřovací základ (VVZ) za kalendářní rok předcházející o 2 roky rok přiznání důchodu a přepočítací koeficient za stejné období Minimální záloha na sociální pojištění se v příštím roce zvýší. Při jejím výpočtu vycházíme z Nařízení vlády 381/2020 Sb., které stanovuje všeobecný vyměřovací základ za rok 2019 a přepočítací koeficient, jež vychází ze statistik za první pololetí roku 2020. Společně popisují růst průměrných mezd a výsledkem jejich součinu je očekávaná. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. září 2019 o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 202

Důležité údaje pro stanovení záloh pro rok 2018: •všeobecný vyměřovací základ činí 28 250 Kč •přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení činí 1,0612 •průměrná mzda činí 29 979 Kč. Výpočet průměrné mzdy pro rok 2018: 28 250 × 1,0612 = 29 979 Kč (zaokrouhleno na celé koruny nahoru) všeobecný vyměřovací základ za rok 2018 ve výši 32 510 Kč, výše přepočítacího koeficientu pro úpravu (aktualizaci) všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, který činí 1,0715, první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 15 328 Kč Minimální vyměřovací základ pro rok 2018 - 14 990 Kč Minimální záloha pro rok 2018 - 2 024 Kč (v porovnání s letošním rokem je o 118 korun vyšší) Podnikáte-li pouze na vedlejší činnost (např. při zaměstnání či studiu, v důchodu, na mateřské, při pobírání rodičovského příspěvku), pak se na vás. Všeobecný vyměřovací základ pro rok 2021 je stanoven na základě statistických údajů za rok 2019 a přepočítací koeficient je stanoven na základě statistických údajů za prvé pololetí roku 2020. Vyjadřuje nárůst průměrných mezd za toto období

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění v roce 2018

Výši přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází roku přiznání důchodu, stanoví prováděcí právní předpis do 30. září kalendářního roku, ve kterém stanoví tento všeobecný vyměřovací základ Dle návrhu nařízení vlády všeobecný vyměřovací základ za rok 2018 činí 32 510 korun a příslušný přepočítací koeficient 1, 0715. Odhad průměrné mzdy v příštím roce je pak výsledem součinu všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu, což je 34 835 korun Nařízení č. 213/2018 Sb. všeobecný vyměřovací základ za rok 2017. Schválený 19. 9. 2018 Účinný od 1. 1. 2019 do 31. 12. 9999 None; 213/2018 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. září 2018 o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017,.

Zvýšení náhrady mzdy a nemocenských dávek pro rok 2020

Všeobecný vymeriavací základ za rok 2017 je určený ako súčin hodnoty priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2017 a čísla 12, čiže 954 x 12 = 11 448. Dokument bol revidovaný: 11.04.2018 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) přináší rekapitulaci důležitých údajů pro oblast sociálního zabezpečení v její kompetenci pro rok 2018. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2018 Všeobecný vyměřovací základ za rok 2016 28 250 Kč Přepočítávací koeficient za rok 2016 1,0612 Průměrná mzda(všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok, který o 2. Osobní vyměřovací základ, z něhož se určuje výpočtový základ, se podle § 16 zákona o důchodovém pojištění stanoví jako měsíční průměr úhrnu ročních vyměřovacích základů pojištěnce za rozhodné období. Pro důchody přiznávané v roce 2019 bude rozhodným obdobím období 1986 až 2018.. Roční vyměřovací základ se stanoví jako součin úhrnu. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2018: Všeobecný vyměřovací základ za rok 2016: 28 250 Kč: Přepočítávací koeficient za rok 2016: 1,0612 Průměrná mzda (všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje x přepočítávací. Jde o všeobecný vyměřovací základ za rok, který o dva roky předchází roku, pro který zálohu počítáme (pro zálohu platnou v roce 2020 je tedy rozhodující vyměřovací základ roku 2018), a přepočítací koeficient. Vynásobením těchto dvou čísel dojdeme k takzvané průměrné měsíční mzdě v národním hospodářství

260/2019 Sb. Nařízení vlády o výši všeobecného ..

