Home

Doktorské studium pedagogika

Doktorské studium Pedagogická fakulta M

 1. Doktorské studium, je specifické důrazem na vlastní činnost doktorandů. Je součástí systému strukturovaného studia a řídí se Zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, Studijním a zkušebním řádem MU a Směrnicí děkana č. 5/2019. Doktorské studijní programy jsou nejvyšším stupněm univerzitních vzdělávacích programů
 2. Doktorské studium (Z)měňte s námi české vzdělávání Od 1. 8. 2020 do 30. 11. 2020 lze možné podávat přihlášky s nástupem do jarního semestru 2021 doktorského studia
 3. Doktorské studium. Akreditované studijní programy . Předseda oborové rady DSP. doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D. stefan.chudy@upol.cz. 585635151. Předpoklady pro studium DSP Pedagogika v podobě dosažené úrovně znalostí absolventa studijních programů 7501 Pedagogika, 7503 Učitelství pro základní školy, 7504 Učitelství pro.
 4. Doktorské studium Katedra pedagogiky je školicím pracovištěm doktorandů oboru pedagogika. Informace o doktorském studiu jsou k dispozici na stránkách oddělení pro vědeckou činnost , kde jsou i podmínky přijímacího řízení
 5. Studium standardně trvá další 4 roky a po jeho zdárném dokončení, které spočívá ve složení státní doktorské zkoušky a úspěšné obhajobě disertační práce, získáte titul doktor - Ph.D. Na tomto stupni nabízí FHS studium v programu Pedagogika v prezenční nebo kombinované formě v českém jazyce. KDY SE PŘIHLÁSIT
 6. Doktorské studium; Habilitační a jmenovací řízení GALERIJNÍ PEDAGOGIKA Přednášející: Prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D., Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D. Roční hodnocení studia Vždy na konci akademického roku student vypracuje formulář pro roční hodnocení svého studia. Použije formulář Roční přehled činnosti.
 7. Doktorské studium. Pedagogická fakulta uskutečňuje doktorské studium ve čtyřech oborech: Didaktika českého jazyka a literatury; Hudební teorie a pedagogika; Informační a komunikační technologie ve vzdělávání; Kinantropologie; Zveřejněno / aktualizováno: 31. 10. 201

Doktorské studium představuje nejvyšší stupeň vzdělání, kterého může člověk dosáhnout. UTB nabízí absolventům magisterského studia možnost doktorského studia na pěti fakultách a také v celoškolských studijních programech. Podrobnější informace jsou uvedeny přímo v kartách oborů. Vyberte si ten svůj zde. Informace o celoškolských doktorských studijních. Již od roku 2000 vám pomáháme s nalezením té správné vysoké školy Doktorské studium. Detail. Přihlaste se k odběru newsletteru. Nevyplňujte (nepovinné) E-mail . Odebírat novinky. Stiskem tlačítka Odebírat novinky souhlasím se zpracováním osobních údaj. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií Štefánikova 5670 760 01 Zlín e-mail: dekanat@fhs.utb.cz web: www.fhs.utb.cz IČ: 70883521 DIČ: CZ70883521 Bankovní spojení: 27-1925270277/010

Doktorské studium Studium je zaměřeno na přípravu vědeckých pracovníků pro výzkumnou a odbornou činnost se zaměřením na speciální pedagogiku v jejích jednotlivých oblastech: logopedie, surdopedie, etopedie, somatopedie, psychopedie, oftalmopedie, specifické poruchy učení a také na aktuální otázky současné speciální. Doktorské studium; Další vzdělávání Pedagogika je v pojetí našeho pracoviště (stručně řečeno) vědní obor zabývající se smyslem, cíli a postupy formování člověka - tedy: formováním jeho vědění, myšlení, postojů, pocitů a samozřejmě jeho chování.. Doktorské studium v programu Pedagogika je koncipováno jako příprava vědeckých pracovníků schopných samostatnou tvůrčí činností přispívat k rozvíjení teorie a výzkumu v oblasti pedagogických věd. Hlavním cílem studia je prohloubit znalosti v oboru, zprostředkovat nejnovější domácí a zahraniční poznatky, výsledky.

