Home

Planimetrie zobrazení

Planimetrie - Wikipedi

Planimetrie je část geometrie pojednávající o vzájemných vztazích a vzdálenostech rovinných geometrických útvarů, tj. geometrických útvarů, které jsou částí dvourozměrné roviny.. Základními pojmy jsou bod a přímka.Množiny bodů se nazývají geometrické útvary. Mezi geometrické útvary patří rovinné křivky např Planimetrie Stránka 683 3.4.Euklidovy věty, pravoúhlý trojúhelník 1. Vypočítejte zbývající prvky v pravoúhlém trojúhelníku ABC s pravým úhlem při vrcholu C, je-li dáno c = 12 cm, c b = 8 cm. (a, b, v, α, β • Úvod > Obsah > Planimetrie > Geometrická zobrazení v rovině. Výklad. geometrickým zobrazením v rovině se rozumí předpis, který libovolnému bodu X roviny přiřazuje jako jeho obraz právě jeden bod X' téže roviny; jestliže v daném zobrazení splývá bod X se svým obrazem X', pak se bod X=X' nazývá samodružným bodem daného zobrazení; nechť U je geometrický útvar.

Planimetrie. Shodná zobrazení. Jsou to zobrazení v rovině, v nichž pro každé dva body A,Ba jejich obrazy A',Bplatí, že. ∣A'B'∣=∣AB∣. Např.: - středová souměrnost se středem S. Zobrazení které přiřazuje: a) bodu Sbod S. b) bodu X≠Sbod X'tak, že. Sje středem úsečky X X'. - osová souměrnost podle osy o 4 Př. 6: Umísti druhou rukavici tak, aby byla zobrazena nazna čenou osovou soum ěrností. a) o b) o c) o a) o b) o c) o Př. 7: Umísti druhou rukavici tak, aby byla zobrazena nazna čenou st ředovou soum ěrností. a) S b) S c) S a) S b) S c) S Př. 8: Najdi další dv ě základní shodná zobrazení.Odpovídají dalším dv ěma základním pohyb ům, které m ůžeme s rukavicí na.

 1. a) a= 8 3 cm,b= 7 3 cm,γ=55°,a'=4cm,b'= 7 2 cm,γ'=55°. b) a=15cm,b=17cm,γ=75°40' ,a'=10cm,b'=11cm,γ'=75°40'. *c) ∣AB∣=24mm,vc=16mm,∣A' B'∣=72mm,∣A'C'∣=60mm , trojúhelníky ABCa A'B'C'jsou rovnoramenné d) a=12cm,b=16cm,c=19cm,a'=10cm,b'=13 1 3 cm,c'=15cm 2
 2. PLanimetrie a její teorie, vzorce a online výpočty rovinných obrazců
 3. PLANIMETRIE, KONSTRUKČNÍ ÚLOHY V ROVINĚ Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnázi
 4. • Úvod > Obsah > Planimetrie > Geometrická zobrazení > Geometrická zobrazení v rovině Otočení (rotace) Výklad. otočení (rotace) kolem středu S o úhel velikosti φ (0°φ=360°) v daném kladném nebo záporném smyslu je přímá shodnost, která přiřazuje bodu S týž bod S'=S a každému bodu X roviny různému od S přiřazuje obraz X' tak, že platí

Geometrická zobrazení v rovině - vsb

19. Planimetrie Aktualizováno 9:31 dop. 1.5.2007 19. Planimetrie _____ 1) Podobná zobrazení v rovině, Euklidovy věty, Pythagorova věta 2) Konstrukce algebraických výrazů, čtvrtá geom. úměrná, Eukl. a Pythagorova věta 3) Úhly obvodové, středové, úsekové 4) Shodná zobrazení v rovině 5) Stejnolehlost, stejnolehlost kružnic 6) Množiny bodů daných vlastností 7. Úlohy z učebnice Matematika pro gymnázia - Planimetrie (Eva Pomykalová) Číslování úloh dle 4. dotisku z roku 199 Planimetrie II. Postupně budu vkládat druhou část Planimetrie (pokračování z 1. ročníku - na M1) zaměřenou na konstrukční úlohy a shodná a podobná zobrazení. Vzhledem k tomu, že z konce školního roku nemáte předchozí část Planimetrie v pořádku (někteří), doplňte si řešení příkladů, případně zkontrolujte.