 1. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2018: Všeobecný vyměřovací základ za rok 2016: 28 250 Kč: Přepočítávací koeficient za rok 2016: 1,0612 Průměrná mzda (všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje x přepočítávací.
 2. Všeobecný vyměřovací základ. Vyhlášeno v září 2012: 25 093 Kč 11.9.2018 - Nyní lze přesně porovnat výhodnost odchodu do důchodu do konce roku 2018 a stihnout tak valorizaci, nebo odložit přiznání důchodu na rok 2019 a mít důchod vypočtený podle vyšších parametrů. Případně volit složitější postup tzv.
 3. imální vyměřovací základ. Na základě nařízení vlády č. 286/2017 Sb., dochází od 1
 4. Nařízení vlády č. 213/2018 Sb. - Účinnost od 1. 1. 2019. Údaje potřebné pro stanovení průměrné mzdy pro rok 2019 (všeobecný vyměřovací základ, přepočítací koeficient). Výše redukčních hranic pro rok 2019, výše základní výměry důchodu pro rok 2019, zvýšení důchodů v roce 2019
 5. Prvky konstrukce výpočtu důchodů přiznávaných od roku 2018: všeobecný vyměřovací základ za rok 2016 ve výši 28 250 Kč, výše přepočítacího koeficientu pro úpravu (aktualizaci) všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, který činí 1,0612

Údaje pro výpočet důchodů přiznaných v roce 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Koeficient nárůstu VVZ Všeobecný vyměřovací základ § 16 (1) Osobní vyměřovací základ je měsíční průměr úhrnu ročních vyměřovacích základů pojištěnce za rozhodné období (§ 18).Tento průměr se vypočte jako součin koeficientu 30,4167 a podílu úhrnu ročních vyměřovacích základů za rozhodné období a počtu kalendářních dnů připadajících na rozhodné období; jsou-li v rozhodném období vyloučené.

2019 je Nařízením vlády č. 213/2018 Sb. stanoven všeobecný vyměřovací základ ve výši 30.156 Kč a přepočítací koeficient ve výši 1,0843. V návaznosti na to se mění například rozhodný příjem pro účast na nemocenském a důchodovém pojištění zaměstnanců, který se zvyšuje z částky 2.500 Kč na částku 3.000 Kč 2018 2019; Průměrná výchozí mzda: 29 979 Kč: 32 699 Kč: Stanovený koeficient: 1,0612: 1,0843: Všeobecný vyměřovací základ: 28 250 Kč: 30 156 Kč: Minimální vyměřovací základ měsíční: 14 989,50 Kč: 16 349,50 Kč: Minimální záloha na pojistné: 2 024 Kč: 2 208 K 2018 zrušena a platí pouze u péčí skončených před 1. 2. 2018. a ve jmenovateli je všeobecný vyměřovací základ za rok 2007; netrvala-li náhradní doba péče o závislou osobu celý kalendářní rok, snižuje se částka vypočtená podle části věty před středníkem úměrně. Koeficient podle věty první se stanoví s. 4) pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Pro rok 2018 (rok, který o dva roky předchází rok přiznání důchodu) byl stanoven všeobecný vyměřovací základ 32.510 Kč a přepočítací koeficient 1,0715. Vynásobením těchto částek získáme OVZ 34.834 Kč

všeobecný vyměřovací základ za rok 2018 - DAU

Jaký je všeobecný vyměřovací základ a přepočítací

Osobní vyměřovací základ 2020 Sociální pojištění 2019: Na minimálních zálohách si připlatíte o dvě . Maximální vyměřovací základ se naproti tomu stanoví jako 48násobek průměrné mzdy, takže pro příští rok bude činit 1 569 552 Kč 213/2018 Sb., ve kterém je stanoven všeobecný vyměřovací základ za rok 2017 ve výši 30 156 Kč a přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu 1,0843. Průměrná mzda tak činí 30 156 Kč × 1,0843 = 32 699 Kč • Měsíční vyměřovací základ pro platbu zdravotního pojistného státem se zvyšuje na 6 444 Kč. • Sazby pojistného na důchodové pojištění se u OSVČ nemění, ale pojistné ano, neboť od 1.1.2016 se zvyšuje minimální měsíční vyměřovací základ na 6 752 Kč u hlavní činnosti a na 2 701 Kč u vedlejší činnosti Všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient pro rok 2018 Nařízení vlády č. 343/2017 Sb., které dnes vyšlo ve Sbírce zákonů, stanovuje: • všeobecný vyměřovací základ28.250 Kč • přepočítací koeficient1,0612 Z uvedených údajů vychází pro rok 2018: • průměrná mzda29.979 K Drsné doznání pornoherečky Silvie Dellai: Tak fetuji, a co má být?! (22x) Krásná seriálová sestra Evy Burešové už své nahé tělo ukázala