Fakulta pedagogická - Otevírané obory na FPE pro

Doktorské studium; Rigorózní řízení Pedagogika. Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. Podat přihlášku. Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2020/2021 (zahájení: jaro 2021 Doktorské studium je koncipováno jako příprava vědeckých pracovníků schopných samostatnou tvůrčí činností přispívat k rozvíjení teorie a výzkumu v oblasti pedagogických věd. Hlavním cílem studia je prohloubit znalosti v oboru, zprostředkovat nejnovější domácí a zahraniční poznatky, výsledky výzkumů a trendy ve.

Doktorské studium Univerzita jako budoucnost, život, osud? Pokud je Vám tato myšlenka blízká, nabízíme Vám dva vybroušené doktorské programy spolu nadstandardním stipendijním programem Doktorské studium. Vyberte si program. Učitelství a pedagogika. Studijní programy - Učitelství a pedagogika. Doktorské prezenční studium Andragogika. Filozofická fakulta. Didactics of Foreign Language. Pedagogická fakulta. Didaktika cizího jazyka Studium na katedře sociální pedagogiky MU: Vyberete si bakalářský prezenční nebo kombinovaný plán, navazující magisterské studium prezenční nebo kombinované, doktorské studium nebo celoživotní vzdělávání

Doktorské studium :: Ústav pedagogiky a sociálních studi

Video: Doktorské studium » Katedra pedagogik

Na vlastní žádost studium ukončilo 9 doktorandů. Pro neplnění studijních povinností bylo studium ukončeno 3 doktorandům. Akademický rok 2005 - 2006 Doktorandi v oboru pedagogika se zaměřením na didaktiku informační a technické výchovy . 1. rok studia - Mgr. J. Černý . 2. rok studia - Mgr. S. Lustig (PF Přijímací zkoušky na obor Hudební teorie a pedagogika (Ph.D.) se konají v pátek 3. července 2020 v 10 hodin v budově Pedagogické fakulty v Plzni, Klatovská třída 51, učebna Kl 310 Doktorské studium; Další možnosti. Vyhledávání Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání. BAKALÁŘSKÉ, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ STUDIUM - PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ. Informace o programech katedry pedagogiky a požadavky k přijímacímu řízení viz(te): zde. Další info k doktorskému studiu: - pedagogika (4 leté) - přijímací zkouška: jednokolová, ústní.

Doktorské studium. Andragogika Ph.D. Resocializační a penitenciární pedagogika je ve struktuře pedagogických věd dnes již samostatným multidisciplinárním oborem, který v sobě snoubí pedagogiku, speciální a sociální pedagogiku, psychologické vědy, sociologii, penologii a penitenciaristiku a další příbuzné. Katedra nabízí též doktorské studium v programu Specializace v pedagogice - obor Hudební teorie a pedagogika ve formě prezenční i kombinované a dále možnost rigorózního, habilitačního a jmenovacího řízení viz níže. Dokumenty Bakalářské studium. Státní závěrečné zkoušky - PHOHŽ_SBZ_otázky 201 Přijímací řízení - doktorské studijní programy Ph.D. Výtvarná pedagogika ověřená kopie diplomu (lze nahradit prohlášením uchazeče, že doposud studuje /konkrétní obor/ a studium dokončí do doby konání přijímacích zkoušek /konkrétní termín/) Doktorské studium spočívá ve složení státní doktorské zkoušky a napsání a obhájení dizertační práce. Aby mohl student jít k závěrečné zkoušce, musí absolvovat sedm předmětů. (Ty většinou nejsou těžké, akorát to zabere čas je odchodit.) Prezenční doktorand by měl vykonávat pedagogickou činnost, ale u nás. Doktorské studium. Doktorské studium je určeno absolventům magisterských programů. Spolupráce s dalšími českými i zahraničními pracovišti a podpora grantových agentur umožňuje studentům účastnit se odborných konferencí, případně absolvovat část svého studia v zahraničí