Dnes vás učíme Zobrazení a shodné zobrazení v rovině + osovou souměrnost Discord: https://discord.gg/qWN7YHH Facebook: https://www.facebook.com/cislis.necislis Poté se zaměříme na výpočty, jako například obvody, obsahy. Poté přejdeme ke konstrukci množiny bodů dané vlastnosti, zejména půjde o trojúhelníky. Ukážeme si jak vytvořit rozbor, popis konstrukce a pak samotnou konstrukci. A nakonec se podíváme na zobrazení v rovině, jako je otočení nebo souměrnost SHODNÁ ZOBRAZENÍ. definice - shodné zobrazení převede úsečku AB (vzor) na úsečku A'B' (obraz), která má stejnou délku. samodružný bod - bod, který se ve shodném zobrazení zobrazí sám na sebe. Osová souměrnost - dána osou o - bodem vedeme kolmici k ose, vzdálenost bodu přeneseme do opačné poloroviny (kružítkem

32 - Typy zobrazení prostorů (MAT - Lineární algebra) - Duration: 18:19. Isibalo 2,000 views. 18:19. 16 - Kartézský součin konečných množin (MAT - Množiny) - Duration: 9:19 Všechny informace o produktu Matematika pro gymnázia - Planimetrie - Pomykalová Eva, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Matematika pro gymnázia - Planimetrie - Pomykalová Eva Základy geometrie - planimetrie Podobnost = zobrazení ve kterém existuje kladné reálné číslo k takové , že pro každou úsečku AB a její obraz A ´B´platí A´B´ = k . AB . Je-li k > 1 jedná se o zvětšení , je-li k < 1 jedná se o zmenšení , je-li k =

19. Planimetrie - Absolventi A Sraz

Základy planimetrie, Jaroslav Reichl, © 2013 1 ZÁKLADY PLANIMETRIE Planimetrie je část matematiky, která se zabývá studiem geometrických útvarů v rovině. PLANIMETRIE, SHODNOST A PODOBNOST Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnázi Na Heurece využíváme personalizaci a cílenou reklamu. Na základě vašeho chování na Heurece personalizujeme její obsah. Kliknutím na Rozumím nebo jinam souhlasíte také s využíváním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na dalších webech

Planimetrie - GeoGebr

Konstrukční úlohy (včetně úloh na zobrazení) Výborné učebnice s podrobným řešením příkladů: 1) Eva Davidová, Řešení konstrukčních planimetrických úloh (Davidová 1) 2) Eva Davidová, Konstrukční úlohy řešené shodnostmi, stejnolehlostí a výpočtem (Davidová 2 Druhým častým typem úloh řešených pomocí zobrazení jsou úlohy, ve kterých splníme pouze část podmínek ze zadáním a vhodným shodným zobrazením pak úkol dokon číme. Př. 6: Petáková: strana 79/cvi čení 36 strana 79/cvi čení 41 strana 79/cvi čení 4 Zobrazení, které není identita a při kterém každý bod patří involutorní dvojici, nazýváme involutorním zobrazením (involucí). Opakovaná involuce (tedy složená sama se sebou) dává identitu. Příkladem jsou souměrnosti v (euklidovské) rovině a prostoru, např Re: Základy planimetrie, zobrazení atd. 9) A) a) vyjmu si pravoúhlý trojúhelník, jehož jedna odvěsna je oněch 10 cm, úhel který svírá ona odvěsna s přeponou je 18° (360/2n=360/20=18 29. 10. 2006: 3. Shodná zobrazení. Jsou dány rovnoběžky p, q a přímka m a bod C ∈ m. Sestrojte rovnoramenný trojúhelník ABC se základnou AB tak, aby bod A ∈ p, bod B ∈ q a výška na základnu byla částí přímky m