1. 2018) Tímto nařízením se stanoví: A/ prvky konstrukce výpočtu důchodů přiznávaných ode dne spadajícího do roku 2018: všeobecný vyměřovací základ za rok 2016 ve výši 28 250 Kč, výše přepočítacího koeficientu pro úpravu (aktualizaci) všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, který činí 1,0612 Pro rok 2018 je vyměřovací základ stanoven nařízením vlády č. 140/2017 Sb., o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát, a to na 7 177 Kč Všeobecný vyměřovací základ stanovuje Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou do 30. září následujícího kalendářního roku ve výši průměrné měsíční mzdy za kalendářní rok zjištěné Českým statistickým úřadem. Pro rok 2020 je všeobecný vyměřovací základ stanoven ve výši 32 510 K

ČSSZ informuje: Důležité údaje platné pro sociální

stanoví vyměřovací základ pro platbu pojistného státem ve výši 7 903 Kč (pojistné z této částky je 1 067 Kč). V druhém kvartálu roku 2018 byla průměrná hrubá mzda v ČR dle Českého statistického úřadu (ČSÚ) rovných 31 851 Kč. Při 25% to znamená navýšení na 7962,75 K č všeobecný vyměřovací základ za rok 2017 ve výši 30 156 Kč, přepočítací koeficient pro úpravu (aktualizaci) všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, který činí 1,0843, první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 14 388 Kč znávaných od roku 2018: • všeobecný vyměřovací základ za rok 2016 ve výši 28 250 Kč, • výše přepočítacího koeficientu pro úpravu (aktualizaci) všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, který činí 1,0612 • první redukční hranice pro stanovení vý-počtového základu ve výši 13 191 Kč §1, odst.1 - všeobecný vym.základ za rok 2018 činí 32 510 Kč §1, odst.2 - přepočítací koeficient činí 1.0715; Zákon č.589/1992 Sb. o pojistném na soc.zabezpečení §15a, odst.1 - maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného činí 48 násobek průměrné mzdy, tedy 48×34 835=1 672 080 (1 569 552) K Rok 2018. Všeobecný vyměřovací základ . 27 156 Kč. 28 250 Kč. Přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení . 1,0396. 1,0612. Průměrná mzda (zaokrouhleno na celé Kč nahoru) 28 232 Kč (27 156 x 1,0396) 29 979 Kč (28 250x 1,0612) Maximální vyměřovací základ - pro pojistné na sociální zabezpečení.

Všeobecný vyměřovací základ. Vyměřovací základ pojistného na veřejné zdravotní pojištění § 3 [Zaměstnanci] 01.01.2018 - Heslo si můžete obnovit. Chci obnovit heslo. Přihlaste se. Všeobecný vyměřovací základ pro rok 2018 je stanoven na základě statistických údajů za rok 2016 a přepočítací koeficient je stanoven na základě statistických údajů za první pololetí roku 2017 a vyjadřuje nárůst průměrných mezd za toto období Prvky, které jsou důležité k výpočtu důchodů přiznávaných od roku 2018: všeobecný vyměřovací základ za rok 2016 ve výši 28 250 Kč, výše přepočítacího koeficientu pro úpravu (aktualizaci) všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, který činí 1,061 Výše všeobecného vyměřovacího základu činila za rok 1947 a za kalendářní roky předcházející tomuto roku 780 Kč. Všeobecný vyměřovací základ v Kč = Kč. Přepočítací koeficient za rok = koeficient. Před rokem 199

Všeobecný vyměřovací základ ( VVZ ) - jedná se o údaje za rok 2017 s tím, že VVZ pro rok 2018 je stanoven na základě statistických údajů za rok 2016. Přepočítací koeficient - vyjadřuje nárůst průměrných mezd za období první pololetí roku 2017 a je stanoven na základě statistických údajů za toto období Pro rok 2018 jde o nařízení vlády č. 343/2017 Sb. V tomto vládním nařízení se upravuje všeobecný vyměřovací základ, přepočítací koeficient a nastavuje první a druhá redukční hranice. V nařízení je též prostor pro výši pozůstalostních důchodů. Rovněž v nařízením naleznete i zvýšení základní a.