Pedagogika je společenská věda, Doktorské studium Ph.D. pedagogických věd představuje nejvyšší možnou kvalifikaci pro pedagogy-výzkumníky, kteří jsou připraveni nejen pro oblast výzkumu a vývoje, ale rovněž pro akademickou dráhu na univerzitách Termín podání elektronické přihlášky pro doktorské studium: 31. teologie, specializace ve zdravotnictví, sociální pedagogika, rekreologie, sociální práce. Jsou možné i podobné specializace sociálních věd, zdravotních věd a humanitních studií, případně i jiných oborů, pokud uchazeč bude splňovat další požadavky

Ph.D. studium - Fakulta humanitních studi

Doktorské studium - Pedagogická fakulta UJE

Toto studium nevede k získání kvalifikace učitele 1. stupně, pouze doplňuje v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků specializaci v oboru speciální pedagogika. Tím rozšiřuje uplatnění absolventa na ZŠ a SŠ, kde se vykonává přímá pedagogická činnost se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Doktorské studium. Informace o doktorském studiu . Podrobné informace naleznete. Podrobné informace o doktorském studijním programu Pedagogika . Kurzy nabízené katedrou. Comparative education on the field of preschool and primary education and teacher training.

prof

Studium je určeno především pro absolventy navazujícího magisterského studijního programu Andragogika. Případní absolventi příbuzných oborů, zejména z oborů v programu pedagogika, ale i z programů sociálních věd (sociologie, sociální práce, politické vědy apod.), případně jiných příbuzných humanitních oborů Magisterské studium (5 let, titul Mgr.) Logopedie. Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika. Doktorské studium (4 roky, titul Ph.D.) Speciální pedagogika. Kombinované studium Bakalářské studium (3 roky, titul Bc.) Speciální pedagogika - intervence. Speciální pedagogika - andragogik Termín podání elektronické přihlášky pro doktorské studium (studium v českém jazyce): 31. 5. 2019 psychologie, sociologie, politologie, teologie, specializace ve zdravotnictví, sociální pedagogika, rekreologie, sociální práce. Jsou možné i podobné specializace sociálních věd, zdravotních věd a humanitních studií. Doktorské studium. Katalog knihoven, hledání závěrečných prací Katedra tance otevře v novém akademickém roce 2020/2021 kombinované studium oboru Pedagogika tance v tříletém bakalářském programu. Harmonogram akademického roku 2020/2021. Doktorské studium absolvoval na Palackého univerzitě v Olomouci ve studijním programu Kinantropologie. Pedagogickou praxi má jako učitel na základní škole i na univerzitě. V současné době působí na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, na Katedře studií lidského pohybu a jako zástupce vedoucího Centra diagnostiky.

Dr. Komárková z katedry pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy spolu s týmem odborníků z iSophi Education s.r.o. a Pedagogicko-psychologické poradny Step připravují unikátní on-line Rodičovský dotazník školní připravenosti Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce Doktorské studium - Studijní program: Pedagogika - Forma: prezenční i kombinovaná. Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí práci v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou (dále jen SDZK) a obhajobou disertační práce