Kosoúhlé promítání. probíraná látka: kosoúhlé promítání na nárysnu, zavedení, úhel zkosení, poměr zkrácení (charakteristika kosoúhlého promítání), souvislost s Mongeovým promítáním, zobrazení bodu, přímky, roviny. Otáčení roviny, kolmice k rovině, zobrazení kružnice v souřadnicových rovinách, zobrazení kružnice v obecné rovině Geometrická zobrazení jsou jednou z nejpoutavějších kapitol planimetrie. Společně si jich celou řadu představíme a ukážeme si jejich použití v důkazových úlohách. Vědomě se dotýkáme jen okrajově nesmírně obsáhlého tématu užití geometrických zobrazení v úlohách konstrukčních - důkladnějš Výšky v tupoúhlém trojúhelníku. Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 6 min . Sestojte výšky a ortocentrum pro následující tupomúhlý trojúhelník (vizte video)

Planimetrie II :: GKVR - M

 1. Samotný okruh Planimetrie má svých 5 pod okruhů. Jsou jimi: Planimetrické pojmy a poznatky, Trojúhelníky, Mnohoúhelníky, Kružnice a kruh a Geometrická zobrazení . V průběhu konání testu je studentovi povoleno používat matematické tabulky, rýsovací potřeby (tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a.
 2. Předmět Planimetrie je věnován detailnímu seznámení s afinními transformacemi roviny, především se shodnostmi a podobnostmi, a s jejich použitím v konstrukčních úlohách.. Kompletní učební text ve formátu PDF: Hašek: PLANIMETRIE - KMA/PLA. Osnova předmětu. Afinní zobrazení. Afinní transformace roviny
 3. Planimetrie - přímky, výpočty plochy a obvodu obrazců 11. a) Trigonometrie, shodnost a podobnost trojúhelníku, shodná zobrazení; 11.b) Výpočty v trojúhelníku s využitím Pyth. a Eukl. vět, velikost úhlu v obloukové míře a míře stupňové.

Menu. Matematika ZŠ; Matematika SŠ. Učivo ZŠ; Výrazy; Rovnice a nerovnice; Funkce; Goniometrické funkc Téma: Planimetrie a stereometrie Název: Definice a vlastnosti shodného zobrazení Autor: Ing. Vacková Věra Číslo: VY_32_INOVACE_02 - 02 Anotace: Prezentace je určena pro studenty středních průmyslových škol, obor strojírenství a technické lyceum. Jsou seznámeni s pojmy geometrické zobrazení, shodnost přímá, shodnost. Předmět Planimetrie je věnován detailnímu seznámení s afinními transformacemi roviny, především se shodnostmi a podobnostmi, a s jejich použitím v konstrukčních úlohách.. Kompletní učební text ve formátu PDF: Hašek: PLANIMETRIE - KMA/PLA (aktualizováno 9. 4. 2018). Osnova předmětu. Afinní zobrazení. Afinní transformace roviny Zobrazení Z v rovině je předpis, který každému bodu X roviny přiřazuje právě jeden bod X´ roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X´ jeho obraz. Zapisujeme Z: X → X´. Množinu obrazů všech bodů útvaru U označíme U´ a nazýváme obraz útvaru U. Body, pro které platí X = X´, nazýváme samodružnými body zobrazení. Je-li U.

Planimetrie (učebnice a pracovní sešit) | Matika pro spolužáky

PLANIMETRIE. Klíčová slova: podobné zobrazení, stejnolehlost, vnější a vnitřní střed. Autor. RNDr. Milena Knappová. Rok vytvoření 2013. Ročník učňovské obory, nástavbové studium. Anotace: Materiál slouží k opakování učiva i při samostatné přípravě studentů na maturitní zkoušku. Metodický pokyn Planimetrie - úvodní pojmy, trojúhelník. Planimetrie - mnohoúhelníky, kružnice a kruh. Planimetrie - shodná zobrazení v rovině. Přehled vzorců. 2. ROČNÍK. Oblouková míra. II 01 Zobrazení R na jednotkovou kružnici. II 02 Goniometrické funkce. II 04 Trigonometrie obecného trojúhelníku. II 05 Komplexní čísla 01. II 06.