Důležité Údaje Sociální Pojištění V Roce 202

Ano, jsou to to pro rok 2020 všeobecný vyměřovací základ za rok 2018 a přepočítací koeficient. A z těchto dvou čísel se vypočítá průměrná mzda pro účely důchodového pojištění na rok 2020. Každoročně čekáme na tato magická čísla, abychom zjistili, o kolik budou platby vyšší.. Pro rok 2018 je výchozím údajem všeobecný vyměřovací základ ve výši 28 250 Kč, takže vyměřovací základ u zaměstnance je 42 375 Kč, u OSVČ 50 % z toho, tj. 21 187,50 Kč. Pravděpodobné měsíční pojistné tedy činí 5 721 Kč u zaměstnance (přičemž pojistné za zaměstnance hradí z jedné třetiny zaměstnanec, ze. Tak se tomu stalo pro rok 2018, kdy je vyměřovací základ stanoven nařízením vlády č. 140/2017 Sb., o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát, a to na 7 177 Kč. Platba za osobu a kalendářní měsíc tedy v letošním roce činí 969 Kč Všeobecný vyměřovací základ by se měl pohybovat kolem 28 250 korun. Je to tedy jisté navýšení oproti minulému roku. Co se týče přepočítacího koeficientu pro účely důchodového zabezpečení, tak se jedná o částku 1,062. Tyto údaje už jsou schváleny vládou Všeobecný vyměřovací základ pro rok 2020 je stanoven na základě statistických údajů za rok 2018 a přepočítací koeficient je stanoven na základě statistických údajů za prvé pololetí roku 2019. Vyjadřuje nárůst průměrných mezd za toto období

Výpočet důchodů přiznávaných od 1. 1. 2018: zdroj: OpenImageBank.com všeobecný vyměřovací základ za rok 2016 ve výši 28 500 Kč, výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, který činí 1,0612, první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 13. Prvky konstrukce výpočtu důchodů přiznávaných od roku 2018: všeobecný vyměřovací základ za rok 2016 ve výši 28 250 Kč,; výše přepočítacího koeficientu pro úpravu (aktualizaci) všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, který činí 1,0612; první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 13 191 Kč • všeobecný vyměřovací základ za rok 2018 32 510 Kč, • přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018 1,0715. Od těchto základních parametrů lze pak odvodit další podstatný prvek používaný v důchodovém pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení, a to průměrnou mzdu všeobecný vyměřovací základ 2018 Vyhledávání příležitost Odpověď na dotaz plán profesního rozvoje byla vyhledávána po prvé 29.5.2018 13:19 a naposledy 20.6.2019 13:03. Pokud máte další doplňující informace k dotazu plán profesního rozvoje, napište nám do komentáře... Zvýšení průměrné mzdy 2018 a zvýšení minimálních záloh OSVČ. Nařízení vlády č. 343/2017 Sb., které vyšlo ve Sbírce zákonů, stanovuje: všeobecný vyměřovací základ28.250 Kč; přepočítací koeficient1,0612 . Z uvedených údajů vychází pro rok 2018: průměrná mzda29.979 K

Všeobecný vyměřovací základ pro rok 2019 vyjadřuje nárůst průměrných mezd za období od roku 2017. Z koeficientů nárůstu se vychází také při výpočtu důchodů, lidé pobírající důchody si hned v lednu polepší Všeobecný vyměřovací základ činí 30 156 Kč a přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení byl stanoven na 1,0843. Tomu odpovídá průměrná mzda ve výši 32 699 Kč. Jelikož se sazby zdravotního pojištění nemění, budou minimální zálohy pro příští rok činit 2208 Kč (= (32 699/2)*0,135) Všeobecný vyměřovací základ pro rok 2020 je stanoven na základě statistických údajů za rok 2018 a přepočítací koeficient je stanoven na základě statistických údajů za prvé pololetí roku 2019 a vyjadřuje nárůst průměrných mezd za toto období. Součin stanoveného všeobecného vyměřovacího základu z údajů za. Všeobecný vyměřovací základ (28 250) × přepočtový koeficient (1,0612) = (29 978,9) zaokrouhleno na 29 979 × 48 = 1 438 992 Kč. MVZ pro rok 2018 je pro pojistné na sociální pojištění stanoven ve výši 1 438 992 Kč. PAMICA počítá a kontroluje MVZ automaticky

Změny ve mzdách od 1

všeobecný vyměřovací základ činí 32 510 Kč Roční minimální vyměřovací základ u vedlejší činnosti, která trvala po celý kalendářní rok, tedy všech 12 měsíců, odpovídá částce 41 808 K (potvrzeno Sdělením MPSV č. 236/2018 Sb.) Všeobecný vyměřovací základ za rok 2017 je tak 30 156 korun a příslušný přepočítací koeficient potom 1,0843. Průměrná mzda dle toho je tedy 32 699 korun (30 156 Kč x 1,0843). Minimální měsíční záloha na zdravotním pojištění je potom 13,5 procenta z poloviny průměrné mzdy, pro rok 2019 tedy 2208 korun (32 699 Kč.