Doc

Doktorské studium / Pedagogická fakulta O

Studium → Pedagogika předšk. věku (NMgr.) → Charakteristika Charakteristika a cíl studia Cílem magisterského studia oboru pedagogika předškolního věku je připravit vysokoškolsky vzdělaného odborníka na širokospektrou oblast výchovy a vzdělávání dítěte předškolního věku, na koncepční, řídící, evaluační a. Katedra tance umožňuje studium ve třech programech: Pedagogika tance, Choreografie a Taneční věda. Pedagogika tance vychovává taneční pedagogy pro všechny stupně tanečního školství, taneční studia a divadelní taneční soubory, případně repetitory divadelních souborů.V prezenčním studiu se studuje ve třech specializacích: klasický tanec, moderní a současný tanec. Doktorské studium v oboru Hudební teorie a pedagogika vytváří předpoklady pro hlubší odborné zaměření absolventů v práci na středních a vysokých školách a v institucích z oblasti hudební kultury. Vedle práce na disertační práci je student v průběhu studia veden k cílené vědecké práci, publikační činnosti a. Bakalářské studium. Filosofie; Pedagogika volného času; Religionistika; Sociální a charitativní práce; Teologie; Navazující magisterské studium; Jak podat přihlášku; Přijímací řízení; Informace pro uchazeče se specifickými potřebami; Doktorské studium; Celoživotní vzdělávání; Filosofie; Pedagogika volného času. Vyhlášení mimořádného stavu - opatření rektora Tímto opatřením rektor vyhlašuje z důvodu nouzového stavu a nebezpečí ohrožujícího životy a zdraví na Univerzitě Karlově mimořádný stav, který trvá ode dne účinnosti tohoto opatření do odvolání, nejdéle však 60 dní

Univerzita Hradec Králové » Pedagogická fakulta » Studium » Studijní obory. Fakult: Název oboru/Klíčová slova: Typ studia Forma studia: Otevřít: Fakulta: Program: Název oboru Hudební teorie a pedagogika: doktorské Doktorské studium. Přehled oborů doktorského studia politologie, teologie, specializace ve zdravotnictví, sociální pedagogika, rekreologie, sociální práce; jsou možné i podobné specializace sociálních věd, zdravotních věd a humanitních studií, případně i jiných oborů,.

Sociální pedagogika - program je realizován ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP ve dvou specializacích Výchova ve volném čase a Prevence sociálně patologických jev Doktorské studium Doktorskému studiu na Cyrilometodějské teologické fakultě je věnována zvláštní stránka 2016 - zisk akreditace na dvouoborové studium sociální pedagogiky ve spolupráci s Fakultou sociálních studií pro studijní kombinaci Sociální pedagogika a Sociální práce a Sociální pedagogika a Environmentální studia; 2016 - zisk akreditace pro vlastní doktorské studium sociální pedagogik

Ph.D. studium UT

Doktorské studium; Rigorózní řízení Můžete si vybrat z pestré nabídky předmětů, jako je obecná nebo sociální pedagogika, digitální technologie ve vzdělávání nebo zážitková pedagogika. Ať už vás z oblasti pedagogiky zajímá cokoliv,. Končím střední školu, chci studovat nový obor/program. Navazující magisterské Mgr. Chci pokračovat ve vysokoškolském studiu 1 místo akademického pracovníka pro obor speciální pedagogika (se zaměřením na psychopedii a/nebo somatopedii - není podmínkou) Požadavky. vysokoškolské vzdělání v oboru speciální pedagogika; publikační činnost; zahájené nebo dokončené doktorské studium v oboru výhodou; Výše úvazku: 1,0. Nástup 1. 1. 2021 Doktorské studium; Studentská grantová soutěž (pro bakalářské studium nebo magisterské nenavazující studium) nebo dokladu o absolvování bakalářského studia (pro magisterský studijní program, který navazuje na bakalářský studijní program). Do doktorských studijních programů jsou přijímáni absolventi.

doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. Místnost: RB 434 Telefon: 224 098 434 E-mail: miroslav.karlicek@vse.c Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k získání kvalifikace učitele 2. stupně základní školy a. Západočeská univerzita Fakulta pedagogická KVD Doktorské studium Fakulta pedagogická, obor pedagogika. prof. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, obor teorie vyučování předmětů všeobecně vzdělávací a odborné povahy Doktorské studium (D, R) Kurz doplňuje také publikace Vysokoškolská pedagogika (Pro odborné vzdělávání), kterou vydalo nakladatelství Grada, a.s. v roce 2012 a kterou napsal kolektiv autorů pod vedením prof. Ing. Milana Slavíka, CSc. V této publikaci je citovaná další odborná literatura vhodná ke studiu