Geometrie - Zobrazení a shodné zobrazení v rovině - YouTub

 1. Při volném rovnoběžném promítání se jedná o zobrazení, ve kterém jsou bodům prostoru přiřazeny jisté body nákresny. Pro názornost obrazů má praktický význam připojit následující úmluvy, které bu-deme respektovat: 7. Obrazy přímek kolmých k průmětně (tyto přímky budeme nazývat hloubkové
 2. Planimetrie Shodná zobrazení ***** Planimetrie pro gymnázia ***** 2.6 Je dána kružnice m (S, 3 cm) a bod T, leží na m. Určete množinu středů tětiv TX kružnice m. Thaletova kružnice, tětiva je kolmá k poloměru, nejdélší tětiva je průměr. Odka
 3. Tematický celek Planimetrie Téma Podobnost Klíčová slova Podobné zobrazení, koeficient podobnosti, věty o podobnosti trojúhelníků, rozdělení úsečky Druh učebního materiálu Prezentace (Microsoft PowerPoint) Metodický pokyn Prezentace je určena pro žáky SOU 2. ročníku maturitního oboru mechanik.
 4. Planimetrie Hra Neriskuj Cílem hry je získat co nejvíce bodů při odpovídání otázek. Za správně odpovězenou otázku se body přičítají, za špatně zodpovězenou se body odečítají. Hru může hrát jeden hráč, Zobrazení v rovině za 300.Správně!!
 5. SHODNÁ ZOBRAZENÍ 1, Je dán trojúhelník ABC o stranách 5, 6 a 7 cm a jeho vnitřní bod M, MA 2cm. Sestrojte aspoň jednu úsečku XY se středem M a krajními body X, Y na hranici trojúhelníku. 2, Jsou dány kružnice k1 O1,5cm ,k2 O2,3cm ,O1O2 6cm. Jeden z průsečíků kružni
 6. Zobrazení v rovině - shodné zobrazení, osová souměrnost, středová souměrnost, posunutí, otočení, stejnolehlost, stejnolehlost kružnic, užití.

Téma: Planimetrie a stereometrie Název: Středová souměrnost Autor: Ing. Vacková Věra Číslo: VY_32_INOVACE_02 - 04 Anotace: Prezentace je určena pro studenty středních průmyslových škol, obor strojírenství a technické lyceum. V prezentaci jsou žáci seznámeni s definicí geometrického zobrazení středová souměrnost. Jso Planimetrie. Obvod a obsah útvarů Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Partneři webu Výpočet příklad.

Matematika: Planimetrie - Isibal

20 - Skládání zobrazení (MAT - Množiny) - YouTub

Matematika pro gymnázia - Planimetrie - Pomykalová Eva od

Planimetrie - shodná zobrazení v rovině Planimetrie - trojúhelník a jeho určení Planimetrie - úhly v kružnicích Planimetrie - základní pojmy Derivace a monotónnost funkce Geometrický význam derivace funkce Lokální extrémy Množiny bodů s danou vlastností Podobnost a stejnolehlos PLANIMETRIE Mgr. Zora Hauptová SHODNÁ ZOBRAZENÍ OSOVÁ SOUMĚRNOST OPVK 1.5 - EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišt Matematika pro střední odborné školy. Celková cena: 0 Kč Počet produktů: K pokladně Košík je prázdný Zboží v košík Maturitní okruhy z matematiky OBSAH Výroková logika Množiny Definice, věty a jejich důkazy Relace a zobrazení Elementární teorie čísel Reálná čísla Mocniny a odmocniny v R Výrazy v R Komplexní čísla Algebraické rovnice Algebraické nerovnice Soustavy algebraických rovnic a nerovnic Nealgebraické rovnice, nerovnice a jejich. 15. Shodná zobrazení v rovině, podobnost a stejnolehlost, Euklidovy věty PODOBNOST A STEJNOLEHLOST, EUKLIDOVY VĚTY 2. ČÁST MAT.OT.Č. 15: SHODNÁ ZOBRAZENÍ V ROVINĚ, PODOBNOST A STEJNOLEHLOST, EUKLIDOVY VĚTY PODOBNOST KDE LÁTKU NAJDETE Kapitola Základy planimetrie v cca 4. nebo 5. sešitě asi v půlce 2. ročníku. TEORIE Podobné zobrazení nazýváme každé zobrazení v rovině.