Sociální pojištění 2021: Na zálohách si připlatíte, ale

Všeobecný vyměřovací základ je vyhláškou MPSV č. 325/2016 Sb. s účinností od 1. ledna 2017 stanoven na částku 27 156 Kč a přepočítací koeficient pro účely důchodové zabezpečení je stanoven ve výši 1,0396. Průměrná mzda bude tedy pro rok 2017 činit 28 232 Kč dnes je 26.11.2020. Téma. Zavřít; DP V oficiálních výpočtech důchodů se skutečná nebo předpovídaná průměrná česká mzda v daném roce označuje jako všeobecný vyměřovací základ (VVZ) pro daný rok. VVZ pro rok 2019 má tedy hodnotu 34 834 Kč. A teď už můžeme konečně přikročit k výpočtu Pepova důchodu - všeobecný vyměřovací základ činí 28 250 Kč - přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení činí 1,0612 - průměrná mzda činí 29 979 Kč. Výpočet průměrné mzdy pro rok 2018: 28 250 × 1,0612 = 29 979 Kč (zaokrouhleno na celé koruny nahoru)

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30

 1. Právě od této doby totiž bude platný nový všeobecný vyměřovací základ. Mimo něj se zde však dozvíte i řadu dalších přínosných údajů platných v roce 2019. Zdravotní pojištění v roce 2019. Pokud se podíváte na libovolné statistiky je patrné, že oproti letošnímu roku 2018 dojde k drobnému zvýšení v roce 2019
 2. ČLK chce vázat vyměřovací základ pro pojistné za státní pojištěnce na výši průměrné mzdy a dokonce má i itinerář: příští rok 30 %, další rok 40 % a od roku 2019 cílových 50 % průměrné mzdy. ČLK nesouhlasí s anticyklickým mechanismem platby
 3. imálně zálohu ve výši 2 024 Kč.
 4. Dle návrhu nařízení vlády činí všeobecný vyměřovací základ za rok 2018 částku 32 510 korun a příslušný přepočítací koeficient potom 1,0715. Průměrná mzda je tedy 34 835 korun (32 510 korun × 1,0715). Více informací >>
 5. V roce 2018 se jednalo o: všeobecný vyměřovací základu za rok 2017, který činí 30.156 Kč, přepočítací koeficient ve výši 1,0843. Průměrná mzda, se kterou se pracuje od 1.1.2019, je součinem těchto dvou veličin: průměrná mzda = 30.156 Kč * 1,0843 = 32.699 Kč. Průměrná mzda (resp. všeobecný vyměřovací základ.

Zvýšení zálohy OSVČ na sociální pojištění 2018 - účetní

 1. Sociálna poisťovňa - Slovník pojmo
 2. Hlavní změny v důchodovém pojištění schválené v roce 2019
 3. Zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ v roce 2021
 • Dominator 40m.
 • Test letních pneumatik 205/55 r16.
 • Latex seznam zkratek.
 • Kedrodasos beach crete.
 • Kärcher vs leifheit.
 • Daruji stafordšírského bulteriera.
 • 19 století označujeme jako století.
 • 3v1 detstvi.
 • God of war csfd.
 • Kalhotky s nohavičkou bavlněné.
 • Divertikulitis.
 • Germánské kmeny na našem území.
 • Pára z myčky.
 • Utz 6 tt.
 • Iron man trailer.
 • Outlook návod k použití.
 • Jíme zdravě ve městě i na venkově recenze.
 • Haldex spojka 4. generace.
 • Female gender.
 • Lužánky kroužky.
 • Wikipedia alexander bell.
 • Street view německo rakousko.
 • Yaris 1.0 test.
 • Ct a magnetická rezonance.
 • 3344 sms.
 • Pandořina skříňka hra.
 • Alza kola.
 • Ako urobit panoramaticku fotku.
 • Neuropatie psychosomatika.
 • Polynomy řešené příklady.
 • Fotolab klub.
 • Salton sea csfd.
 • Návod na klobouk.
 • Hradecká v8 2019.
 • Wasabi csfd.
 • Lucie bílá slavíci.
 • Gopro 4 update.
 • Šablony photoshop zdarma.
 • Města podle abecedy.
 • Kiwi jumbo.
 • Jaderná radiace.