Doktorské studium - Vysoké škol

Obor pedagogika. Samozřejmě se na rozvrh apod. chci informovat na studijním, ale předem bych ráda věděla, do čeho jdu. Odpovědět. Průběh diskuze (27 názorů) Téma: Doktorské studium: aťram: 14.10.2013 14:14: doktorské studium: nebeska. Portál PHDSTUDIES pomáhá zájemcům o doktorské studium při hledání zajímavých doktorských programů na celém světě. Portál PHDSTUDIES patří do rodiny studentských webů společnosti Keystone Academic Solutions a nabízí postgraduálním studentům možnost vybrat si z celé řady studijních oborů specializované studium Doktorské studium je zaměřeno většinou na zvýšení kvalifikace pracovníků, kteří již působí na vysokých školách, v muzeích, archivech, vlastivědných a dalších zařízeních, počítá se i s prezenčním studiem pro vynikající absolventy vysokoškolského studia historie Studijní katalog doktorského studia pro akademický rok 2017/201

Studijní programy - Univerzita Hradec Králov

Doktorské studium; Další vzdělávání Doktorské; Fakulta Forma studia. Prezenční; Distanční; Kombinovaná; Kategorie Učitelství a pedagogika; Cizí jazyky; Společenské vědy; Právo a veřejná správa; Ekonomie a management; Geografie a geomatika; Zdravotnictví. Srovnávací pedagogika - relativně mladý vědní obor rozvíjen zejména ve 20. století - souvisí s globalizací světa - propojení zemí celého světa, hledání obecně platných principů, podobné politické, ekonomické a kulturní prostředí o doktorské studium - 2 - 3 rok Na Fakultě humanitních studií je nyní otevřeno čtrnáct navazujících magisterských studijních programů z humanitní a společenskovědní oblasti, z nichž některé jsou více teoretické a jiné jsou zaměřeny spíše na praktickou aplikaci. Navazující magisterské programy jsou otevřené i pro uchazeče z jiných fakult a vysokých škol

Pedagogika - Fakulta humanitních studi

Vážení uchazeči o studium programů garantovaných Ústavem pedagogiky a sociálních studií PdF UP, v akademickém roce 2020/2021 budeme otevírat následující studijní programy:. Bakalářské program Co obnáší doktorské studium - povinnosti. Sepsání a obhájení disertační práce a složení státní doktorské zkoušky však obvykle nejsou jediné podmínky, které musí doktorand pro získání doktorátu splnit. Další povinnosti však nejsou stanoveny plošně, ale určují si je samy příslušné vzdělávací instituce Obor Sociální pedagogika a poradenství se studuje jednooborově v prezenční formě. Magisterské studium. Absolventům bakalářského studia pedagogického nebo sociálně vědního zaměření jsou v navazujícím magisterském stupni určeny obory Pedagogika, Sociální pedagogika a poradenství a Andragogika. Pedagogika Doktorské studium Informace pro studenty DSP Matematická gramotnost ve vzdělávání. visit web page . Informace pro studenty DSP Pedagogika. Cena rektora 25. 11. 2020 S.

Doktorské studium | Katedra sociální pedagogiky

Doktorské studium - Katedra speciální pedagogik

Navazující magisterské, cizojazyčné a doktorské studium informace na stránkách fakulty. Elektronická přihláška (cena): Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy (B0113A300001) Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (B0114A300028). Bakalářské studium. Magisterské studium. Magisterské navazující studium. Doktorské studium. Studijní programy jsou na Univerzitě Karlově (UK) až na výjimky uskutečňovány na základě institucionální akreditace Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele. Program celoživotního vzdělávání na výkon povolání (pedagogické minimum) garant kurzu doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. zajišťuje: katedra didaktiky fyziky Studium kurzu se řídí Řádem celoživotního vzdělávání UK