Matematika pro SOŠ - Planimetrie. Matematika pro SOŠ - Planimetrie. Učebnice má jasnou a dobře propracovanou logickou vazbu: ta je zvýrazněna přehledným členěním a barvou. Každý tematický celek začíná motivačním příkladem, vysvětlením nové látky a ve cvičeních je uveden dostatek úloh k procvičení V tomto kurzu probereme vše, co budete potřebovat ke státní maturitě z matematiky z kapitol planimetrie a stereometrie. V planimetrii si budeme povídat o geometrických útvarech (bod, přímka, polopřímka, úsečka, rovina, polorovina, úhel, trojúhelníky, čtyřúhelníky, pravidelné mnohoúhelníky, kružnice).Budeme počítat bobvody a obsahy obrazců, probereme Pythagorovu.

Planimetrie, prometheus - Vyhledávání na Heureka

Konstrukční úlohy (včetně úloh na zobrazení) - GV

 1. Stránky v kategorii Planimetrie V této kategorii je pouze následující stránka. Citováno z http://wiki.matematika.cz/index.php/Kategorie:Planimetri
 2. Planimetrie; 5 articles Planimetrie 0. Potřebné dovednosti. Posted on 29.2.2016 13.4.2016 by Jiří Vančura. Zobrazení spustíte tlačítkem pod soustavou souřadnic. 4.2 (Ge) Perform rotations - Pomocí interaktivní soustavy souřadnic najděte obraz daného útvaru v daném otočení. Zobrazení spustíte tlačítkem pod soustavou.
 3. V tomto kurzu probereme vše, co budete potřebovat ke státní maturitě z matematiky z kapitol planimetrie a stereometrie. V planimetrii si budeme povídat o geometrických útvarech (bod, přímka, polopřímka, úsečka, rovina, polorovina, úhel, trojúhelníky, čtyřúhelníky, pravidelné mnohoúhelníky, kružnice). Budeme počítat bobvody a obsahy obrazců, probereme Pythagorovu.
 4. MA3 - Planimetrie. Autor: Mgr. Jana Uhlíková (1-7, 11, 13), Mgr. Martin Mach (8-10, 12, 14-20) Kontakt: uhlikova@szscb.cz, mach@szscb.cz. 15 - Shodná zobrazení v rovině - osová a středová souměrnost 16 - Shodná zobrazení v rovině - posunutí a otočení.
Matematika pro SŠ - Planimetrie | Učebnice Vaníček

Geometrické zobrazení - Wikipedi

Matematika pro 1. až 3.ročník středních škol. Do učebnice je zařazeno učivo všech tří ročníků, je však uspořádáno podle jednotlivých témat: planimetrie (základní pojmy, úhel a jeho velikost, rovinné obrazce, shodnost, obvod rovinných obrazců, obsah rovinných obrazců) a stereometrie (základní pojmy, tělesa, povrch těles, objem těles) V rozsahu 6 vyučovacích hodin je probrána a shrnuta učební látka Základní pojmy planimetrie, útvary a jejich vlastnosti se zaměřením na rýsování tvarů, shodná a podobná zobrazení. Zadání projektu (1 hodina) a) Řízený rozhovor - co a jak ovlivnilo můj vztah k matematic

Matematické Fórum / Základy planimetrie, zobrazení atd

sklÆdÆní zobrazení se mø¾e uplatnit płi tvorbì pødorysu. Potłe-buje se podívat na zÆklady domu z røzných œhlø a hned je slo¾enØ zobrazení na svìtìÿ (s. 197). Kru¾nice je mno¾ina bodø, kruh je plocha (s. 55), þrovnobì¾ník je asi rovnobì¾ný, ne?ÿ (s. 98). Publikace budí dojem, ¾e je psÆna þz jednØ vody. Pro přepis v rozsahu středoškolského učiva se navíc užívá znak pro složené zobrazení: znak složené funkce, zobrazení. Pro úplnost je uveden přepis používaných symbolů, o které je rozšířena středoškolská planimetrie a stereometrie: - Thaletova kružnice nad. Sestrojte čtverec ABCD se středem S[3,2] a stranou a=4cm. Vrchol A leží na ose x. Sestrojte jeho obraz v posunutí daném orientovanou úsečkou SS´; S`[-1, - 4]

Shodná zobrazení 4 - osová souměrnost Příprava k maturitě 6 - Planimetrie a Stereometrie . Koupit za 320 Kč . Toto video patří do placené části kurzu. Kupte si kurz za 320 Kč a získejte přístup ke všem 73 videím, která jsou v kurzu obsažena. Koupit kurz 88 Planimetrie. Shodná zobrazení. Shodná zobrazení v rovině. Útvary v rovině, které bychom mohli přemístit tak, že by se kryly, jsou shodné (např. úsečky. stejných velikostí, kružnice stejného poloměru, čtverce se shodnou stranou, ). O shodnosti trojúhelníků lze rozhodnout podle těchto vět Planimetrie polopatě i odborně - pro každého. Shodná zobrazení. Tahle kapitola je vpoho, spoustu toho znáš už ze základky. Pomocí shodných zobrazení můžeš geometrický objekty různě přesouvat, otáčet a převracet, jak je libo (a asi hlavně spíš, jak je potřeba).Tak s chutí do toho Matematika pro střední školy 3.díl Pracovní sešit (dvě části): Planimetrie Pracovní sešit je výjimečný nejen snahou o zvyšování zájmu studentů o učivo, ale i velkým množstvím zcela nových zajímavých úloh, a to jak typem úloh s řešením formou výběru z možností, tak i typy otevřených úloh

Příklady z matematiky - gymvod

Video: Deskriptivní geometrie na MFF U

Matematika: Planimetrie: Trojúhelníky, výška, těžnice a příčk

Mgr. Šárka Voráčová, Ph. D. , Mgr. Oldřich Hykš Přednášky: Cvičení: Literatura: GeoGebra - řešené příklady: Webskriptu 6. ročník - 7. Shodná zobrazení 1 7. Shodná zobrazení 7.1. Shodnost geometrických obrazců Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X´ roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X´se nazývá obraz. Zobrazení považujeme za shodné, jestliže vzniklý obraz vzoru je shodný obrazec

6. okruh - Planimetrie + video Edufix.c

Obrázek 23 Zobrazení a kótování předmětu v kabinetní axonometrii. Planometrická axonometrie. Planometrická axonometrie (planometrie) je kosoúhlé izometrické promítání na průmětnu rovnoběžnou s horizontální souřadnou rovinou. Osy svírají úhly podle obrázku 24, buď 2x135 a 90, nebo 120, 150 a 90°, nebo 150, 120 a 90° Planimetrie mitrálního ústí - Základní parametr kvantifikace stenózy -TTE v PSAX -2D tracing nejmenšího ústí v mid-diastole - MVA planimetrie 3D lepší zobrazení, mírně podhodnocuje - Výhody přímé měření MVA nezávislé na průtoku - Nevýhody nehodnotitelné u řady pacientů (kalcifikace, horší vyš) MVA 1,1cm Člověk se podobá zlomku: čitatel vyjadřuje jeho skutečnou hodnotu, jmenovatel naznačuje, co si o sobě myslí. Čím větší je jmenovatel, tím menší má hodnotu celý zlomek 1. planimetrie . geometrickÁ zobrazenÍ ; 2. elementÁrnÍ funkce. zÁkladnÍ poznatky o funkcÍch ; algebraickÉ funkc Digitální učební materiály - kvalitní, zkontrolované a ohodnocené DUMy ke stažení pro všechny stupně, nejen základní a střední školy - VeŠkole.c