Pedagogika (kombinované studium) Filozofická fakulta

Doktorské studium. DOKTORANDI. Informace pro nově přijaté doktorandy; Informace pro doktorandy - Studijní plány dle programů/oborů. obor Předškolní pedagogika; Doktorské studium. Studijní program PEDAGOGIKA obor Pedagogika; Ústavy a centra Ústav moderních jazyků a literatur (ÚMJL) Základním cílem ústavu je rozvíjet vzdělávací, výzkumné a další tvůrčí činnosti v oblasti filologie (anglistiky a germanistiky) a přispívat k internacionalizaci UTB. V souladu s Novelou zákona o vysokých školách přechází JAMU postupně ze stávajících studijních oborů na studijní programy se specializacemi. Po několik let tak budou souběžně studovat studenti ve studijních oborech, na které byli přijati a postupně budou přijímání studenti do již nově akreditovaných studijních programů a jejich specializací. Obě. V rámci oboru dopravní systémy a technika probíhá také studium doktorské, kdy se studenti zabývají celou řadou témat, která pokrývají širokou oblast dopravní tématiky, od modelů hodnocení efektivity systémů veřejné dopravy, přes otázky bezpečnosti dopravy, témata z oblasti dopravy silniční, železniční i veřejné dopravy, až po hodnocení dopadů dopravy na.

Předměty – Katedra marketingu – Vysoká škola ekonomická vKatedra tance | HAMU

Rozsáhlá diskuzní fóra pro rodiče. Těhotenství, porod, miminka a batolata. Školka, škola a puberta. Zdraví, vztahy a sex. Diskuze podle narození i regionu MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM NEUČITELSKÁ PEDAGOGIKA Muzikoterapie TMU, UTZ 3 15 Bez specializace Předškolní pedagogika SPV 2 15 Bez specializace Řízení volnočasových aktivit - jednooborové studium PPD, VYD 2 20 Bez specializace DOKTORSKÉ STUDIUM. DOKTORSKÉ STUDIUM V PLZNI Jan Vičar Národní akreditační úřad udělil dne 20. června 2019 akreditaci doktorskému studijnímu programu Hudební teorie a pedagogika na Pedagogické fakultě Zá-padočeské univerzity v Plzni. Plzeňská fakulta, která tak doktorským stupně Doktorské studium: Pedagogická psychologie : Bakalářské obory: Arteterapie Informační technologie a e-learning Psychologie : 10.15: Bakalářské obory: Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy Učitelství pro mateřské školy (prezenční forma) Základy výrobní techniky : 12.00. Bakalářské studium Magisterské studium Doktorské studium. Vedlejší specializace. Vedlejší specializace Marketing Vedlejší specializace Sales Management. Odborné aktivity. Pedagogika Spolupráce s firmami Věda a výzkum. Studijní informační systém Office 36

 • Anketovník.
 • Zs zadni treban.
 • Zahradní technika kolín.
 • Malování vajíček akrylovými barvami.
 • Městský úřad volary.
 • Anýz.
 • Epa dha omega 3.
 • Porsche cayenne rozměry.
 • Speedio levně.
 • Alza kabely.
 • Gymnastika pro děti praha 6.
 • Souplodí nažek.
 • Jan pavel ii rodokmen.
 • Stará kytara prodám.
 • Intex easy set.
 • Hormonální joga diskuse.
 • Kurz líčení s certifikátem plzeň.
 • Grenadina recept.
 • Informace.
 • Vikingové 1999 online cz.
 • Keltský triskelion.
 • Orosená okna zevnitř.
 • Tenderloin.
 • Intertrigo candidomycetica.
 • Vyrovnávací přechodová lišta.
 • Scarlet overkill.
 • Cukrarska tiskarna.
 • Nhl dresy s vlastním jménem.
 • Mig 37 ferret.
 • Výška u dívek.
 • Iveta kořínková tehotna.
 • První film avengers.
 • Skvrny na jazyku u dětí.
 • Čelenka pánská.
 • Václav iv ledňáček.
 • Škoda felicia 1.3 recenze.
 • Pj harvey tour.
 • Škytavka miminka v bříšku.
 • Fatyma.
 • Výhřevnost zemního plynu.
 • Molly shannon grinch.