planimetrie - konstrukce Opakování ZŠ - Matematika - část geometrie - konstrukce Základní útvary v rovině Bod je nejzákladnější geometrický pojem. Body zapisujeme písmeny velké abecedy: A, B, N, H, Přímka Přímky zapisujeme písmeny malé abecedy: p, k, s, m, Planimetrie Pracovní sešit, Procvičujte a zlepšujte se Pracovní sešit je určen pro studenty 2. ročníku středních škol a je úzce provázán s učebnicí Planimetrie. Učebnice vám poskytuje vše učebnice Planimetrie: zobrazení v rovině. výstupy učivo; řeší polohové a nepolohové konstrukční úlohy pomocí shodných zobrazení a stejnolehlosti · pojem zobrazení, prosté a inverzní zobrazení · shodná zobrazení: osová a středová souměrnost, posunutí, otočen Planimetrie - zobrazení diplomová práce Kateřiny Dobiášové, studentky MFF UK. www.planimetrie.cz - stránky k učebnici. goniometrie a trigonometrie, diplomová práce Marie Motyčkové, studentky MFF UK. Planimetrie - konstrukce, velká kniha geometrických úloh pro ZŠ. otázky k přemýšlen Eva Pomykalová: Matematika - Planimetrie. Další z nové řady učebnic matematiky pro gymnázia - učebnice Planimetrie. Možnost jejího použití také na kterékoliv jiné střední škole. Edice: Učebnice pro střední školy. Ve třech kapitolách je provedeno shrnutí, rozšíření a systemizace poznatků z rovinné geometrie. Obsah: 1

Shodné zobrazení - nebo také. shodnost . je takové zobrazení, ve kterém obraz každé úsečky AB je úsečka A´B´, shodná s úsečkou AB. Mezi shodná zobrazení patří: Osová souměrnost O(o) 1) je dána osou . o. souměrnosti. 2) obraz bodu leží na kolmici k ose v opačné polorovině a ve stejné vzdálenosti od osy. 3 Planimetrie. Autor: Ing. Bc. Šárka Němečkov TL_12_Shodná a podobní zobrazení - Pracovní list DUM 12_ Shodná a podobná zobrazení - pracovní list. TL_13_ Řešení pravoúhlého trojúhelníka - Pythagorova věta, goniometrické funkc Učebnice v aktuální úpravě. Rámeček obsahuje učivo druhého ročníku. Podle učebnice byla vyučována třída 4.B 2011 (změny v textu, které reagovaly na zkušenosti z hodin, nebyly ověřeny v další třídě). Zbytek hodin z planimetrie ještě neprošel konečnou úpravou a bude přidán postupně Přímá planimetrie vyžaduje pečlivou volbu vrstvy zobrazení s ohledem na pohyb chlopenního anulu během srdečního cyklu. Přesné stanovení maximální rychlosti proudění při fMR závisí na určení roviny měření, která by měla být kolmá ke směru hlavního jetu, což může být někdy velmi obtížné

Máte vybrané filtry: planimetrie. Na Heurece využíváme personalizaci a cílenou reklamu. Na základě vašeho chování na Heurece personalizujeme její obsah. Kliknutím na Rozumím nebo jinam souhlasíte také s využíváním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na dalších webech. odbornÁ pŘÍruČka z oboru matematiky,kapesnÍ formÁt. stav:vazbaodŘenÁ,uŠpinĚnÁ,zaŽloutlÁ,strÁnky ohmatanÉ,zaŽloutl

Téma/žánr: planimetrie - planimetrie, Počet stran: 114, Cena: 164 Kč, Nakladatelství: Prometheu Podobné zobrazení: stejnolehlost; V pondělí 27. května desetiminutovka z planimetrie. Zpět. Třída Matematika Fyzika Seminář Zajímavé odkazy Dokumenty a info Soutěže Vyhledávání. Úvodní stránka | Tisk | Mapa. PODOBNÁ ZOBRAZENÍ V ROVINĚ (včetně stejnolehlosti) Autor Ondřej Chudoba Jazyk čeština Datum vytvoření 1 1 . 11. 2012 Cílová skupina žáci 16-19 let Stupeň a typ vzdělávání gymnaziální vzdělávání Druh učebního materiálu vzorové příklady a příklady k procvičen

Eva Pomykalová: Matematika - Planimetrie - bazar | OdKarla

Číslo bankovního účtu - 2800090058/2010 Prodávám to, co vidíte na fotografii Podívejte se prosím i na moje další aukce. Důležité - prosím Kvalitní příklady na Množiny a Intervaly. Průnik, sjednocení, rozdíl i doplněk množin a intervalů si můžeš procvičit na Priklady.com Zde je obsažen komplexní návodný text k řešení goniometrických rovnic. Číst dál... Copyright © 2017. All Rights Reserved 7. Planimetrie Shodná zobrazení (opakování základní školy) Podobnost (opakování základní školy) Stejnolehlost: 1 2 Obsahy a obvody rovinných obrazců: 1. přehled vzorců 2. příklady s výsledky 3. příklady bez výsledků 4. řešené příklady 5

Planimetrie (učebnice a pracovní sešit) | Chemie pro spolužákyPlanimetrie – GeoGebraVyužití dynamické geometrie při výuce v 8Eshop | Matika pro spolužáky

16. Planimetrie - konstrukční úlohy 1. Jsou dány úsečky a, b, c.Sestrojte úsečku velikosti (více učebnice, sešit, Odmaturuja) x = c ab. b) a = 4 3 a c) b = 3 2 b d) a = a 2 e) c = c 3 2. Sestrojte úsečku velikosti x = 13 pomocí B31.1Ř a) Pythagorovy věty b) Eukleidovy věty o výšce c) Eukleidovy věty o odvěsn Stránka byla naposledy editována 1. 5. 2013 v 21:32. Stránka byla zobrazena 413 160krát. Ochrana osobních údajů; O MatWiki; Vyloučení odpovědnost Zobrazení je popsáno definicí a vysvětleno na příkladech od nejjednodušších (bod,přímka) až po složitější konstrukce (definice + celkem 11 příkladů v samostatných souborech). Dále je popsána stejnolehlost kružnic a její použití při konstrukci společných tečen dvou kružnic (celkem 3 soubory)

 • Venkovní svítidla na dům.
 • Sedmička skautský oddíl.
 • Podvečer definice.
 • World war 3 download.
 • Rezidenční místa lekari.
 • Přelouč starosta.
 • Bojkot kojeni jak vypada.
 • Armáda jižní korea.
 • Puška vz 54 prodej.
 • Lego® batman film (2017) online.
 • Minky látka růžová.
 • Benzin b7.
 • Anglicky půl osmé.
 • Rupert zpevak.
 • Kurz líčení s certifikátem plzeň.
 • Ordinální data průměr.
 • Ipad air 1.
 • Prodej žab.
 • Most zdraví.
 • Hlístice velikost.
 • Macrame na kvetinac.
 • The notorious big t yanna wallace.
 • Zákon o rodině povinnosti dětí.
 • Seznam studentů masarykova univerzita.
 • Unava pri rustu zubu.
 • Jezdecká helma bazos.
 • Juvederm ultra 3.
 • Lego movie videogame čeština.
 • Samozapalne sirky.
 • Finsko ruská hranice.
 • Vybraný soubor není aktuálně podporován.
 • Šetrné odbarvení vlasů.
 • Bradavice na chodidle.
 • Zlenice ubytování.
 • Velký knírač povaha.
 • Kvalitní fotky z mobilu.
 • Jezera v alpách.
 • Identifikace klienta.
 • Výrůstek na malíčku u nohy.
 • Isis poprava kyselina.
 • Tosa inu krmení.